Ústredný portál verejnej správy

Pobyt občana Únie a jeho rodinného príslušníka na území SR

Bývanie

Práva, povinnosti a ostatné pravidlá uverejnené na tejto stránke sa týkajú občanov Únie a ich rodinných príslušníkov, ktorí majú záujem zdržiavať sa na území Slovenskej republiky. Tieto informácie majú pomôcť občanom Únie a ich rodinným príslušníkom zorientovať sa v pravidlách stanovených národnou legislatívou, napomôcť pri registrácii ich pobytu na území Slovenskej republiky.
 1. Kedy je potrebné registrovať pobyt občana EÚ?
 2. Kedy má občan EÚ právo na trvalý pobyt?
 3. Kedy je potrebné registrovať pobyt rodinného príslušníka občana EÚ?
 4. Kedy má rodinný príslušník občana EÚ právo na trvalý pobyt?
 5. Aké doklady sú potrebné k registrácii pobytu?
 6. Na aký úrad sa obrátiť?
 7. Aké sú sankcie za nedodržanie povinností?
 8. Najčastejšie otázky a odpovede

1. Kedy je potrebné registrovať pobyt občana EÚ?

Ak sa zdržiava na území Slovenskej republiky do 3 mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky bez registrácie pobytu, má iba povinnosť nahlásiť začiatok svojho pobytu na príslušnom oddelení cudzineckej polície Policajného zboru do 10 pracovných dní od vstupu na územie Slovenskej republiky, vzor tlačiva je dostupný na webovom sídle Ministerstva vnútra SR.

Ak sa zdržiava na území Slovenskej republiky dlhšie ako 3 mesiace, je povinná registrácia pobytu občana Únie osobne na príslušnom oddelení cudzineckej polície Policajného zboru, registrácia pobytu je bezplatná, lehota na registráciu pobytu najneskôr do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky.

2. Kedy má občan EÚ právo na trvalý pobyt?

Trvalý pobyt občana Únie - po 5 rokoch oprávneného nepretržitého pobytu vzniká právo na trvalý pobyt občanovi Únie automaticky. V špecifických prípadoch má občan Únie právo na trvalý pobyt aj skôr ako po 5 rokoch nepretržitého pobytu. V súvislosti so vznikom práva na trvalý pobyt je potrebné, aby si občan Únie požiadal o vydanie dokladu o pobyte s názvom „Pobytový preukaz občana EÚ“ s platnosťou na 10 rokov, alebo požiadal o jeho výmenu v prípade, ak už je držiteľom takéhoto dokladu o pobyte.

3. Kedy je potrebné registrovať pobyt rodinného príslušníka občana EÚ?

Ak sa zdržiava na území Slovenskej republiky do 3 mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky bez registrácie pobytu, podmienka sprevádzania alebo pripájania sa k občanovi Únie na území Slovenskej republiky - povinnosť preukázať rodinný vzťah k občanovi Únie. Povinnosť nahlásiť začiatok svojho pobytu na príslušnom oddelení cudzineckej polície Policajného zboru do 10 pracovných dní od vstupu na územie Slovenskej republiky, vzor tlačiva je dostupný na webovom sídle Ministerstva vnútra SR

Ak sa zdržiava na území Slovenskej republiky dlhšie ako 3 mesiace, má rodinný príslušník občana Únie právo na pobyt na území Slovenskej republiky, ak garanta (občana Únie), ktorého je rodinným príslušníkom sprevádza alebo sa k nemu pripája. Rodinný príslušník občana Únie je povinný podať žiadosť o vydanie dokladu o pobyte na príslušnom oddelení cudzineckej polície Policajného zboru do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky.

4. Kedy má rodinný príslušník občana EÚ právo na trvalý pobyt?

Trvalý pobyt rodinného príslušníka občana Únie - po 5 rokoch oprávneného nepretržitého pobytu spoločne s občanom Únie ako garantom jeho pobytu. V súvislosti so vznikom práva na trvalý pobyt má rodinný príslušník občana Únie povinnosť požiadať o vydanie dokladu o pobyte s názvom „Pobytový preukaz rodinného príslušníka občana EÚ“ s platnosťou na 10 rokov (najneskôr v posledný deň platnosti jeho predchádzajúceho dokladu o pobyte).

5. Aké doklady sú potrebné k registrácii pobytu?

6. Na aký úrad sa obrátiť?

Kontakty na oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra SR.

7. Aké sú sankcie za nedodržanie povinností?

 • Pokuta za priestupok: v prípade porušenia povinností stanovených v zákone č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov – až do výšky 300 eur, v blokovom konaní do výšky 165 eur.
 • Administratívne vyhostenie: v prípade ohrozovania bezpečnosti štátu, verejného poriadku a verejného zdravia.

8. Najčastejšie otázky a odpovede

Najčastejšie otázky a odpovede sú dostupné priamo na webovom sídle Ministerstva vnútra SR.

Dátum poslednej zmeny: 23. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 22. 9. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
+421800222222
callcentrum@minv.sk

Lokalita

 • Slovensko