Ústredný portál verejnej správy

Posúdenie štúdia v zahraničí

Vzdelanie a šport

V prípade prebiehajúceho štúdia v zahraničí musí študujúci občan alebo zákonný zástupca dieťaťa preukázať štatút študenta posúdený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako rovnocenný štúdiu na strednej alebo vysokej škole. Rozhodnutie preukazuje pri kontakte s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, so Sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou, prípadne zamestnávateľom zákonného zástupcu.


Zodpovedná osoba: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Doba vyplnenia žiadosti: individuálna

  1. Kedy je nutné podať žiadosť?
  2. Ako podať žiadosť o posúdenie štúdia?

Kedy je nutné podať žiadosť?

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje každý akademický rok zoznam uznaných vysokých škôl v členských štátoch.

Zoznam nájdete na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Škola uvedená v zozname je považovaná za uznanú na účely posúdenia štúdia v zahraničí a štúdium na takejto škole je rovnocenné štúdiu na vysokej škole v Slovenskej republike. Ak škola nie je uvedená v zozname, neznamená to, že štúdium nebude posúdené ako rovnocenné štúdiu v Slovenskej republike, avšak bude potrebné podať žiadosť o posúdenie štúdia na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. O posúdenie musia taktiež požiadať študenti stredných škôl v zahraničí.

Ako podať žiadosť o posúdenie štúdia?

Žiadosť o posúdenie štúdia v zahraničí obsahuje:

  • žiadosť o posúdenie,
  • potvrdenie o návšteve školy (originál s úradne overeným prekladom do slovenského jazyka alebo notárom (matrične) overená kópia s úradným prekladom) alebo potvrdenie o prijatí na štúdium (originál s úradne overeným prekladom do slovenského jazyka alebo notárom (matrične) overená kópia  s úradným prekladom).

Všetky potvrdenia, s výnimkou potvrdení v českom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka. V prípade, že ide o anglický, nemecký, ruský, maďarský a francúzsky jazyk, môže žiadateľ vyhotoviť preklad aj sám s tým, že v prípade nezrovnalostí môže ministerstvo požiadať o úradný preklad.

Žiadosť treba poslať alebo osobne doručiť na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelávaní

Stromová 1

813 30 Bratislava

Dátum poslednej zmeny: 20. 10. 2022
Dátum zverejnenia: 16. 10. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss