Ústredný portál verejnej správy

Ústavná zdravotná starostlivosť

Zdravie

Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií.

Čo je ústavná zdravotná starostlivosť?

Ústavná zdravotná starostlivosť ako jedna z foriem poskytovania zdravotnej starostlivosti sa poskytuje osobe, ktorej zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín.

Ústavná starostlivosť sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára alebo žiadosti osoby aj bez odporúčania ošetrujúceho lekára, ak zdravotný stav osoby vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, alebo na základe rozhodnutia súdu.

Je možné podrobiť pacienta ústavnej starostlivosti bez jeho súhlasu?

Vo všeobecnosti je predpokladom poskytnutia zdravotnej starostlivosti súhlas pacienta s výkonmi, ktoré s ňou súvisia. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný najprv poskytnúť pacientovi poučenie, ktorým ho informuje o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov, ako aj rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Osoba, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť (alebo jej zákonný zástupca)  má potom právo dať tzv. informovaný súhlas.  

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) je informovaný súhlas preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie pacienta.

V niektorých prípadoch je možné tento súhlas vylúčiť. Nevyžaduje sa napríklad v prípade ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu:

  • ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie alebo
  • ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.

Aký postup musí byť dodržaný v prípade umiestnenia osoby do „ústavu“ proti jej vôli ?

Prevziať osobu do ústavu alebo ju držať v ústavnej starostlivosti bez jej súhlasu nie je jednoduché. Núteným zadržaním osoby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa zasahuje do jej základných ľudských práv (právo na osobnú slobodu, právo na súkromie), a preto musí zdravotnícke zariadenie dodržiavať presne stanovený zákonný postup. V prvom rade sa musí prevzatie chorého do 24 hodín oznámiť súdu, v ktorého obvode sa ústav nachádza.

Konanie má potom  dve štádia. V prvom štádiu súd rozhoduje o tom, či boli splnené zákonné podmienky uvedené v zákone č. 576/2004 Z. z.  o zdravotnej starostlivosti a či je vlastne takéto prevzatie pacienta prípustné. Súd musí rozhodnúť maximálne do piatich dní od kedy bola chorému obmedzená osobná sloboda.

Do rozhodnutia súdu, je možné  vykonávať len také zdravotné výkony, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života a zdravia pacienta alebo na zabezpečenie jeho okolia.

Rozhodnutie (uznesenie) sa doručí chorému, jeho zástupcovi (opatrovníkovi) a do ústavu. Ak pacient nie je schopný chápať obsah takého rozhodnutia, doručuje sa len jeho zástupcovi.

Po prvom štádiu, ak súd rozhodol o prípustnosti prevzatia, nasleduje druhé štádium. Hlavným ťažiskom dokazovania v druhom štádiu je znalecký posudok.

Znalec nesmie byť ošetrujúci lekár a v znaleckom posudku sa vyjadrí najmä o tom, či je potrebné ďalšie držanie chorého v ústave pri obmedzení alebo vylúčení styku s vonkajším svetom. Rozsudok musí byť vyhlásený do troch mesiacov (od vydania uznesenia o prípustnosti prevzatia do ústavu) a súd v ňom rozhodne, či je ďalej možné chorého v ústave držať a na aký čas. Spravidla je tento čas jeden rok, ale zdravotnícke zariadenie môže prepustiť chorého aj skôr. Predĺženie držania v ústave nad jeden rok je možné len na základe nového vyšetrenia. K skoršiemu prepusteniu môže dôjsť aj na základe návrhu nového vyšetrenia. Takýto návrh môže dať buď osoba, ktorá je držaná v ústave (ak je spôsobilá), alebo tak môžu urobiť jej blízke osoby, prípadne opatrovník.

Aké sú podmienky sprievodu dieťaťa v ústavnej starostlivosti?

Sprievodca osoby v ústavnej starostlivosti je osoba, ktorá bola prijatá do ústavnej starostlivosti spolu s osobou, ktorej sa poskytuje ústavná starostlivosť. V prípade dieťaťa, ktoré musí nastúpiť do nemocnice, s ním teda môže nastúpiť ako sprievod jeden z rodičov, prípadne iná osoba. Jedinou podmienkou je plnoletosť sprievodcu,  okrem prípadov, keď je sprievodcom dieťa do troch rokov veku prijaté do ústavnej starostlivosti spolu s rodičom alebo maloletý rodič prijatý do ústavnej starostlivosti spolu s dieťaťom do jedného roku veku.

Ak sa poistencovi poskytuje zdravotná starostlivosť, ktorá je plne uhrádzaná alebo čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia, poistenec, ak nie je oslobodený od úhrady, uhrádza aj pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti. Okrem toho si uhrádza napríklad aj stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti, dopravu, a iné.

Kedy je pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti oslobodený od úhrady?

Od úhrady za pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti je oslobodený poistenec:

  • do troch rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti,
  • do 18 rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti
  • dojčiaca matka prijatá do ústavnej starostlivosti, ak jej sprievodcom je dojča,
  • dojča prijaté do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je dojčiaca matka.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 

Dátum poslednej zmeny: 18. 1. 2017
Dátum zverejnenia: 30. 6. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko