Ústredný portál verejnej správy

Poľovníctvo a rybárstvo

Životné prostredie

Medzi obľúbené činnosti v prírode patrí aj poľovníctvo a rybárstvo. Aby ste sa im mohli venovať, musíte vykonať oficiálne skúšky alebo si požiadať o vydanie úradného potvrdenia umožňujúceho lov a rybolov. Informácie, ako o potvrdenie požiadať, nájdete v tejto životnej situácii.
 1. Poľovníctvo
 2. Poľovnícka príprava
 3. Poľovnícke skúšky
 4. Rybárstvo
 5. Ako si vybaviť rybársky lístok?
 6. Ako si vybaviť povolenie na rybolov?

Poľovníctvo

Na to, aby ste sa mohli stať poľovníkom, musíte vlastniť poľovnícky lístok. Získať ho môžete zložením skúšok v pobočke obvodnej poľovníckej komory. Žiadateľ musí podať oficiálnu žiadosť, kde uvedie spoločnosť, v ktorej vykoná praktickú prípravu, a následne prejsť prípravným kurzom.

Poľovnícka príprava

Počas kurzu sa záujemcovia pripravujú z rôznych predmetov. Musia prejsť teoretickou, praktickou a streleckou prípravou.

Teoretická príprava pozostáva zo 70 hodín výučby o chove a ochrane zveri, právnych predpisoch, zoológie a biológie zveri, bezpečného zaobchádzania so zbraňou a poskytovania prvej pomoci.

Praktická príprava prebieha priamo v niektorej z poľovníckych spoločností či spolkov. Uchádzač sa tu naučí praktickým znalostiam chovu a ochrany zveri. Počas tejto prípravy musí mať v záznamoch minimálne 100 hodín v trvaní minimálne 12 mesiacov.

Streleckú prípravu uchádzači absolvujú na schválenej strelnici, kde sa budú venovať hlavne 4 cvičeniam s poľovníckymi zbraňami. Ich úspešné absolvovanie je zapísané do záznamu o príprave uchádzača.

Poľovnícke skúšky

Po absolvovaní všetkých príprav sa uchádzač (minimálny vek je 16 rokov) môže prihlásiť na poľovnícku skúšku. Tá prebieha v elektronickej forme a uchádzači sa na ňu môžu pripravovať aj pomocou špeciálneho portálu. Po úspešnom zvládnutí testu dostanú uchádzači vysvedčenie, ktoré ich oprávňuje vlastniť poľovnícky lístok. Ak uchádzač neuspeje, má možnosť požiadať o dva nápravné termíny.

Po skúškach môžu uchádzači požiadať aj o doplnkovú skúšku na držbu poľovníckych zraní typu D, E, F. Skúška pozostáva z teoretickej aj praktickej časti.

Vydanie a predĺženie poľovníckeho lístka

Pre vydanie alebo predĺženie poľovníckeho lístka musí žiadateľ predložiť starý poľovnícky lístok, žiadosť o vydanie, 2 fotografie, oboznámenie sa so spracúvaním osobných údajov, súhlas dotknutej osoby, potvrdenie o poistení, občiansky preukaz a poplatok.

Rybárstvo

Na to, aby rybári mohli loviť vo vodách Slovenskej republiky, musia mať platný rybársky lístok a povolenie.

Ako si vybaviť rybársky lístok?

O rybársky lístok musíte požiadať v obci alebo mestskej časti. Požiadať môžete aj pomocou elektronickej služby.

Cena rybárskeho lístka:

Platnosť

Cena

Týždeň

1,5 €

Mesiac

3 €

Rok

7 €

Tri roky

17 €

 

Poplatok nemusia platiť:

 • študenti odboru s výučbou rybárstva,
 • osoby do 15 rokov,
 • zamestnanci štátnej správy, ktorí v rámci pracovných aktivít rybárčia,
 • rybárski hospodári, rybárska stráž,
 • cudzinci pozvaní prezidentom SR, Národnou radou SR a vládou SR.

Ako si vybaviť povolenie na rybolov?

Povolenie vydáva Slovenský rybársky zväz alebo užívateľ rybárskeho revíru.

Žiadateľ musí:

 • vlastniť rybársky lístok,
 • požiadať v predajnom mieste (na zväze, prípadne v obchode s povolením predávať) o vydanie povolenia,
 • zaplatiť poplatok,
 • po skončení rybolovu musí povolenie vrátiť spolu s vyplneným záznamom o úlovkoch.

Na predĺženie platnosti si žiadateľ musí opätovne kúpiť tak rybársky lístok, ako aj povolenie na rybolov.

Dátum poslednej zmeny: 9. 5. 2017
Dátum zverejnenia: 9. 5. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss