Ústredný portál verejnej správy

Práva a povinnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike

Rodina a vzťahy

Ak chcete poberať sociálne výhody zo systému sociálneho zabezpečenia, musíte byť povinne poistení a mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Podanie žiadosti o nejakú dávku nemusí automaticky znamenať jej získanie a poberanie, tak ako občania SR musíte najprv aj vy splniť všetky podmienky zákonov. Komunikácia s jednotlivými slovenskými úradmi a poisťovňami je dôležitá pre uplatnenie si vašich práv.
  1. Práva a povinnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia v Únii
  2. Čo je dôležité vedieť?
  3. Dopady EÚ legislatívy na práva a povinnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia v SR
  4. Komunikácia s inštitúciami je dôležitá

1. Práva a povinnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia v Únii

Sociálna ochrana v Slovenskej republike sa delí na štyri časti a je poskytovaná vo forme zdravotnej starostlivosti, sociálneho poistenia, štátnej sociálnej podpory a sociálnej pomoci.

  • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je zabezpečované poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a financované zdravotnými poisťovňami.
  • Sociálne poistenie garantuje zabezpečenie v prípade choroby, materstva, úrazu a choroby z povolania, nezamestnanosti, staroby, či invalidity. Sociálne poistenie je poistenie, ktoré na Slovensku upravuje zákon o sociálnom poistení. Poskytovanie dávok z jednotlivých druhov sociálneho poistenia závisí od konkrétnej životnej situácie. Povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne má zamestnanec, zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), dobrovoľne poistená osoba a štát (za poistencov štátu).
  • Štátnu sociálnu podporu predstavujú najmä peňažné príspevky na podporu rodiny a sú vyplácané prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
  • Sociálna pomoc predstavuje peňažné i vecné dávky poskytované v stave hmotnej núdze občana, ktorá je poskytovaná prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a obcí.

2. Čo je pre vás dôležité vedieť

V oblasti sociálneho zabezpečenia je najdôležitejšie vedieť, v ktorom štáte je potrebné platiť príspevky do sociálneho a zdravotného poistenia. Od toho závisia aj Vaše nároky na dávky sociálneho zabezpečenia, ako sú napríklad rodinné dávky, prípadne iné dávky sociálnej ochrany. Predpokladom výplaty a poskytovania dávok sociálneho zabezpečenia je ich uplatnenie. Najčastejšou formou uplatnenia je podanie písomnej žiadosti na správnom úrade, keďže na Slovensku existuje niekoľko úradov a každý z nich poskytuje iný typ dávok sociálneho zabezpečenia. V prípade, že neoslovíte ten správny úrad, pracovníci vám poradia, na ktorý sa v konkrétnej veci obrátiť.

3. Dopady EÚ legislatívy na práva a povinnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia v SR

V rámci EÚ existuje 27 rôznych systémov sociálneho zabezpečenia. Keď ste migrujúci pracovník a pracujete v niektorom z členských štátov, je dôležité určiť, systém sociálneho zabezpečenia ktorého štátu sa na vás vzťahuje. Voľný pohyb osôb v rámci EÚ prináša mnoho životných situácií, kedy je potrebné určiť príslušnú legislatívu sociálneho zabezpečenia, či už pre potreby platenia príspevkov sociálneho poistenia alebo pre poskytovanie dávok.

Tieto situácie môžu byť vyriešené - iba prostredníctvom nadnárodného právneho predpisu, ktorým je koordinačné nariadenie. Koordinačné predpisy prelamujú národné ustanovenia, ktoré sú s nimi v rozpore.

Koordinácia ponecháva národné systémy nedotknuté, z čoho vyplýva, že rozdiely medzi národnými systémami zostávajú. Migrujúci pracovníci majú garantované práva, ale majú aj povinnosti  v zmysle vnútroštátnych predpisov, ktoré sa na nich uplatňujú.

Pri uplatňovaní koordinačných pravidiel sa môže stať, že sa dostanete do takej situácie, v ktorej nebudete mať nárok na určitú dávku v rámci určeného systému sociálneho zabezpečenia, keďže nespĺňate podmienky nárokov tohto systému. Ďalším dôvodom môže byť, že určený systém nepozná takú možnosť, či dávku.

Podľa koordinačných pravidiel platí princíp jednej legislatívy. Pokiaľ pracujete na území nejakého členského štátu vo všeobecnosti podliehate systému sociálneho zabezpečenia tohto členského štátu. Vzťahuje sa na vás systém len jedného štátu, a to systém členského štátu, v ktorom vykonávate svoju zárobkovú činnosť.

4. Komunikácia s inštitúciami je dôležitá

Pre získanie potrebných informácií o jednotlivých dávkach je potrebné kontaktovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pobočku Sociálnej poisťovne alebo príslušnú zdravotnú poisťovňu.

Pokiaľ sa na vás vzťahuje slovenská legislatíva sociálneho zabezpečenia a chcete si uplatniť svoje nároky na jednotlivé dávky, resp. príspevky, musíte sa riadiť požiadavkami národnej legislatívy a predložiť požadované doklady a dokumenty. Tieto sa líšia od dávky k dávke.

Ak chcem poberať dávky, musím o ne požiadať a splniť podmienky zákonov

Vo všeobecnosti je dôležité vedieť, že pre to aby ste nejakú dávku slovenského sociálneho zabezpečenia získali, musíte splniť podmienky nároku ustanovené v zákonoch. V prvom rade musíte podať žiadosť na správnu inštitúciu. Žiadosti obsahujú zoznam potrebných dokladov, ktoré musíte predložiť v prípade ťažkostí vám zamestnanci inštitúcií poradia. Žiadosť o poskytnutie nejakej dávky/príspevku, odporúčame vo všeobecnosti podať čo najskôr, kedy sa nejaká životná situácie vyskytla. Podávanie žiadostí na dávky sociálneho zabezpečenia je v Slovenskej republike bezplatné.

V prípade, že predložíte všetky dokumenty potrebné pre posúdenie vášho nároku, dávka vám bude poskytnutá zvyčajne na zadaný bankový účet. V prípade, že nesplníte podmienky nároku na niektorú z dávok sociálneho zabezpečenia v SR, táto dávka vám poskytnutá nebude.

Na koho sa mám obrátiť so žiadosťou o radu a informácie

Pre získanie informácií o jednotlivých dávkach sociálneho zabezpečenia poskytovaných v Slovenskej republike je vhodné navštíviť internetové stránky jednotlivých inštitúcií alebo osobne:

Pre informácie o dávkach štátnej sociálnej podpory (rodinných dávkach) a sociálnej pomoci

Dávky sociálneho poistenia (napr. dávka v nezamestnanosti, dôchodky, úrazové dávky, materské, nemocenské)

Pre informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti kontaktujte

Zdavotné poisťovne:

Vysvetľujúce zákony:

Dátum poslednej zmeny: 27. 9. 2021
Dátum zverejnenia: 19. 11. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo zdravotníctva SR
+421 2 2046 0000, +421 2 593 73 111
web@employment.gov.sk, office@health.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko