Ústredný portál verejnej správy

Štúdium v zahraničí

Vzdelanie a šport

Súčasnosť ponúka študentom čoraz viac možností, ako získať požadované stredoškolské či vysokoškolské vzdelanie. Hoci náklady spojené so štúdiom v zahraničí môžu byť prekážkou, existujú rôzne spôsoby, ako získať finančnú podporu. V sekcii Štúdium v zahraničí navyše nájdete aj informácie spojené s uznávaním dokladov o absolvovaní zahraničného štúdia na Slovensku.
  1. Základné informácie
  2. Odborné vzdelávanie a príprava
  3. Finančné príspevky

1. Základné informácie

Ako študent sa počas svojho štúdia môžete zúčastniť výmenného študijného pobytu alebo absolvovať stáž v podniku v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Oba typy zahraničnej mobility môžete navzájom kombinovať a vycestovať viackrát za štúdium v každom stupni štúdia. Dokonca aj po skončení štúdia je program Erasmus+ pre vás otvorený s ponukou stáže v zahraničí pre čerstvých absolventov.

Cieľovými krajinami sú nielen členské štáty EÚ, ale aj ostatné krajiny sveta.

Vaša domovská vysoká škola je povinná uznať obdobie štúdia v zahraničí ako súčasť vášho štúdia pod podmienkou, že absolvujete študijný program dohodnutý a schválený pred výmenným pobytom.

V prípade, ak máte záujem o štúdium/stáž v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+, obráťte sa na koordinátora Erasmus na svojej vysokej škole. Poskytne vám informácie o podmienkach a kritériách výberu, pravidlách a možnostiach financovania, o tom, s ktorými vysokými školami v zahraničí má škola uzatvorené medziinštitucionálne zmluvy, prípadne ostatné potrebné informácie. 

2. Odborné vzdelávanie a príprava

Ak práve absolvujete odborné vzdelávanie a prípravu, alebo ju končíte a pomocou stáže v zahraničí chcete zdokonaliť svoje pracovné zručnosti a zvýšiť svoju šancu zamestnať sa, vaša škola vás môže vyslať na stáž do podniku alebo partnerskej školy v zahraničí s finančnou podporou z programu Erasmus+.

Stáž môže byť krátkodobá (2 týždne až tri mesiace), alebo dlhodobá (v trvaní maximálne jedného roka).

Po úspešnom absolvovaní zahraničnej stáže získate potvrdený Europass-mobilita, potvrdený prijímajúcou organizáciou a vašou školou, ktorý predstavuje cenný dokument potvrdzujúci túto pracovnú skúsenosť v zahraničí pre vášho budúceho zamestnávateľa.

3. Finančné príspevky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nemá v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na financovanie štúdia v zahraničí. Preto bol pre adeptov o zahraničné štúdium zriadený Fond na podporu vzdelávania, ktorý poskytuje pôžičky študentom vysokých škôl a študentom na doktorandskom študijnom programe v dennej forme štúdia.

Finančná podpora – grant, ktorý získate, vám pomôže pokryť životné náklady a cestovné. Na hostiteľskej vysokej škole nebudete platiť žiadne školné alebo registračné poplatky. Erasmus+ zároveň poskytuje aj grant pre účastníkov so špeciálnymi potrebami. Informácie o výške finančnej podpory pre slovenských študentov nájdete na národnej stránke programu.

Ďalšou možnosťou ako získať potrebné financie, je obrátiť sa na rôzne firmy či potenciálnych súkromných investorov, alebo vybaviť si pôžičku v komerčných bánkách.

Pri výbere zahraničnej školy tiež zohľadnite výber krajiny. Finančné rozdiely môžu byť naozaj výrazné. Zatiaľ čo v niektorých krajinách platíte len za životné náklady (ubytovanie, strava atď.), v iných si uhrádzate v plnej miere aj štúdium.

Financovanie zo zdrojov EÚ

S programom Erasmus+ sa môžete zapísať na postgraduálny študijný program s označením Erasmus Mundus, ktorý spoločne ponúkajú univerzity sídliace v rôznych krajinách EÚ, ale aj mimo nej. V rámci magisterského programu môžete študovať alebo vykonávať vedeckú činnosť v najmenej dvoch krajinách a získať spoločný, dvojitý alebo viacnásobný diplom. Štipendiá Erasmus Mundus sú určené tak študentom z Európy, ako aj študentom z ďalších krajín.

Informujte sa na vašej vysokej škole o možnostiach zapojenia do magisterských programoch Erasmus Mundus a na internových stránkach Erasmus Mundus (informácie na stránke dostupné len v Angličtine).

Program Horizont 2020 (informácie na stránke dostupné len v Angličtine) predstavuje najväčšiu celosvetovú grantovú schému na podporu výskumu a inovácií. Svojimi výzvami podporuje nadnárodnú spoluprácu medzi výskumnými inštitúciami a priemyselnými zástupcami v oblasti transferu technológií. Štruktúra programu je zameraná nielen na podporu základného výskumu vo všetkých vedných oblastiach, ale aj aplikovaného výskumu v rámci jednotlivých spoločenských výziev. V rámci Horizontu 2020 je tomu venovaná programová oblasť Akcie Marie Sklodowska-Curie

Financovanie vedeckej stáže

Prehľad možností financovania vedeckej stáže s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov vo vyše 50 krajinách je dostupný na stránke siete centier Euraxess Slovensko, SAIA, n. o.

Ďalšou možnosťou ako získať potrebné financie, je obrátiť sa na rôzne firmy či potenciálnych súkromných investorov, alebo vybaviť si pôžičku v komerčných bánkách.

Pri výbere zahraničnej školy tiež zohľadnite výber krajiny. Finančné rozdiely môžu byť naozaj výrazné. Zatiaľ čo v niektorých krajinách platíte len za životné náklady (ubytovanie, strava atď.), v iných si uhrádzate v plnej miere aj štúdium.

Dátum poslednej zmeny: 2. 11. 2020
Dátum zverejnenia: 12. 6. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
+421 2/59 374 111
info@minedu.sk

Lokalita

  • Slovensko