Ústredný portál verejnej správy

Práva a podmienky prechodu do zariadenia opatrovateľskej starostlivosti

Zdravie

Táto stránka poskytuje základné informácie o podmienkach pre začatie poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre osoby odkázané na pomoc inej osoby (ďalej len „zariadenia pre odkázané osoby“). Poskytuje prehľad o jednotlivých zariadeniach s poskytovaním opatrovania/pomoci pri sebaobsluhe, v základných bodoch o podmienkach vstupu do nich a poskytuje odkaz na ich zoznam v rámci SR. V jednotlivých krokoch je predstavený postup pre začatie poskytovania sociálnej služby v zariadení: 1. podanie žiadosti o posúdenie – 2. podanie žiadosti o poskytnutie služby – 3. uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služby.
 1. Čo všetko si musí občan EU pripraviť ešte predtým, než „začne vybavovať“ (nástroje, dokumenty, doklady, potvrdenia...) a kde to nájde / získa?
 2. Čo čaká občana?
 3. Na koho sa môže obrátiť občan ak si nevie rady
 4. Najčastejšie otázky
 5. Sankcie za nedodržanie povinností

1. Čo všetko si musí občan EU pripraviť ešte predtým, než „začne vybavovať“ (nástroje, dokumenty, doklady, potvrdenia...) a kde to nájde / získa?

Druhy zariadení pre odkázané osoby:

Denný stacionár

 • Poskytovanie pomoci pri sebaobsluhe (opatrovanie), stravovania, sociálnej rehabilitácie, záujmovej činnosti, sociálneho poradenstva počas dňa.
 • Žiadosť o posúdenie a následne o zabezpečenie služby v tomto zariadení podľa výberu sa podáva na obecný/mestský/miestny úrad podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu.
 • Podmienkou pre vstup je III. stupeň odkázanosti.

Zariadenie opatrovateľskej služby

 • Dočasné poskytovanie pomoci pri sebaobsluhe (opatrovanie), ubytovania počas týždňa alebo celého roka, stravovania, sociálnej rehabilitácie, sociálneho poradenstva, ošetrovateľskej starostlivosti.
 • Žiadosť o posúdenie a následne o zabezpečenie služby v tomto zariadení podľa výberu sa podáva na obecný/mestský/miestny úrad podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu.
 • Podmienkou pre vstup je II. stupeň odkázanosti.

Zariadenie pre seniorov

 • Dlhodobé poskytovanie pomoci pri sebaobsluhe (opatrovanie), ubytovania počas týždňa alebo celého roka, stravovania, sociálnej rehabilitácie, záujmovej činnosti, sociálneho poradenstva, ošetrovateľskej starostlivosti.
 • Žiadosť o posúdenie a následne o zabezpečenie služby v tomto zariadení podľa výberu sa podáva na obecný/mestský/miestny úrad podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu.
 • Podmienkou pre vstup je dôchodkový vek a IV. stupeň odkázanosti alebo iný vážny dôvod.

Domov sociálnych služieb

 • Dlhodobé poskytovanie pomoci pri sebaobsluhe (opatrovanie), starostlivosti počas dňa alebo ubytovanie počas týždňa alebo celého roka, stravovania, sociálnej a pracovnej rehabilitácie, záujmovej činnosti, sociálneho poradenstva, ošetrovateľskej starostlivosti.
 • Žiadosť o posúdenie a následne o zabezpečenie služby v tomto zariadení podľa výberu sa podáva na úrad samosprávneho kraja podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu.
 • Podmienkou pre vstup je vek do dovŕšenia dôchodkového veku a V. stupeň odkázanosti alebo III. stupeň odkázanosti pri nevidiacej osobe.

Špecializované zariadenie

 • Dlhodobé poskytovanie pomoci pri sebaobsluhe (opatrovanie), starostlivosti počas dňa alebo ubytovania počas týždňa alebo celého roka, stravovania, sociálnej a pracovnej rehabilitácie, záujmovej činnosti, sociálneho poradenstva, ošetrovateľskej starostlivosti.
 • Žiadosť o posúdenie a následne o zabezpečenie služby v tomto zariadení podľa výberu sa podáva na úrad samosprávneho kraja podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu.
 • Podmienkou pre vstup je V. stupeň odkázanosti a špecifické ochorenie, na ktoré sa zariadenie zameriava (napr. Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, skleróza multiplex, schizofrénia).

2. Čo čaká občana?

Kroky, ktoré je potrebné vykonať ak máte záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení s poskytovaním opatrovania/pomoci pri sebaobsluhe.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 • Žiadosť obsahuje:

-  meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresu,
-  rodinný stav a štátne občianstvo,
-  potvrdenia a doklady od lekára o nepriaznivom zdravotnom stave (nie staršie ako 6 mesiacov).

 • Žiadosť sa podáva podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu na obecný/mestský/miestny úrad alebo úrad samosprávneho kraja v závislosti od druhu zariadenia,
 • žiadosť podáva osoba, ktorá má o službu záujem a ak jej to na základe potvrdenia lekára zdravotný stav neumožňuje, žiadosť v jej mene podá iná osoba,
 • tlačivo žiadosti a potrebné poradenstvo je dostupné na obecnom/mestskom/miestnom úrad alebo úrade samosprávneho kraja alebo na ich webovej stránke v závislosti od druhu zariadenia,
 • obec alebo samosprávny kraj posúdi odkázanosť a vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
 • na základe posudku obec alebo samosprávny kraj vydá rozhodnutie o tom, či žiadateľ je alebo nie je odkázaný na požadovanú sociálnu službu (zariadenie),
 • obsahom rozhodnutia je aj stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby, ktorým sa určuje rozsah odkázanosti v hodinách za deň:

I. stupeň – 0 hodín
II. stupeň – 2-4 hodiny
III. stupeň – 4-6 hodín
IV. stupeň – 6-8 hodín
V. stupeň – 8-12 hodín
VI. stupeň – 12 a viac hodín

 • ak má osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby, bez sprostredkovania obce/samosprávneho kraje a/alebo súvisiaceho spolufinancovania z verejných zdrojov, nemusí byť posúdená, ale uzatvára s poskytovateľom priamo zmluvu o poskytovaní sociálnej služby a platí úhradu vo výške nákladov na sociálnu službu.

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby

 • Žiadosť obsahuje:

-  meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresu
-  označenie konkrétneho zariadenia podľa výberu
-  požadovaný deň začatia poskytovania sociálnej služby a dobu jej poskytovania
-  rozhodnutie o odkázanosti.

 • Žiadosť sa podáva podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu na obecný/mestský/miestny úrad alebo úrad samosprávneho kraja v závislosti od druhu zariadenia,
 • žiadosť podáva osoba, ktorá má o službu záujem a ak jej to na základe potvrdenia lekára zdravotný stav neumožňuje, žiadosť v jej mene podá iná osoba,
 • tlačivo žiadosti a potrebné poradenstvo je dostupné na obecnom/mestskom/miestnom úrad alebo úrade samosprávneho kraja alebo na ich webovej stránke v závislosti od druhu zariadenia.

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 • obec/samosprávny kraj je na základe žiadosti povinný sociálnu službu zabezpečiť podľa jej dostupnosti – ak je voľné miesto v zariadení podľa výberu žiadateľa,
 • k zmluve sa predkladá:
-  meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresu,
-  označenie sociálnej služby,
-  požadovaný deň začatia poskytovania sociálnej služby a dobu jej poskytovania,
-  rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (ak nejde o bezodkladné poskytnutie služby pre ohrozenie života alebo zdravia)
-  potvrdenie a doklady o príjme a majetku;
 • zmluva obsahuje:

-  označenie klienta a zariadenia,
-  miesto, deň začatia poskytovania služby,
-  časový a vecný rozsah služby,
-  počet odobratých jedál,
-  sumu úhrady za sociálnu službu.


Úhrada za sociálnu službu

 • za poskytovanie sociálnej služby platí klient úhradu, ktorej výšku stanoví zariadenie;

- u verejného zariadenia sa suma určuje podľa všeobecne záväzného nariadenia obce alebo vyššieho územného celku, ktorý zariadenie zriadil,
- neverejný poskytovateľ môže požadovať úhradu najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov na poskytovanie sociálnej služby po odpočítaní príjmov z verejných zdrojov; to naplatí u ziskového poskytovateľa sociálnej služby.

 • klient platí úhradu podľa jeho príjmu a majetku a po zaplatení musí klientovi zostať príjem stanovený zákonom na úhradu iných výdavkov, napr. liekov (pri celoročnej pobytovej službe je to 25 % sumy životného minima), to sa nepoužije ak nie je klient samoplatcom (nedá sa posúdiť na odkázanosť na sociálnu službu alebo miesto v zariadení nie je spolufinancované z verejných zdrojov),
 • ak klient nemá dostatočný príjem alebo majetok, nezaplatenú časť alebo celú úhradu sú povinné platiť deti alebo rodičia klienta, u ktorých sa rovnako uplatňuje povinnosť ochrany zostatku príjmu po zaplatení tejto úhrady vo výške 1,65 násobku sumy životného minima.
 • nezaplatená úhrada z dôvodu nedostatku príjmu je dlhom klienta voči poskytovateľovi.

Financovanie zariadení sociálnych služieb s odkázanosťou

Sociálne služby sú financované z viacerých zdrojov v závislosti od toho či ide o poskytovateľa zriadeného obcou/VÚC alebo neverejným poskytovateľom (ziskovým/neziskovým).

 • Zariadenia zriadené VÚC sú financované najmä z rozpočtu VÚC a z úhrad od klientov,
 • zariadenia zriadené obcou sú financované najmä z rozpočtu obce, z finančného príspevku pre zariadenia podmienené odkázanosťou z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v závislosti od stupňa odkázanosti klientov a z úhrad od klientov,
 • neziskové neverejné zariadenia sú financované najmä z vlastných zdrojov, z finančného príspevku pre zariadenia podmienené odkázanosťou z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v závislosti od stupňa odkázanosti klientov, z finančného príspevku na prevádzku poskytovaného obcou alebo VÚC a z úhrad od klientov,
 • ziskové neverejné zariadenia sú financované najmä z vlastných zdrojov a z úhrad od klientov. 

3. Na koho sa môže obrátiť občan ak si nevie rady

V prípade akýchkoľvek otázok v oblasti sociálnych služieb sa obráťte na obecný/mestský/miestny úrad alebo úrad samosprávneho kraja v mieste Vášho pobytu

4. Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky a odpovede sú uvedené na portáli Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

5. Sankcie za nedodržanie povinností

V prípade že, nedodržíte kroky podania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, existuje riziko že samospráva nebude prispievať na spolufinancovanie tejto sociálnej služby.

Vysvetľujúce zákony:

Dátum poslednej zmeny: 31. 5. 2023
Dátum zverejnenia: 16. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
+421 2 2046 0000
web@employment.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko