Ústredný portál verejnej správy

Rovnaké zaobchádzanie

Zamestnanie

Práva, povinnosti a ostatné pravidlá týkajúce sa rovnakého zaobchádzania pre občanov EÚ, ktorí na Slovensku žijú a pracujú alebo si hľadajú zamestnanie.
 1. Diskriminácia a trh práce
 2. Čo presne znamená rovnaké zaobchádzanie?
 3. Rovnaké zaobchádzanie v práci a na pracovisku
 4. Ako postupovať pri podozrení z diskriminácie
 5. Sťažnosť, mediácia a súdne konanie
 6. Právo zamestnanca na vyjadrenie sa
 7. Na koho sa môže občan obrátiť
 8. Súvisiace platné právne predpisy

Ako občan alebo občianka EÚ pracujúci v inej krajine EÚ máte vy a vaša rodina v novej krajine právo na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci danej krajiny (prístup k práci, pracovné podmienky, odmeňovanie a postup v zamestnaní, prístup k poradenstvu, členstvo v odboroch a iné.) V prípade podozrenia z nerovnakého zaobchádzania, napr. z dôvodu pohlavia, veku, etnicity alebo ďalších charakteristík, máte možnosť s podporou špecializovaných subjektov tento stav riešiť a prešetriť.

1. Diskriminácia a trh práce

Diskriminácia je v Slovenskej republike zakázaná zo zákona. Všeobecný princíp rovnosti, ako aj antidiskriminačný normatív, sú zakotvené v Ústave SR. Pokiaľ ide o trh práce, Zákonník práce zabezpečuje ženám a mužom právo na rovnaké zaobchádzanie, a to ak ide o prístup k zamestnaniu, odmeňovanie a pracovný postup, odborné vzdelávanie a o pracovné podmienky.

Ako občan alebo občianka EÚ pracujúci v inej krajine EÚ máte vy a vaša rodina v novej krajine právo na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci danej krajiny. Vaše práva a dávky vo vašej hostiteľskej krajine sa môžu líšiť od toho, na čo ste zvyknutý vo vašej domovskej krajine. Právo na rovnaké zaobchádzanie sa vzťahuje na zamestnancov, ako aj na uchádzačov o zamestnanie.

V pracovnoprávnych vzťahoch sa zakazuje diskriminácia zamestnancov z dôvodu:

- pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. Občania EÚ na Slovensku sú rovnako chránení v zmysle Antidiskriminačného zákona, ktorý platí rovnako pre “občanov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie, osôb bez štátnej príslušnosti a ich rodinných príslušníkov.”

2. Čo presne znamená rovnaké zaobchádzanie?

Ak pracujete v inom členskom štáte, vy a vaša rodina máte právo na rovnaké zaobchádzanie ako v prípade vašich kolegýň a kolegov, ktorí sú občanmi danej krajiny. Týka sa to najmä:

 • vášho práva hľadať si prácu a práva na pomoc zo strany miestnych úradov práce,
 • pracovných podmienok (výšky mzdy, platu, odmeny podmienok prepúšťania atď.),
 • dávok a daňových výhod,
 • školení,
 • členstva v odboroch a výkonu súvisiacich práv.

Podľa zásady rovnakého zaobchádzania sa zakazuje nielen priama diskriminácia, ale aj pravidlá, ktoré by vás nepriamo znevýhodňovali (napr. opatrenia obmedzujúce voľný pohyb).

Pravidlo, podľa ktorého by ste museli žiť v príslušnej krajine počas dlhšieho obdobia pred tým, ako získate prístup k určitej verejnej službe, je v rozpore s právnymi predpismi.

3. Rovnaké zaobchádzanie v práci a na pracovisku

Ako s občanom alebo občiankou EÚ, musí sa s vami zaobchádzať presne takým istým spôsobom, ako s vašimi kolegyňami a kolegami, ktorí sú štátnymi príslušníkmi hostiteľskej krajiny, aj v týchto oblastiach:

 • odmeňovanie a ostatné podmienky zamestnávania a pracovné podmienky, zdravie a bezpečnosť pri práci,
 • vaše právo vstúpiť do odborov, voliť a byť volení na administratívne alebo riadiace posty v Únii,
 • sociálne a daňové výhody,
 • prepustenie a opätovné prijatie do zamestnania.

4. Ako postupovať pri podozrení z diskriminácie

Ak je podľa vás pokyn alebo rozhodnutie, ktoré sa vás týka, v rozpore s pravidlami EÚ o práve pracovať v inom členskom štáte, mali by ste v tejto veci najskôr kontaktovať orgány v štáte, kde pracujete.

Podľa Antidiskriminačného zákona máte právo na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou, ako aj domáhať sa svojich práv na súde. Môžete sa domáhať najmä toho, aby ten, kto vás diskriminoval:

 • upustil od svojho konania,
 • ak je to možné, napravil protiprávny stav alebo
 • poskytol primerané zadosťučinenie,
 • v prípade, ak ide o nedodržanie zásady rovnakého zaobchádzania z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti môže sa tiež domáhať neplatnosti právneho úkonu, ktorého účinnosť bola podľa osobitného predpisu pozastavená,
 • v prípade, že nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania došlo k zníženiu vašej dôstojnosti, môžete sa domáhať aj nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Svojich práv v súvislosti s rovnakým odmeňovaním a rovným zaobchádzaním sa môžete domáhať priamo u zamestnávateľa, v spolupráci s verejnými a mimovládnymi inštitúciami alebo aj súdnou cestou.

