Ústredný portál verejnej správy

Overenie odborných kvalifikácií vrátane odborného vzdelávania a prípravy

Vzdelanie a šport

Vzdelávanie dospelých nadväzuje na školské vzdelávanie. Uchádzač môže získať kvalifikáciu alebo jej doplnenie, obnovenie či rozšírenie. Osvedčenie o kvalifikácii je zároveň dôležitý dokument pri založení remeselnej alebo viazanej živnosti. Viac o možnostiach overenia odbornej kvalifikácie sa dozviete v článku.
  1. Získanie kvalifikácie na Slovensku
  2. Často kladené otázky
  3. Užitočné odkazy

1. Získanie kvalifikácie na Slovensku

Ak potrebujete uznať výsledky predchádzajúceho učenia alebo overiť hodnotenie odbornej spôsobilosti podľa kvalifikačného štandardu, musíte absolvovať skúšku v príslušnej vzdelávacej inštitúcii.

V prípade záujmu o získanie kvalifikácie môžete absolvovať príslušný akreditovaný vzdelávací program vo vzdelávacej inštitúcii na Slovensku. Na vyhľadanie daného programu slúži Informačný systém ďalšieho vzdelávania. Vzdelávacie programy prebiehajú v štátnom jazyku. Výšku poplatku si určuje príslušná vzdelávacia inštitúcia.

Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu alebo po preukázaní 5-ročnej praxe v danom odbore sa môžete prihlásiť na skúšku na overenie odbornej spôsobilosti. Ak skúšku spravíte, získate kvalifikáciu.

Skúška na overenie odbornej spôsobilosti prebieha v štátnom jazyku. Výšku poplatku si určuje príslušná inštitúcia (maximálne však 300 eur). Informácie o skúškach nájdete na webe Informačného systému ďalšieho vzdelávania.

Žiadateľom o vykonanie skúšky (uchádzač) môže byť každý, kto najneskôr v deň konania skúšky dosiahol vek 18 rokov a má ukončenú povinnú školskú dochádzku podľa osobitného predpisu.

Uchádzač musí priložiť k žiadosti o vykonanie skúšky:

  • úradne osvedčenú kópiu dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania
  • úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ktorý vedie k získaniu čiastočnej kvalifikácie alebo úplnej kvalifikácie, o ktorej overenie žiada alebo potvrdenie zamestnávateľa o najmenej 5-ročnej praxi v príslušnom odbore
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon príslušnej pracovnej činnosti (ak sa vyžaduje)
  • doklad o zaplatení poplatku

V prípade nepredloženia kompletnej dokumentácie uchádzača nepripustia k skúške overenia odbornej spôsobilosti.

2. Často kladené otázky

  • Môžem vzdelávací program alebo skúšku absolvovať v cudzom jazyku?

Vzdelávacie programy, ako aj skúšky, prebiehajú v štátnom jazyku.

  • Môžem získať príspevok na uhradenie časti alebo celého poplatku k danému kurzu a skúške?

Absolvovanie kurzu si platíte z vlastných zdrojov. Môžete však využiť rôzne programy na uhradenie časti poplatkov (napríklad REPAS pre uchádzačov o zamestnanie registrovaných na príslušných úradoch práce).

3. Užitočné odkazy:

Dátum poslednej zmeny: 5. 2. 2024
Dátum zverejnenia: 12. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
+421 2/59374111
info@minedu.sk

Lokalita

  • Slovensko