Ústredný portál verejnej správy

Stáž v zahraničí

Vzdelanie a šport

Vďaka stáži v zahraničí môžete výrazne zlepšiť svoje znalosti a zručnosti, ktoré budúci zamestnávatelia hľadajú. Medzi najvyhľadávanejšie programy patrí Erasmus+. V článku sa dozviete o možnostiach zahraničnej stáže aj zdrojoch financovania.
  1. Základné informácie
  2. Odborné vzdelávanie a príprava
  3. Finančné príspevky

1. Základné informácie

Počas štúdia sa môžete zúčastniť výmenného študijného pobytu alebo absolvovať stáž v rámci programu Erasmus+. Oba typy aktivít môžete navzájom kombinovať a absolvovať viackrát v každom stupni štúdia. Dokonca aj čerství absolventi, doktorandi a postdoktorandi môžu po skončení štúdia využiť stáž v zahraničí cez Erasmus+. Cieľovými krajinami nie sú len členské štáty EÚ, ale aj ostatné krajiny sveta.

Vaša domovská vysoká škola musí uznať obdobie v zahraničí ako súčasť vášho štúdia pod podmienkou, že v rámci mobility absolvujete študijný program schválený vašou vysokou školou . V prípade potreby sa obráťte na vášho koordinátora pre Erasmus, ktorý vám poradí ohľadom podmienok, kritérií výberu, pravidlách a možnostiach financovania.

2. Odborné vzdelávanie a príprava

Ak ste žiakom alebo absolventom odborného vzdelávania a prípravy, pomocou stáže v zahraničí môžete zdokonaliť svoje pracovné zručnosti a zvýšiť šancu zamestnať sa. Škola vás môže vyslať na stáž do firmy alebo partnerskej školy v zahraničí s finančnou podporou z programu Erasmus+. Stáž môže byť krátkodobá (10 až 89 dní) alebo dlhodobá (maximálne 1 rok).

Po úspešnom absolvovaní zahraničnej stáže získate dokument Europass-mobilita potvrdený organizáciou a vašou školou. Cenný dokument potvrdzuje pracovnú skúsenosť v zahraničí pre vášho budúceho zamestnávateľa.

 

3. Finančné príspevky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nemá v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na financovanie štúdia v zahraničí. Preto existuje Fond na podporu vzdelávania, ktorý poskytuje pôžičky študentom vysokých škôl a študentom na doktorandskom študijnom programe v dennej forme.

Z programu Erasmus+ môžete získať finančnú podporu, teda grant, ktorý vám pomôže pokryť životné náklady a cestovné. Na hostiteľskej škole alebo v organizácii nebudete platiť žiadne školné alebo registračné poplatky. Erasmus+ zároveň poskytuje aj grant pre účastníkov so špeciálnymi potrebami. Informácie o výške finančnej podpory pre slovenských študentov nájdete na národnej stránke programu.

Pre získanie potrebných financií sa môžete obrátiť aj na rôzne firmy či potenciálnych súkromných investorov alebo si vybaviť pôžičku v komerčných bankách. Pri výbere zahraničnej školy zohľadnite výber krajiny. Finančné rozdiely môžu byť naozaj výrazné.

Financovanie zo zdrojov EÚ

S programom Erasmus+ sa môžete zapísať na postgraduálny študijný program s označením Erasmus Mundus. V rámci magisterského programu môžete študovať alebo vykonávať vedeckú činnosť v najmenej dvoch krajinách a získať spoločný, dvojitý alebo viacnásobný diplom. Štipendiá Erasmus Mundus sú určené pre študentov z Európy aj ďalších krajín.

Informujte sa na vašej vysokej škole o možnostiach zapojenia do magisterských programov Erasmus Mundus a na internetových stránkach programu. 

V období rokov 2021 až 2027 môžete využiť aj program Horizont Európa, ktorý plynulo nadväzuje na program Horizont 2020, doposiaľ najväčší a najvýznamnejší program financujúci projekty v oblasti vedy, výskumu a inovácií v EÚ. Svojimi výzvami podporuje nadnárodnú spoluprácu medzi výskumnými inštitúciami a priemyselnými zástupcami v oblasti transferu technológií.

Financovanie vedeckej súťaže

Prehľad možností financovania vedeckej stáže s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov vo vyše 50 krajinách nájdete na stránke siete centier Euraxess Slovensko, SAIA, n. o.

Dátum poslednej zmeny: 5. 2. 2024
Dátum zverejnenia: 12. 6. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
+421 2/59 374 111
info@minedu.sk

Lokalita

  • Slovensko