Ústredný portál verejnej správy

Veritelia, zľava, odstúpenie

Podnikanie

  1. Veritelia
  2. Zľava z kúpnej ceny
  3. Odstúpenie od zmluvy

1. Veritelia

Ak by sa veriteľovi predajom podniku zhoršila možnosť vymožiteľnosti jeho pohľadávky, môže svoju situáciu riešiť súdnou cestou, a to tým, že požiada súd o určenie neúčinnosti prevodu záväzku z predávajúceho na kupujúceho v časti týkajúcej sa jeho pohľadávky. Lehota na podanie odporu je 60 dní odo dňa, keď sa veriteľ dozvedel o predaji podniku, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa zápisu zmeny do obchodného registra. Ak súd určí neúčinnosť prevodu záväzku, povinnosť splniť záväzok v čase splatnosti voči veriteľovi ostáva na predávajúcom. Ten však následne môže uplatniť svoje právo žiadať poskytnuté plnenie aj s príslušenstvom od kupujúceho.

2. Zľava z kúpnej ceny 

Za chybné alebo chýbajúce veci má kupujúci právo na pomerné zníženie kúpnej ceny podniku. Pri posudzovaní chybobosti vecí sa prihliada na ich schopnosť slúžiť prevádzke podniku a tiež na čas ich používania, ktorý je uvedený v účtovných záznamoch. Podmienkou priznania zľavy z kúpnej ceny je, aby boli chybné a chýbajúce veci uvedené v zápisnici o prevzatí vecí. V opačnom prípade je zľava aj súdne ťažko vymožiteľná, jedine, že by sa preukázalo, že predávajúci o chybovosti vecí pri ich odovzdávaní vedel. Ak nový vlastník podniku (kupujúci) zistí chyby až pri prevádzke podniku, aby mal nárok na zľavu z kúpnej ceny, musí túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.

3. Odstúpenie od zmluvy 

Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť, ak podnik nie je spôsobilý na prevádzku uvedenú v zmluve, a včas oznámené nedostatky sú buď neodstrániteľné, alebo nie sú predávajúcim odstránené v primeranej lehote, ktorú určí kupujúci. Ďalšou možnosťou odstúpenia od zmluvy, keď je predmetom zmluvy aj vlastnícke právo k nehnuteľnosti, je odstúpenie od zmluvy v prípade neprejdenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na kupujúceho. Ak tento nedostatok predávajúci neodstráni v primeranej lehote určenej kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

Dátum poslednej zmeny: 22. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 26. 5. 2016

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
+421288891111
podatelnamssr@justice.sk

Lokalita

  • Slovensko