Ústredný portál verejnej správy

Ukončenie živnostenského podnikania

Podnikanie

Ak sa chystáte ukončiť živnostenské podnikanie elektronicky alebo osobne, v článku sa dozviete potrebné informácie a postupy.
 1. V akých prípadoch môže zaniknúť živnostenské podnikanie
 2. Ako ukončiť živnostenské podnikanie
 3. Osobné vybavovanie
 4. Postup pri elektronickom vybavovaní

V akých prípadoch môže zaniknúť živnostenské oprávnenie?

 • keď živnostník zomrie a dedičia nechcú alebo nemôžu pokračovať v prevádzkovaní živnosti
 • zánikom právnickej osoby, ak spoločnosť nepokračuje v živnosti z dôvodu rozdelenia, zlúčenia alebo transformácie na inú formu spoločnosti
 • ak bolo živnostenské oprávnenie vydané na určitý čas (uplynutím tohto času)
 • v určitých prípadoch ak živnostenský úrad rozhodne o zrušení živnostenského oprávnenia
 • ak to ustanoví osobitný zákon
 • ak sa podnikateľovi zruší trvalý pobyt alebo uplynie lehota povoleného trvalého alebo prechodného pobytu
 • ak sa podnikateľ sám rozhodne živnostenské podnikanie ukončiť (dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania) 

Živnostenské oprávnenie zanikne dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení živnostenskému úradu, ak nie je uvedený neskorší dátum ukončenia. 

Oznámenie o ukončení podnikania možno vziať späť najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu zániku živnostenského oprávnenia.

Ako ukončiť živnostenské podnikanie

Živnostenské podnikanie môžete ukončiť dvoma spôsobmi:

 • osobne na jednotnom kontaktnom mieste v rámci okresného úradu, kam patríte podľa trvalého pobytu (pri fyzických osobách) alebo miesta sídla (pri právnických osobách)
 • elektronicky cez formulár Oznamovanie ukončenia podnikania pod okresným úradom, kam patríte podľa trvalého pobytu (pri fyzických osobách) alebo miesta sídla (pri právnických osobách)

Osobné vybavovanie

V prípade osobnej návštevy jednotného kontaktného miesta (JKM) vám odporúčame stiahnuť si formulár, ktorý slúži na oznámenie ukončenia podnikania. Vopred v ňom vyplňte požadované údaje a dátum, ku ktorému plánujete živnosť ukončiť.

Živnostenské oprávnenie zaniká dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania. V prípade osobného ukončenia si prichystajte platný občiansky preukaz. Po vyplnení potrebných údajov dostanete potvrdenie o ukončení podnikania na počkanie alebo k dátumu uvedenému v oznámení.

Ukončenie živnostenského podnikania je bez poplatku, čiže nepotrebujete eKolky. Ukončenie prevádzkovania živnosti (vo všetkých predmetov podnikania) oznámi jednotné kontaktné miesto (JKM) aj príslušným úradom (daňovému úradu, zdravotnej a Sociálnej poisťovni). 

Postup pri elektronickom vybavovaní

V prípade elektronického podania musíte mať k dispozícii nový občiansky preukaz s čipom, ktorý obsahuje kvalifikovaný certifikát určený na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu. Ak ste si oň nepožiadali pri vydaní nového občianskeho preukazu, musíte tak spraviť dodatočne na polícii na oddelení vydávania dokladov. 

Nesmie vám chýbať ani čítačka kariet a softvér určený na elektronickú komunikáciu, ktorý nájdete v sekcii Na stiahnutie

 1. prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom a čítačky sa prihlásite na portál slovensko.sk.
 2. v sekcii Nájsť službu zadajte Oznamovanie ukončenia podnikania. Do poľa Názov inštitúcie alebo úradu vpíšte okresný úrad, kam patríte, a kliknite na Vyhľadať
 3. tlačidlo Služba vás presmeruje na elektronický formulár
 4. formulár vyplňte a skontrolujte predvyplnené údaje
 5. formulár podpíšte kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) a odošlite
 6. potvrdenie o ukončení podnikania v elektronickej forme dostanete do svojej elektronickej schránky

Často kladené otázky

Aké sú sankcie za nedodržanie povinností?

Ak vykonávate podnikateľskú činnosť, ktorá patrí medzi remeselné, viazané alebo voľné živnosti bez živnostenského oprávnenia, hrozí vám pokuta za neoprávnené podnikanie.

Výška pokuty závisí od predmetu neoprávnenej vykonávanej činnosti. Pri voľnej živnosti  živnostenský úrad uloží pokutu až do 1 659 €. Pri remeselnej alebo viazanej živnosti hrozí pokuta až do výšky 3 319 €.

Vysvetľujúce zákony:

Aktuálne platná legislatíva je dostupná na portáli SLOV-LEX:

Dátum poslednej zmeny: 12. 7. 2023
Dátum zverejnenia: 27. 5. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR
+421800222222
ozp.svs@minv.sk

Lokalita

 • Slovensko