Ústredný portál verejnej správy

Priestupky

Podnikanie

Vo všeobecnosti sú priestupky upravené v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Zákon o priestupkoch obsahuje pojem priestupku, zavinenie, vek a nepríčetnosť, zodpovednosť za porušenie povinnosti uloženej právnickej osobe, pôsobnosť zákona, sankcie, ochranné opatrenia, osobitné ustanovenia o mladistvých, zánik zodpovednosti za priestupok, skutkové podstaty  priestupkov a konanie o priestupkoch. Okrem zákona o priestupkoch obsahujú aj iné všeobecne záväzné právne predpisy skutkové podstaty priestupkov a správnych deliktov. Konanie o priestupkoch sa uskutočňuje na jednotlivých orgánoch štátnej správy a samosprávy. 

Dátum poslednej zmeny: 17. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 17. 8. 2017

Lokalita

  • Slovensko