Ústredný portál verejnej správy

Ukončenie živnostenského podnikania

Podnikanie

V akých prípadoch môže zaniknúť živnostenské oprávnenie?

 • Keď živnostník zomrie a dedičia nechcú alebo nemôžu pokračovať v prevádzkovaní živnosti.
 • Zánikom právnickej osoby, ak spoločnosť nepokračuje v živnosti z dôvodu rozdelenia, zlúčenia alebo transformácie na inú formu spoločnosti.
 • Ak bolo živnostenské oprávnenie vydané na určitý čas, uplynutím tohto času.
 • V určitých prípadoch, ak živnostenský úradu rozhodne o zrušení živnostenského oprávnenia (§ 58).
 • Ak to ustanoví osobitný zákon.
 • Ak sa podnikateľovi zruší trvalý pobyt alebo uplynie lehota povoleného trvalého, alebo prechodného pobytu.
 • Ak sa podnikateľ sám rozhodne svoje živnostenské podnikanie ukončiť, a to dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania. 

Živnostenské oprávnenie zanikne dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu, ak nie je uvedený neskorší dátum ukončenia. Oznámenie o ukončení podnikania možno vziať späť najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu zániku živnostenského oprávnenia. 

Ak chcete ukončiť živnostenské podnikanie, môžete to riešiť:

 • osobne na jednotnom kontaktnom mieste (JKM)  v rámci okresného úradu kam patríte podľa trvalého pobytu alebo miesta sídla (pri právnických osobách),
 • elektronicky cez formulár Oznámenie o ukončení podnikania, ktorý nájdete v Lokátore služieb pod JKM-Službami živnostenského registra v rámci okresného úradu kam patríte podľa trvalého pobytu alebo miesta sídla (pri právnických osobách). 

úradVybavovanie osobne

V prípade osobnej návštevy JKM je najlepšie stiahnuť si formulár, ktorý slúži na účel oznámenia ukončenia podnikania a  vopred v ňom vyplniť požadované údaje a dátum, ku ktorému plánujete živnosť ukončiť. Živnostenské oprávnenie zaniká dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania (v zmysle ustanovenia § 57 odsek 1 písm. g) živnostenského zákona č. 455/1991).

Ak ste rozhodnutí navštíviť úrad, prichystajte si svoj platný občiansky preukaz a po vyplnení potrebných údajov dostanete potvrdenie o ukončení podnikania, ktoré sa vydáva na počkanie, resp. k dátumu uvedenému v Oznámení o ukončení podnikania. 

Ukončenie živnostenského podnikania je bez poplatku, čiže nepotrebujete e-kolky.

Oznámenie o tom, že ste ukončili podnikanie, dáva JKM na vedomie na daňový úrad, ako aj do vašej zdravotnej poisťovne (túto možnosť vám odporučia zaškrtnúť vo vypĺňanom formulári).

Sociálnej poisťovni už nemusíte túto skutočnosť oznamovať, sama vám nad rámec zákona pošle v lehote 20 dní od zániku sociálneho poistenia informáciu o tejto skutočnosti (platí to od 1. 1. 2015 a len pre ukončenie živnosti, pri prerušení živnosti oznamovacia povinnosť trvá). 

 
Vedeli ste?
Na daňovom úrade následne treba odovzdať Osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla (kartičku s DIČ) a podať Žiadosť o zrušenie registrácie. Vyplnenú žiadosť spolu s kartičkou osvedčenia  je možné zaslať na úrad aj poštou. Lehota na vybavenie tejto záležitosti je 30 dní odo dňa ukončenia podnikania. Rozhodnutie o zrušení vašej registrácie dostanete rovnako poštou. Ak kartičku nevrátite skôr, je to potrebné spraviť najneskôr do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Ak ste platcom DPH, vraciate aj kartičku Osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a vypĺňate vo formulári časť určenú pre platcov DPH.
 

 

Vybavovanie elektronicky

Pre elektronické podanie Oznámenia o ukončení podnikania musíte mať k dispozícii nový občiansky preukaz s čipom, ktorá obsahuje kvalifikovaný certifikát určený na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu (ak ste si o neho nepožiadali pri vydaní nového občianskeho preukazu, treba o neho požiadať dodatočne na polícii na oddelení vydávania dokladov). Nesmie vám chýbať ani čítačka kariet a softvér určený na elektronickú komunikáciu, ktorý nájdete v sekcii Na stiahnutie.

Postup je nasledujúci:

 1. Prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom a čítačky sa prihlásite na portál slovensko.sk.
 2. V Nájsť službu na portáli zadáte do poľa Názov služby text „Služby živnostenského registra - jednotné kontaktné miesto“, do poľa Názov inštitúcie alebo úradu vpíšte okresný úrad, kam patríte.
 3. Cez tlačidlo „Služba“ budete presmerovaní na podstránku vybranej sekcie, kde sa uvádza zoznam služieb s popisom každej služby vo formáte .PDF a uvádzajú sa tu aj technické požiadavky.
 4. Po stlačení tlačidla „Prejsť na elektronickú službu“ budete presmerovaní na výber služby, kde sú umiestnené odkazy na jednotlivé elektronické formuláre, z ktorých si vyberiete Oznámenie o ukončení podnikania.
 5. Správne vyplnené podanie podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom odošlete.
 6. Po odoslaní podania sa overí váš kvalifikovaný elektronický podpis a po overení podpisu je podanie zaslané do centrálnej podateľne JKM.
 7. JKM si stiahne podanie z centrálnej podateľne do administratívneho systému úradu a zašle vám do elektronickej schránky správu o prijatí podania a pridelení spisového čísla (sťahovanie podaní sa deje niekoľkokrát denne).
 8. V prípade, ak je potrebné doplniť/opraviť podanie, JKM vás vyzve na odstránenie nedostatkov podania (lehota na odstránenie nedostatkov sa riadi zákonom o správnom konaní, teda 30 dní).
 9. Ak je podanie kompletné a správne, dostanete správu o vybavení podania.
 10. JKM zašle potvrdenie elektronicky do vašej elektronickej schránky (papierovú formu potvrdenia si môžete vyzdvihnúť na JKM alebo vám ju JKM zašle poštou)

Dátum poslednej zmeny: 23. 2. 2018
Dátum zverejnenia: 27. 5. 2015

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ln
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko