Ústredný portál verejnej správy

Ukončenie živnostenského podnikania

Podnikanie

Ukončenie podnikania sa môže vzťahovať na všetky predmety podnikania uvedené na doklade o živnostenskom oprávnení (zaniká celý podnikateľský subjekt), iba na vybrané predmety podnikania uvedených na doklade o živnostenskom oprávnení.
 1. V akých prípadoch môže zaniknúť živnostenské podnikanie
 2. Vybavovanie osobne
 3. Vybavovanie elektronicky
 4. Sankcie za neoprávnené podnikanie

V akých prípadoch môže zaniknúť živnostenské oprávnenie?

 • Keď živnostník zomrie a dedičia nechcú alebo nemôžu pokračovať v prevádzkovaní živnosti.
 • Zánikom právnickej osoby, ak spoločnosť nepokračuje v živnosti z dôvodu rozdelenia, zlúčenia alebo transformácie na inú formu spoločnosti.
 • Ak bolo živnostenské oprávnenie vydané na určitý čas, uplynutím tohto času.
 • V určitých prípadoch, ak živnostenský úrad rozhodne o zrušení živnostenského oprávnenia (§ 58).
 • Ak to ustanoví osobitný zákon.
 • Ak sa podnikateľovi zruší trvalý pobyt alebo uplynie lehota povoleného trvalého, alebo prechodného pobytu.
 • Ak sa podnikateľ sám rozhodne svoje živnostenské podnikanie ukončiť, a to dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania. 

Živnostenské oprávnenie zanikne dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu, ak nie je uvedený neskorší dátum ukončenia. Oznámenie o ukončení podnikania možno vziať späť najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu zániku živnostenského oprávnenia. 

Ak chcete ukončiť živnostenské podnikanie, môžete to riešiť:

 • osobne na jednotnom kontaktnom mieste (JKM) v rámci okresného úradu kam patríte podľa trvalého pobytu alebo miesta sídla (pri právnických osobách),
 • elektronicky cez formulár Oznamovanie ukončenia podnikania, ktorý nájdete v sekcii „Nájsť službu“ pod okresným úradom, kam patríte podľa trvalého pobytu alebo miesta sídla (pri právnických osobách). 

Vybavovanie osobne

V prípade osobnej návštevy JKM je najlepšie stiahnuť si formulár, ktorý slúži na účel oznámenia ukončenia podnikania a  vopred v ňom vyplniť požadované údaje a dátum, ku ktorému plánujete živnosť ukončiť. Živnostenské oprávnenie zaniká dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania (v zmysle ustanovenia § 57 odsek 1 písm. g) živnostenského zákona č. 455/1991).

Ak ste rozhodnutí navštíviť úrad, prichystajte si svoj platný občiansky preukaz a po vyplnení potrebných údajov dostanete potvrdenie o ukončení podnikania, ktoré sa vydáva na počkanie, resp. k dátumu uvedenému v Oznámení o ukončení podnikania. 

Ukončenie živnostenského podnikania je bez poplatku, čiže nepotrebujete e-kolky.

Ukončenie prevádzkovania živnosti (vo všetkých  predmetov podnikania) oznámi JKM aj príslušným úradom  (Finančnej správe - daňovému  úradu, zdravotnej poisťovne, Sociálnej a poisťovne).

Vybavovanie elektronicky

Pre elektronické podanie Oznámenia o ukončení podnikania musíte mať k dispozícii nový občiansky preukaz s čipom, ktorá obsahuje kvalifikovaný certifikát určený na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu (ak ste si o neho nepožiadali pri vydaní nového občianskeho preukazu, treba o neho požiadať dodatočne na polícii na oddelení vydávania dokladov). Nesmie vám chýbať ani čítačka kariet a softvér určený na elektronickú komunikáciu, ktorý nájdete v sekcii Na stiahnutie.

Postup je nasledujúci:

 1. Prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom a čítačky sa prihlásite na portál slovensko.sk.
 2. V sekcii Nájsť službu zadajte do poľa Názov elektronickej služby „Oznamovanie ukončenia podnikania“, do poľa Názov inštitúcie alebo úradu vpíšte okresný úrad, kam patríte a kliknite na „Vyhľadať".
 3. Cez tlačidlo „Služba“ budete presmerovaní na elektronický formulár.
 4. Formulár vyplňte a skontroľujte predvyplnené údaje. 
 5. Formulár podpíšte kvalifikovaným elektronickým podpisom a odošlite.
 6. Potvrdenie o ukončení podnikania v elektronickej forme bude automaticky doručené do vašej elektronickej schránky. 

Sankcie za neoprávnené podnikanie

V prípade, ak by ste vykonávali podnikateľskú činnosť, ktorá patrí medzi remeselné, viazané, alebo voľné živnosti bez živnostenského oprávnenia hrozí vám pokuta za neoprávnené podnikanie.

Výška pokuty závisí od predmetu neoprávnenej vykonávanej činnosti. Ak je neoprávnene vykonávaná činnosť, ktorá je predmetom:

 • voľnej živnosti - živnostenský úrad uloží pokutu až do 1 659 eur,
 • remeselnej alebo viazanej živnosti - živnostenský úrad uloží pokutu až do 3 319 eur.

Vysvetľujúce zákony:

Aktuálne platná legislatíva je dostupná na portáli SLOV-LEX:

Dátum poslednej zmeny: 22. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 27. 5. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR
+421800222222
ozp.svs@minv.sk

Lokalita

 • Slovensko