Ústredný portál verejnej správy

Podmienky práce v štátnej službe

Zamestnanie

 1. Služobný čas, prestávka, nadčas a dovolenka
 2. Stravovanie štátnych zamestnancov
 3. Plat štátneho zamestnanca
 4. Niektoré obmedzenia štátneho zamestnanca

1. Služobný čas, prestávka, nadčas a dovolenka

Služobný čas

Služobný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín týždenne. 

Prestávka v práci

Štátny zamestnanec, ktorý vykonáva štátnu službu dlhšie ako šesť hodín má nárok na prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Prestávka na odpočinok a jedenie sa nezapočítava do služobného času.

Štátna služba nadčas

Štátna služba nadčas je práca vykonávaná štátnym zamestnancom na príkaz služobného úradu alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný služobný čas. Za štátnu službu nadčas patrí štátnemu zamestnancovi náhradné voľno. Ak služobný úrad do dvoch mesiacov neposkytne štátnemu zamestnancovi náhradné voľno, patrí štátnemu zamestnancovi plat za štátnu službu nadčas.

Dovolenka

Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne. Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa, je najmenej päť týždňov.

2. Stravovanie štátnych zamestnancov

Služobný úrad zabezpečuje štátnym zamestnancom stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného služobného úradu alebo prostredníctvom fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby. Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má štátny zamestnanec, ktorý vykonáva štátnu službu viac ako štyri hodiny.

3. Plat štátneho zamestnanca

Štátnemu zamestnancovi patrí za výkon štátnej služby funkčný plat.

Funkčný plat tvorí súčet:

 • tarifného platu a 
 • príplatkov (napr. za riadenie, za zastupovanie, osobný príplatok).

Tarifný plat tvorí:

 • platová tarifa v príslušnej platovej triede podľa prílohy č. 3 zákona o štátnej službe alebo podľa osobitného predpisu (platí napr. pre štátnych zamestnancoch Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky alebo Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky),
 • zvýšenie platovej tarify za služobnú prax (za každý rok služobnej praxe o 1 %).

Vláda v nadväznosti na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa dohodnutú na príslušný kalendárny rok ustanovuje nariadením zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov. Platové tarify uvedené v prílohe č. 3 zákona o štátnej službe strácajú platnosť ustanovením zvýšených platových taríf.

Mimoriadny plat patrí štátnemu zamestnancovi na mieste mimoriadnej významnosti, určuje ho vláda.

Osobný plat možno poskytnúť štátnemu zamestnancovi počas vykonávania osobitne významných úloh alebo mimoriadne náročných úloh.

4. Niektoré obmedzenia štátneho zamestnanca

Štátny zamestnanec nesmie:

 • podnikať,
 • vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná alebo obdobná s činnosťou uvedenou v opise jeho štátnozamestnaneckého miesta,
 • byť členom riadiacich orgánov, kontrolných orgánov alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze.

Zákon o štátnej službe ustanovuje, v ktorých prípadoch sa na štátneho zamestnanca nevzťahuje obmedzenie:

 • vykonávať inú zárobku činnosť (napr. na lektorskú, pedagogickú, literárnu alebo vedeckú činnosť),
 • byť členom v orgánoch právnických osôb (napr. ak s členstvom vysloví služobný úrad predchádzajúci písomný súhlas).

Dátum poslednej zmeny: 8. 4. 2021
Dátum zverejnenia: 27. 11. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Úrad vlády SR
+4212 20925 111
uvsrinfo@vlada.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko