Ústredný portál verejnej správy

Pravidlá týkajúce sa zodpovednosti a povinného poistenia na Slovensku v súvislosti s pobytom alebo zamestnaním

Zamestnanie

 1. Zamestnávateľ – registrácia a povinnosti
 2. Zamestnanec – registrácia a povinnosti
 3. Práva a povinnosti týkajúce sa dôchodku

1. Zamestnávateľ- registrácia a povinnosti

Zamestnávateľ sa podľa zákona o sociálnom poistení registruje prostredníctvom tlačiva Registračný list zamestnávateľa najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca.

Ak ide o prvé prihlasovanie spoločnosti do registra zamestnávateľov, spraví tak v papierovej podobe, a to osobne v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne alebo  tlačivo zašle poštou, prípadne elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

K Registračnému listu zamestnávateľa prikladá:

 • Zahraničný zamestnávateľ výpis z obchodného registra alebo iného registra, na základe ktorého je jeho činnosť povolená, preložený do slovenského jazyka. Ak predloží vlastný preklad, musí ho predložiť spolu s čestným vyhlásením o totožnosti obsahu výpisu z registra v slovenskom jazyku s obsahom výpisu z registra v cudzom jazyku.
 • Splnomocnenie – ak registráciu vykonáva splnomocnená osoba, a nie štatutárny zástupca spoločnosti.

Po registrácií je zamestnávateľovi pridelené desaťmiestne identifikačné číslo zamestnávateľa (IČZ variabilný symbol), ktoré potom uvádza na všetkých výkazoch a registračných listoch a pri platbách poistného.

Po prihlásení sa do registra si musí zamestnávateľ vybaviť prístup k elektronickým službám (e-Služby), ktoré poskytuje Sociálna poisťovňa, a to podpísaním Dohody o používaní elektronických služieb. Potom mu bude vydaná GRID karta, ktorá slúži ako bezpečnostný predmet. Ostatné registrácie už je zamestnávateľ povinný vykonať iba v elektronickej podobe.

V prípade nedostupnosti elektronických služieb Sociálnej poisťovne (e-Služby) môže zamestnávateľ prihlásiť alebo odhlásiť zamestnancov formou predbežného prihlásenia/odhlásenia zamestnancov, a to mobilnou aplikáciou, e-mailom, faxom alebo sms správou.

Povinnosti zamestnávateľa

 • Registrovať každého zamestnanca (Registračný list fyzickej osoby) deň pred vznikom poistenia, najneskôr pred začatím výkonu práce,
 • oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne do 8 dní: prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca, začiatok a skončenie čerpania materskej alebo rodičovskej dovolenky u každého zamestnanca,
 • predkladať Mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v členení na jednotlivých zamestnancov a na jednotlivé druhy  sociálneho poistenia,
 • viesť a predkladať Sociálnej poisťovni evidenciu o svojich zamestnancoch na účely sociálneho poistenia (elektronické evidenčné listy dôchodkového poistenia),
 • plniť povinnosti v súvislosti s vysielaním zamestnancov do iných členských štátov EÚ, štátov EHP a Švajčiarska,
 • ohlásiť dočasnú pracovnú neschopnosť zamestnanca (ak trvá dlhšie ako 10 dní) a pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie,
 • poskytnúť Sociálnej poisťovni všetky informácie v súvislosti s  vyhlásením konkurzu,
 • odhlásiť sa z registra do 8 dní odo dňa, kedy už nezamestnáva žiadneho zamestnanca.

Zdravotné poistenie

Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom, je povinný v zmysle § 24 písmeno k) zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov oznámiť do zdravotnej poisťovne, v ktorej má poistených svojich zamestnancov, vznik platiteľa do 8 pracovných dní od vzniku skutočnosti, na tlačive určenom úradom.

Zamestnávateľ má povinnosť registrovať sa v zdravotnej poisťovni vtedy, ak má aspoň jedného zamestnanca, ktorý je poistený v danej poisťovni.

Oznámenie obsahuje:

 • názov,
 • sídlo,
 • identifikačné číslo,
 • číslo bankového účtu,
 • deň určený na výplatu príjmov zo závislej činnosti.

Pokiaľ je zamestnávateľom fyzická osoba:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • bydlisko.
Upozornenie
Poisťovni musíte hlásiť každú zmenu názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, do ôsmich dní odo dňa zmeny.

K vyplnenému tlačivu Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného je potrebné predložiť:

 • kópiu úradného dokladu potvrdzujúceho vznik, existenciu a platnosť údajov o platiteľovi - výpis z OR,
 • živnostenské oprávnenie, zriaďovaciu listinu, koncesnú listinu,
 • Potvrdenie o pridelení IČO,
 • iné (podľa potreby a požiadaviek poisťovne).

Platenie poistného a príspevkov na sociálne poistenie (za zamestnávateľa)

Zamestnávateľ odvádza poistné spolu 25,2 % z vymeriavacieho základu (VZ), a to v nasledujúcom členení:

 • na nemocenské poistenie 1,4 % z VZ,
 • na starobné poistenie, ak zamestnanec nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu, 14 % z VM,
 • na starobné poistenie, ak je zamestnanec sporiteľ v 2. pilieri a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z 2. piliera vo výške 9 % a príspevky na starobné dôchodkové sporenie vo výške 5 %,
 • na invalidné poistenie 3 % z VZ,
 • na úrazové poistenie 0,8 % z VZ,
 • na garančné poistenie 0,25 % z VZ,
 • na poistenie v nezamestnanosti 1 % z VZ,
 • do rezervného fondu solidarity 4,75 % z VZ.

Poistné sa platí bezhotovostným stykom, poštovým peňažným poukazom alebo v hotovosti v Sociálnej poisťovni za kalendárny mesiac pozadu v deň určený na výplatu príjmov alebo posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné, ak nie je určený deň na výplatu príjmov. Čísla účtov pobočiek Sociálnej poisťovne (podľa registrácie zamestnávateľa) sú uvedené v časti poistné.

Ak zamestnávateľ nezaregistruje zamestnancov včas a včas za nich neodvedie poistné, Sociálna poisťovňa uplatní sankcie.

Zdravotné poistenie

Platiteľ poistného je povinný vykazovať preddavky na poistné za každý mesiac, za ktorý odvádza poistné, a to prostredníctvom výkazov. Forma, vzory a štruktúra výkazov sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Sadzby poistného na zdravotné poistenie:

 • pre zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu (2 %, ak je zamestnanec osobou zdravotne postihnutou),
 • pre SZČO 14 % z vymeriavacieho základu (7 %, ak je SZČO osobou zdravotne postihnutou),
 • pre zamestnávateľa 10 % z vymeriavacieho základu (5 %, ak zamestnáva zdravotne postihnutú osobu).

Podrobné postupy a ďalšie informácie Vám poskytne zdravotná poisťovňa.

2. Zamestnanec – registrácia a povinnosti

Zamestnanec nemá povinnosť registrovať sa v Sociálnej poisťovni, urobí to za neho zamestnávateľ, a to prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby. Povinné poistenie zamestnancovi vzniká dňom právneho vzťahu, teda odo dňa, ktorý bol v pracovnej zmluve dohodnutý ako deň nástupu do práce. Za zamestnanca odvádza poistné zamestnávateľ, a taktiež vykonáva zrážku zo mzdy zamestnanca.

Povinnosti zamestnanca

K základným povinnostiam zamestnanca patrí najmä:

 • dodržiavať liečebný režim a pravidlá dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • oznámiť Sociálnej poisťovni skončenie dočasnej pracovnej neschopnosti, ak trvala viac ako 10 dní,
 • pri uplatnení garančnej dávky podať Žiadosť o priznanie dávky do 60 dní od vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo odo dňa skončenia pracovného pomeru,
 • absolvovať lekárske vyšetrenie a kontroly na posúdenie spôsobilosti na prácu počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti spôsobenej pracovným úrazom.

Platenie poistného na sociálne poistenie (zamestnancom)

Poistné zamestnanec odvádza prostredníctvom zamestnávateľa, ktorý mu vykoná zrážku zo mzdy, a to vo výške 9,4 % z vymeriavacieho základu v nasledujúcom členení:

 • na nemocenské poistenie 1,4 % z vymeriavacieho základu (VZ),
 • na starobné poistenie 4 % z VZ,
 • (zaplatenie poisteného sa u zamestnanca považuje za splnené aj v prípade, že za neho zamestnávateľ toto poistné nezaplatil),
 • na invalidné poistenie 3 % z VZ,
 • na poistenie v nezamestnanosti 1 % z VZ.

Zamestnancovi zo zaplateného poistného vzniká nárok na tieto dávky:

Z nemocenského poistenia:

 • nemocenské,
 • ošetrovné,
 • vyrovnávacia dávka,
 • materské.

Z dôchodkového poistenia

 • starobný dôchodok,
 • predčasný starobný dôchodok,
 • invalidný dôchodok,
 • vdovský dôchodok,
 • vdovecký dôchodok,
 • sirotský dôchodok (nárok na sirotský dôchodok môže vzniknúť zamestnancovi, ktorý zároveň študuje).

Z poistenia v nezamestnanosti

 • dávka v nezamestnanosti (nárok na ňu má len uchádzač o zamestnanie po splnení zákonných podmienok nároku)

Z garančného poistenia

 • dávka garančného poistenia

Z úrazového poistenia

 • úrazový príplatok,
 • úrazová renta,
 • jednorazové vyrovnanie,
 • pozostalostná úrazová renta,
 • jednorazové odškodnenie,
 • pracovná rehabilitácia a rehabilitačné,
 • rekvalifikácia a rekvalifikačné,
 • náhrada za bolesť,
 • náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia,
 • náhrada nákladov spojených s liečením,
 • náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Zdravotné poistenie

Za zamestnanca vypočítava a odvádza preddavky zamestnávateľ.

Všetky informácie ohľadom odvodov na zdravotné poistenie Vám poskytne Vaša zdravotná poisťovňa, resp. Váš zamestnávateľ.

3. Práva a povinnosti týkajúce sa dôchodku

Nárok na starobný dôchodok vznikne poistencovi dovŕšením dôchodkového veku  podľa platnej legislatívy SR a získaním najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia (súčet dôb dôchodkového poistenia v SR a v krajinách EÚ alebo zmluvnom štáte). O dôchodok musí občan požiadať písomnou žiadosťou v mieste svojho bydliska. Pri spisovaní žiadosti sú potrebné nasledovné doklady:

 • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas,
 • doklady o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy odkedy - dokedy štúdium trvalo),
 • vojenská knižka (potvrdenie o trvaní výkonu vojenskej služby),
 • rodné listy detí alebo rozhodnutie príslušného orgánu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti,
 • potvrdenie o vedení v evidencii nezamestnaných občanov,
 • doklady preukazujúce dobu zamestnania a výšku hrubých zárobkov,
 • úmrtný list (v prípade pozostalostných dôchodkov),
 • tlačivo „Prehliadka zisťovacia – kontrolná“ v prípade žiadosti o invalidný dôchodok.

Dôchodok sa vypláva v mesačných splátkach vždy mesiac vopred v hotovosti alebo na bankový účet, v termíne určenom Sociálnou poisťovňou.

Invalidný dôchodok k môže byť priznaný iba na základe správy z lekárskej prehliadky u posudkového lekára Sociálnej poisťovne. Ten určí stupeň invalidity vyjadrený v % podľa prílohy č. 4 k Zákonu o sociálnom poistený a teda, či mu bude priznaný úplný alebo čiastočný invalidný dôchodok.

Pri dosiahnutí dôchodkového veku sa invalidný dôchodok nemení na starobný dôchodok. O starobný dôchodok musí poberateľ invalidného dôchodku písomne požiadať Sociálnu poisťovňu.

Zdravotné poistenie za dôchodcu, ktorý je poistencom v Slovenskej republike, platí štát.

Dôchodca (na tento účel) podľa §11 ods.8 písmeno b) zákona 580/2004 Z. z. je fyzická osoba, ktorá poberá dôchodok, okrem poberateľa vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku podľa osobitného predpisu,39b) alebo dôchodok z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov podľa osobitného predpisu39c) alebo dôchodok z cudziny, alebo dôchodok z iného členského štátu a nie je zdravotne poistená v tomto členskom štáte.

Dátum poslednej zmeny: 18. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 1. 12. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Sociálna poisťovňa
+421 906 171 989, +421 2 3247 1989

Lokalita

 • Slovensko