5. Sťažnosť, mediácia a súdne konanie

Sťažnosť

Sťažnosť môžete adresovať priamo zamestnávateľovi. V sťažnosti opíšte diskriminačné konanie a tiež označte osoby alebo skupiny osôb, ktoré sú podľa vás zodpovedné. Sťažnosť môžete podať osobne ako obeť diskriminácie, ale aj v prípade, ak ste svedkom diskriminácie.

V sťažnosti žiadajte nápravu konania (napr. úpravu mzdy, ako aj o doplatenie rozdielov). Zamestnávateľ je vám povinný na sťažnosť bez zbytočného odkladu písomne odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky. Mediácia

Pri riešení problému  so zamestnávateľom môžetevyužiť mediáciu alebo asistenciu odborovej organizácie.

Pomôcť vám môže aj verejná inštitúcia (viď nižšie) poverená ochranou práv v oblasti nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania.

V prípade, že k diskriminácii došlo zo strany verejnej inštitúcie, môžete využiť napríklad pomoc verejného ochranu práv. V ostatných prípadoch prichádza do úvahy Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Váš podnet môže prešetriť aj inšpektorát práce, ktorý vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov a predpisov v pracovnoprávnych vzťahoch okrem iného aj v súvislosti s rovnosťou v odmeňovaní, pri uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania a v súvislosti so zosúlaďovaním rodinného a pracovného života.

Súdne konanie

Taktiež sa v prípade porušenia zásady rovnakého zaobchádzania podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou môžete podať žalobu na kauzálne príslušný súd alebo požiadať o pomoc advokáta.. Osoby v hmotnej núdzi sa môžu obrátiť na  Centrum právnej pomoci. O právnu pomoc môžete okrem odborov požiadať aj špecializovanú mimovládnu organizáciu, ktorá sa tejto téme venuje.

Zastupovať vás vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania môže aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (Stredisko), ktoré poskytuje aj mediačné služby. V obidvoch prípadoch, obráťte sa písomnou žiadosťou na Stredisko alebo na niektorú z jeho regionálnych kancelárií.

Stredisko plní úlohy tzv. národnej inštitúcie prerovnaké zaobchádzanie, zabezpečuje bezplatnú právnu pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie, je tiež oprávnené bezplatne zastupovať účastníka v súdnom konaní vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania (zákazu diskriminácie).

V závislosti od konkrétneho problému vám pomoc môžu poskytnúť aj asistenčné služby EÚ.

6. Právo zamestnanca na vyjadrenie sa

Zamestnanec v pracovnom pomere má právo vyjadrovať sa na pracovisku:

 • priamo,
 • nepriamo - prostredníctvom zástupcov zamestnancov.

Nepriame zastupovanie

Nepriame zastupovanie je zastupovanie prostredníctvom odborovej organizácie (zakladaná prostredníctvom evidencie na Ministerstve vnútra SR alebo prostredníctvom vyššieho odborového orgánu). Zastupovanie zamestnancov sa môže vykonávať aj prostredníctvom zamestnaneckého dôverníka alebo zamestnaneckej rady. Na základe plurality zástupcovia zamestnancov môžu pôsobiť u zamestnávateľa súbežne.

U zamestnávateľa môže súbežne pôsobiť odborová organizácia aj zamestnanecká rada,odborová organizácia a zamestnanecký dôverník. Pôsobenie zamestnaneckej rady a zamestnaneckého dôverníka sa vzájomne vylučujú. Vytváranie zamestnaneckej rady a zamestnaneckého dôverníka sa vykonáva na základe volieb.

Hlavnou náplňou odborového orgánu je kolektívne vyjednávať. Cieľom kolektívneho vyjednávania je uzavrieť kolektívnu zmluvu (vzťahuje sa na všetkých zamestnancov zamestnávateľa, nielen na členov odborovej organizácie).

Zastupovanie zamestnancov je založené na dobrovoľnosti. Kompetencie zamestnaneckej rady resp. zamestnaneckého dôverníka a odborovej organizácie upravuje Zákonník práce.

7. Na koho sa môže občan obrátiť

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva = stredisko plní úlohy tzv. národnej inštitúcie pre rovnaké zaobchádzania, zabezpečuje bezplatnú právnu pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie, je tiež oprávnené bezplatne zastupovať účastníka v súdnom konaní vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania.

Verejný ochrancaa práv = v prípade, že k diskriminácii došlo zo strany verejnej inštitúcie.

Inšpektorát práce = vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov a iných právnych predpisov v pracovnoprávnych vzťahoch okrem iného aj v súvislosti s rovnosťou v odmeňovaní, pri uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania a v súvislosti so zosúlaďovaním rodinného, súkromného a pracovného života.

Centrum právnej pomoci = pomôže osobám v hmotnej núdzi

Mimovládne organizácie, ktoré sa tejto téme venujú (napr. Poradňa pre občianske a ľudské práva alebo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť).

V závislosti od konkrétneho problému vám pomoc môžu poskytnúť aj asistenčné služby EÚ. 

8. Súvisiace platné právne predpisy

Súčasne platné slovenské právne predpisy:

Zákon č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce)

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Antidiskriminačný zákon)

Súčasne platné európske právne predpisy:

Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Charta základných práv Európskej únie

Agentúra EÚ pre základné práva: Príručka o európskom antidiskriminačnom práve

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z  5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/54/EÚ zo 16. apríla 2014 o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov

Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (tzv. rasová smernica)

Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní

Dátum poslednej zmeny: 31. 5. 2023
Dátum zverejnenia: 30. 11. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
+421220460000
web@employment.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko