Ústredný portál verejnej správy

Ústavná zdravotná starostlivosť a ústavná pohotovostná služba

Zdravie

Jednou z foriem zdravotnej starostlivosti ako súboru činností s cieľom predĺženia života, zvýšenia kvality zdravia fyzickej osoby a zdravého vývoja budúcich generácií je aj ústavná zdravotná starostlivosť. Bližšie informácie o jej poskytovaní, podmienkach a o ústavnej pohotovostnej službe nájdete v tejto sekcii.
 1. Ústavná zdravotná starostlivosť
 2. Je možné podrobiť pacienta ústavnej starostlivosti bez jeho súhlasu?
 3. Podmienky sprievodu dieťaťa v ústavnej starostlivosti
 4. Ústavná pohotovostná služba

Ústavná zdravotná starostlivosť

Ústavná zdravotná starostlivosť (jedna z foriem zdravotnej starostlivosti) sa poskytuje osobe,
ktorej zdravotný stav si vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín.

Ústavná starostlivosť sa poskytuje:

 • na základe odporúčania ošetrujúceho lekára alebo
 • žiadosti osoby aj bez odporúčania ošetrujúceho lekára, ak zdravotný stav osoby vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín alebo
 • na základe rozhodnutia súdu.

Je možné podrobiť pacienta ústavnej starostlivosti bez jeho súhlasu?

Pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti je zdravotnícky pracovník povinný poučiť pacienta o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytovanej zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Ide o takzvaný informovaný súhlas.

 • Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému
  predchádzalo poučenie pacienta.
 • Podpisuje ho pacient alebo jeho zákonný zástupca.
 • Informovaný súhlas je aj taký preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo odmietnutie poučenie pacienta.

Existujú však prípady, v ktorých je možné podať zdravotnú starostlivosť aj pacientovi, ktorý informovaný súhlas nepodpísal a to v prípade:

 • ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu šíriacu prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje svoje okolie alebo
 • ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.   

Podmienky sprievodu dieťaťa v ústavnej starostlivosti

Sprievodca osoby v ústavnej starostlivosti je osoba prijatá do ústavnej starostlivosti spolu s osobou, ktorej je poskytovaná zdravotná starostlivosť.

Poznámka:
Jednou zo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je aj poskytnutie pobytu pre sprievodcov osoby v ústavnej starostlivosti.

Poskytovanie lôžok pre sprievodcov je platená služba. Existujú výnimky ako dojčiace matky, sprievodcovia maloletých do 3 rokov alebo sprievodcovia maloletých do 18 rokov, pokiaľ sú maloletí onkologickými pacientmi, ktorí za službu platiť nemusia Tieto výnimky sa však môžu líšiť od aktuálnych podmienok konkrétnej nemocnice.

Poskytovanie stravy počas pobytu sprievodcu je platená služba.

Sprievodcom môže byť len plnoletá osoba. To neplatí, ak je sprievodcom dieťa do troch rokov prijaté s rodičom alebo ak je sprievodcom maloletý rodič prijatý do ústavnej starostlivosti s dieťaťom vo veku do 1. roku.

Ústavná pohotovostná služba

Ústavná pohotovostná služba - zdravotná starostlivosť zabezpečujúca nepretržitú dostupnosť ústavnej starostlivosti v nemocnici v podobe:

 • centrálneho príjmu - zabezpečuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť (napr. pacienti privezení záchrannou zdravotnou službou),
 • ústavnej pohotovosti – poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť.

Dátum poslednej zmeny: 7. 4. 2017
Dátum zverejnenia: 30. 6. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko