Ústredný portál verejnej správy

Pracovný čas

Zamestnanie

Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti podľa pracovnej zmluvy.
  1. Pracovný čas
  2. Pružný pracovný čas
  3. Nočná práca
  4. Práca nadčas
  5. Prestávka v práci

1. Pracovný čas

Pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín týždenne.
V dvojzmennej prevádzke je najviac 38 a 3/4 hodiny týždenne (ak pravidelne vykonáva striedavo prácu v oboch zmenách).
V trojzmennej prevádzke a v nepretržitej prevádzke je najviac 37 a 1/2 hodiny týždenne (ak pravidelne vykonáva striedavo prácu v troch zmenách alebo v nepretržitej prevádzke).

Pracovný čas zamestnanca, ktorý pracuje s dokázaným chemickým karcinogénom alebo pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity alebo ktorý vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu ako zamestnanec kategórie A v kontrolovanom pásme so zdrojom ionizujúceho žiarenia okrem kontrolovaného pásma v jadrovej elektrárni, je najviac 33 a 1/2 hodiny týždenne.

Mladistvý zamestnanec mladší ako 16 rokov má pracovný čas najviac 30 hodín týždenne, aj keď pracuje pre viacerých zamestnávateľov. Mladistvý zamestnanec starší ako 16 rokov má pracovný čas najviac 37 a 1/2 hodiny týždenne, aj keď pracuje pre viacerých zamestnávateľov. Pracovný čas mladistvého zamestnanca nesmie v priebehu 24 hodín presiahnuť osem hodín.

Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín.
Pracovný čas môže byť rozvrhnutý rovnomerne alebo nerovnomerne.

2. Pružný pracovný čas

Pružný pracovný čas pozostáva zo základného a voliteľného pracovného času. Základný pracovný čas je úsek, v ktorom je zamestnanec povinný byť na pracovisku. Voliteľný pracovný čas je úsek, v ktorom je zamestnanec povinný byť na pracovisku, aby odpracoval celkový pracovný čas.

3. Nočná práca

Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou.

4. Práca nadčas

Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas.
Prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce.
V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín.
Zamestnanec môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas najviac v rozsahu 400 hodín.

5. Prestávka v práci

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako 6 hodín, prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút.

Dátum poslednej zmeny: 31. 5. 2023
Dátum zverejnenia: 7. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
+421 2 2046 0000
web@employment.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko