Ústredný portál verejnej správy

Predkladanie údajov o spoločnosti Štatistickému úradu SR

Podnikanie

Štatistické zisťovania zaradené podľa tematických oblastí do Programu štátnych štatistických zisťovaní sú pre vymedzený okruh spravodajských jednotiek záväzné z hľadiska povinnosti poskytovať údaje.


Zodpovedná osoba: Štatistický úrad SR

Čas na vyplnenie e-formulára: nedá sa určiť

Otázky a odpovede
Príručka
Návody k e-schránke

1. Čo je potrebné Štatistickému úradu SR nahlasovať?
2. Kto má zo zákona vykazovaciu povinnosť?
3. Ako sa údaje na štatistické zisťovanie poskytujú?

 

 

Čo je potrebné Štatistickému úradu SR nahlasovať?

Informácie, ktoré je potrebné Štatistickému úradu SR nahlásiť sú špecifikované v prílohách vyhlášky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 (ďalej len „PŠŠZ“).  Vyhláška obsahuje zoznam štatistických zisťovaní a formulárov a taktiež periodicitu ich predkladania (mesačne, štvrťročne, ročne).

Kto má zo zákona vykazovaciu povinnosť?

Vykazovaciu povinnosť si musia v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike plniť tzv. spravodajské jednotky, ktoré sú zaradené do štatistického zisťovania. Štatistický úrad SR spravodajské jednotky kategorizuje na právnické osoby a fyzické osoby zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri a fyzické osoby. Pri fyzických osobách ďalej PŠŠZ spresňuje viaceré kritéria (napr. počet zamestnancov, tržby a iné). Zisťovania sa teda netýkajú všetkých právnických a fyzických osôb. Každá spravodajská jednotka dostane podľa Štatistického úradu SR včas oznámenie o zaradení do štatistického zisťovania.

Ako sa údaje na štatistické zisťovanie poskytujú?

Od 1.1.2016 je spravodajská jednotka povinná poskytnúť Štatistickému úradu SR požadované údaje vyplnením a odoslaním elektronického formulára. Spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou alebo fyzickou osobou (podnikateľom) a k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka nemá žiadneho zamestnanca, alebo spravodajská jednotka, ktorá má sídlo v obci bez internetového pripojenia alebo signálu, môže povinnosť splniť aj odovzdaním vyplneného formulára v písomnej podobe. Vzory štatistických formulárov sú dostupné na webovom sídle Štatistického úradu SR.

K elektronickým službám je možné pristupovať cez portál Štatistického úradu (dostupný na http://slovak.statistics.sk) alebo cez Ústredný portál verejnej správy (dostupný na https://www.slovensko.sk).

 

Otázky a odpovede

  • Majú spravodajské jednotky sprístupnené všetky elektronické formuláre?

Spravodajská jednotka má po prihlásení sa do systému k dispozícii všetky elektronické formuláre, ku ktorým má spravodajskú povinnosť. Jednotlivé obdobia sa sprístupňujú postupne podľa termínov na predkladanie výkazov.

  • Existujú okrem používateľskej príručky aj iné pomôcky k vypĺňaniu formulárov?

Pre správne vyplnenie štatistických formulárov môžete využiť pomoc v podobe vzorov štatistických formulárov a vysvetliviek k nim a taktiež je k dispozícii aj  slovník pojmov.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike 

Vyhláška č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020


Dátum poslednej zmeny: 8. 2. 2018
Dátum zverejnenia: 19. 12. 2017

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS (knk)

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko
Hodnotiť môžu len prihlásení užívatelia.
Komentovať môžu len prihlásení užívatelia.