Ústredný portál verejnej správy

Pravidlá zdravotného poistenia uplatniteľné v prípade krátkodobého alebo dlhodobého pobytu v Slovenskej republike

Zdravie

Informácie o zdravotnom poistení pre prípad krátkodobého i dlhodobého pobytu, postupy a povinnosti vzťahujúce sa na vznik zdravotného poistenia
 1. Čo všetko si musí občan EÚ pripraviť
 2. Čo čaká občana?
 3. Preukaz poistenca
 4. Kto pomôže občanovi ak si nevie rady?
 5. Aké sú sankcie za nedodržanie povinností?

1. Čo všetko si musí občan EÚ pripraviť

Môžete byť poistený len v jednom členskom štáte EÚ – Európske pravidlá koordinácie sociálneho zabezpečenia.

1. krátkodobý pobyt, turista /osoba poistená v inom členskom štáte/

a) zdravotná starostlivosť na základe EHIC (európsky preukaz zdravotného poistenia) - o jeho vydanie požiadajte vo vašej zdravotnej poisťovni (v krajine poistenia)

Máte prístup k zdravotnej starostlivosti poskytovanej u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú zmluvu so zdravotnými poisťovňami, za tých istých podmienok a za rovnakú cenu (v SR vo väčšine prípadov poskytovania zdravotnej starostlivosti bezplatne) ako osoby poistené v SR.

POZOR:
EHIC nepokrýva:
 • zdravotnú starostlivosť, za ktorou cielene vycestujete
 • zdravotnú starostlivosť u nezmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 • zdravotnú starostlivosť, ktorá nie je hradená z verejného zdravotného poistenia
 • doplatky za lieky, pomôcky, dietetické potraviny
 • iné náklady (cestovné náklady pri neplánovanom návrate domov)
b) komerčné poistenie liečebných nákladov – informácie o rozsahu pokrytia nákladov Vám poskytne komerčná poisťovňa, v ktorej ste poistený,
2. dlhodobý pobyt,
3. zamestnanec,
4. vznik verejného zdravotného poistenia na základe uzatvorenia pracovnej zmluvy a po splnení podmienky dosiahnutia zárobku vo výške minimálnej mzdy,
5. Samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva, alebo má oprávnenie vykonávať na území Slovenskej republiky samostatnú zárobkovú činnosť (SZČO) podľa § 10b ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 zákona č. 580/2004 Z. z. alebo má 7. osoba licenciu, oprávnenie, povolenie na výkon činnosti podľa osobitných zákonov,
6. iné prípady:
 • vznik trvalého pobytu na Slovensku – verejné zdravotné poistenie Vám vzniká dňom získania trvalého pobytu,
 • poberanie dôchodku zo Slovenska v prípade, že nie ste poistený v inej krajine EU.

2. Čo čaká občana

Postupy a povinnosti pri vzniku zdravotného poistenia:

 • podanie prihlášky do zdravotnej poisťovne:
 • čím skôr, najneskôr do 8 dní od kedy situácia nastane,
 • slobodná voľba zdravotnej poisťovne - v súčasnosti sú na Slovensku tieto zdravotné poisťovne:

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

 • k vyplnenej prihláške predložiť Tlačivá a doklady:

-   identifikačná karta cudzinca, alebo samolepiaca nálepka v cestovnom pase,
-   doklad o zamestnaní s uvedením výšky dohodnutej mesačnej mzdy / licencia, koncesná listina (SZČO),
-   rodné číslo (ak ho máte pridelené),

 • schválenie prihlášky,
 • po prijatí prihlášky Vám zdravotná poisťovňa oznámi jej prijatie a vznik zdravotného poistenia,
 • po jej schválení Vám vystaví preukaz poistenca a ak požiadate aj európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC).
POZOR:
Zdravotnej poisťovni musíte hlásiť každú zmenu (adresy, zamestnania, zmena mena, ukončenie poistenia) najneskôr do 8 dní.

Zdravotná poisťovňa Vám poskytne informácie ohľadom zmluvných lekárov, nemocníc ako aj o rozsahu zdravotnej starostlivosti, na ktorú máte nárok v rámci Vášho verejného zdravotného poistenia. Nezabudnite sa informovať vopred (pred návštevou lekára, zdravotníckeho zariadenia, lekára špecialistu), nakoľko nie všetci lekári majú zmluvy s Vašou zdravotnou poisťovňou. V takomto prípade od Vás môžu lekári, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti požadovať plnú úhradu.

3. Preukaz poistenca

 • po obdŕžaní preukazu si skontrolujte či sú Vaše údaje (meno, dátum narodenia) uvedené správne, ak nie, riešte to s Vašou zdravotnou poisťovňou,
 • preukaz noste stále zo sebou, nakoľko ho od Vás budú vyžadovať pri každom ošetrení ako aj v lekárni,
 • pri strate to ihneď oznámte Vašej zdravotnej poisťovni a požiadajte o vydanie nového preukazu,
 • sledujte platnosť Vášho preukazu poistenca, nakoľko neplatný preukaz Vám lekár, nemocnica, lekáreň nebude akceptovať.

4. Kto pomôže občanovi ak si nevie rady?

Pokiaľ ste poistený v SR odporúčame Vám obrátiť sa na Vašu zdravotnú poisťovňu.

Dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti, činnosťou zdravotných poisťovní zabezpečuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou plní aj úlohu Národného kontaktného miesta pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť v Slovenskej republike (NKM).

NKM poskytuje poistencom informácie:

 • v oblasti práv a nárokov na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť,
 • preplácania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti,
 • možnosti urovnania sporov podľa slovenskej a európskej legislatívy,
 • poistenci môžu prostredníctvom NKM získať všeobecné informácie aj individuálne informácie na žiadosť.

Portál taktiež umožňuje vyhľadanie konkrétneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike a získanie informácie o jeho odbornom zameraní, licencii, alebo povolení, kontaktných údajoch i bezbariérovom prístupe.

5. Aké sú sankcie za nedodržanie povinnosti:

Úrad pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou môže uložiť poistencovi pokutu vo výške 331.- EUR v prípade ak:

 • neoznámi všetky zmeny svojej zdravotnej poisťovni do 8 dní,
 • neoznámi svojmu zamestnávateľovi príslušnú zdravotnú poisťovňu, pri vzniku zdravotného poistenia a pri zmene zdravotnej poisťovne,
 • nepodá prihlášku do zdravotnej poisťovne do 8 dní od vzniku skutočností zakladajúcich mu nárok na zdravotné poistenie.

Zdravotná poisťovňa má právo si u poistenca uplatniť si svoj nárok na úhradu nákladov za poskytnutú:

 • zdravotnú starostlivosť voči poistencovi, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu,
 • zdravotnú starostlivosť voči poistencovi, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu alebo inej návykovej látky; to neplatí, ak ide o maloletého poistenca, ktorý je umiestnený v resocializačnom stredisku pre drogovo závislých a inak závislých na základe rozhodnutia súdu, zdravotnú starostlivosť voči tretej osobe, ak k úrazu alebo inému poškodeniu zdravia u poistenca došlo jej zavineným protiprávnym konaním,
 • zdravotnú starostlivosť voči poistencovi po zániku verejného zdravotného poistenia, ak si poistenec nesplnil oznamovaciu povinnosť,
 • neodkladnú starostlivosť poistencovi pre osobu ktorá si nepodala prihlášku a mala tak urobiť.

Dátum poslednej zmeny: 18. 8. 2021
Dátum zverejnenia: 7. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
+4212 2085 6102
sekretariat_PU@udzs-sk.sk

Lokalita

 • Slovensko