Ústredný portál verejnej správy

Pravidlá zastupovania zamestnancov

Zamestnanie

  1. Na zastupovanie zamestnancov sú požadované prahové hodnoty veľkosti spoločnosti
  2. Za akých okolností môžu zamestnanci organizovať zastúpenie zamestnancov
  3. Aké požiadavky by mal zamestnanec spĺňať, aby sa stal zástupcom
  4. Aké povinnosti môžu zástupcovia zamestnancov vykonávať
  5. Aké sú práva a povinnosti zamestnancov, ochrany a záruky reprezentácie

1. Na zastupovanie zamestnancov sú požadované prahové hodnoty veľkosti spoločnosti

Na zastupovanie zamestnancov sú všeobecne stanovené hodnoty veľkosti spoločnosti (zamestnávateľa). Podmienkou pre vznik odborovej organizácie je, aby zamestnávateľ zamestnával zamestnancov v pracovnom pomere, a podmienkou pôsobenia zamestnaneckej rady je, aby zamestnávateľ zamestnával aspoň 50 zamestnancov.

U zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov, ale najmenej troch zamestnancov môže pôsobiť zamestnanecký dôverník.

Práva a povinnosti zamestnaneckej rady a zamestnaneckého dôverníka sú rovnaké.

2. Za akých okolností môžu zamestnanci organizovať zastúpenie zamestnancov

Zastupovanie zamestnancov je dobrovoľné a zástupcami zamestnancov sú príslušný odborový orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník. Pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je zástupcom zamestnancov aj zástupca pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

V družstve, kde je súčasťou členstva aj pracovnoprávny vzťah člena k družstvu, je zástupcom zamestnancov osobitný orgán družstva volený členskou schôdzou.

3. Aké požiadavky by mal zamestnanec spĺňať, aby sa stal zástupcom

Podmienkou zastupovania zamestnancov prostredníctvom odborového orgánu je založiť odborovú organizáciu u zamestnávateľa, ktorá je občianskym združením. Odborová organizácia je povinná písomne informovať zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia u zamestnávateľa a predložiť zamestnávateľovi zoznam členov odborového orgánu.

Právo voliť členov zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka majú všetci zamestnanci zamestnávateľa, ak u zamestnávateľa pracujú najmenej 3 mesiace.

Právo byť volený za člena zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka má každý zamestnanec zamestnávateľa starší ako 18 rokov, ktorý je bezúhonný, nie je blízkou osobou zamestnávateľa a pracuje u zamestnávateľa najmenej 3 mesiace. 

4. Aké povinnosti môžu zástupcovia zamestnancov vykonávať?

Zástupcovia zamestnancov – odborový orgán, zamestnanecká rada, zamestnanecký dôverník majú právo na:

  • spolurozhodovanie,
  • prerokovanie,
  • právo na informácie,
  • právo na kontrolnú činnosť,
  • právo na nadnárodné informácie.

Právo na kolektívne vyjednávanie má len odborový orgán.

5. Aké sú práva a povinnosti zamestnancov, ochrany a záruky reprezentácia

Činnosť zástupcov zamestnancov, ktorá bezprostredne súvisí s plnením úloh zamestnávateľa sa považuje za výkon práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda.

Zamestnávateľ poskytuje na výkon funkcie zástupcov zamestnancov alebo na účasť na ich vzdelávaní pracovné voľno s náhradou mzdy na čas dohodnutý medzi zamestnávateľom a odborovou organizáciou alebo medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom.

Zamestnávateľ podľa svojich prevádzkových možností poskytuje zástupcom zamestnancov na ich činnosť bezplatne v primeranom rozsahu miestnosti s nevyhnutným vybavením a uhrádza náklady spojené s ich údržbou a technickou prevádzkou.

Zástupcovia zamestnancov sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach  o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie a ktoré boli zamestnávateľom označené ako dôverné. A to aj počas jedného roka po skončení výkonu funkcie zástupcu zamestnancov.

Zástupcovia zamestnancov nesmú byť za plnenie úloh vyplývajúcich z výkonu svojej funkcie zamestnávateľom znevýhodňovaní ani postihovaní.

Zástupcovia zamestnancov sú v čase funkčného obdobia a počas 6 mesiacov po jeho skončení chránení proti opatreniam, ktoré by ich mohli poškodzovať, vrátane skončenia pracovného pomeru  a ktoré by boli motivované ich postavením alebo činnosťou.

Zamestnávateľ môže dať členovi príslušného odborového orgánu, členovi zamestnaneckej rady, alebo zamestnaneckému dôverníkovi výpoveď alebo s nim skončiť okamžite pracovný pomer len s predchádzajúcim súhlasom týchto zástupcov zamestnancov. Ak zástupcovia zamestnancov odmietnu udeliť súhlas, je výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru neplatné.

Dátum poslednej zmeny: 5. 11. 2021
Dátum zverejnenia: 5. 11. 2021

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
+421 2 2046 0000
web@employment.gov.sk