Ústredný portál verejnej správy

Odvody zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne

Zamestnanie

Zamestnávateľ má povinnosť odvádzať za svojich zamestnancov poistné do Sociálnej poisťovne. Pri výpočte poistného sa vychádza z vymeriavacieho základu, ktorého minimálnu výšku nepriamo určuje výška minimálnej mzdy v danom roku. V roku 2021 je minimálny vymeriavací základ 605,50 €, maximálny vymeriavací základ je 8 477 €.


Zodpovedná osoba: Sociálna poisťovňa

Čas na vyplnenie e-formulára: nedá sa určiť

Otázky a odpovede
Príručka SocPoist
Návody k e-schránke

  1. Platenie poistného
  2. Prehľad povinných odvodov zamestnávateľa
  3. Administratívne povinnosti zamestnávateľa
  4. Lehoty
  5. Tlačivá
  6. Nelegálne zamestnávanie
  7. Najčastejsie otázky a odpovede

Platenie poistného

Poistné sa odvádza na bankový účet Sociálnej poisťovne. Za zamestnanca túto povinnosť plní jeho zamestnávateľ (nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti).  Poistné sa platí za kalendárny mesiac pozadu, a to buď bezhotovostným prevodom, poštovou poukážkou, alebo v hotovosti v Sociálnej poisťovni. Pre účely sociálneho poistenia sa neplatia preddavky, takže výška odvedeného poistného je konečná, tzn. nemôžu vzniknúť nedoplatky a preplatky.

 

Prehľad povinných odvodov zamestnávateľa (v roku 2021)


Druh poistenia

Sadzba poistného

Min. výška poistného

Max. výška poistného

Nemocenské poistenie

1,40 %

7,64 €

107,01 €

Starobné poistenie

14 %

76,44 €

1070,16 €

Invalidné poistenie

3 %

16,38 €

229,32 €

Poistenie v nezamestnanosti

1 %

5,46 €

76,44 €

Garančné poistenie

0,25 %

1,36 €

19,11 €

Úrazové poistenie

0,80 %

4,36 €

61,15 €

Rezervný fond

4,75 %

25,93 €

363,09 €

Spolu

25,20 %

137,59 €

1 926,28 €

  

Administratívne povinnosti zamestnávateľa


Úkon

Lehota

Názov tlačiva

Poznámka

Registrácia zamestnávateľa

Do 8 dní odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca

Registračný list zamestnávateľa

Od roku 2018 - najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca

Registrácia poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia

najneskôr pred začiatkom činnosti zamestnanca

Registračný list fyzickej osoby

 

Mesačný výkaz poistného a príspevkov

Posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné

Mesačný výkaz poistného a príspevkov

Podáva sa mesačne za zamestnancov s pravidelným príjmom

 

 

Mesačný výkaz poistného a príspevkov – príloha

Príloha k mesačnému výkazu

Výkaz poistného a príspevkov

Posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné

Výkaz poistného a príspevkov

Podáva sa mesačne za zamestnancov v nepravidelným príjmom

 

 

Výkaz poistného a príspevkov – príloha

Príloha k výkazu

Evidenčný list dôchodkového poistenia

Do 3 dní od uplatnenia nároku na dôchodkovú dávku alebo od skončenia pracovného pomeru

Evidenčný list dôchodkového poistenia

Od roku 2018 sa lehota predlžuje na 8 dní

Pracovná neschopnosť zamestnanca viac ako 10 dní

do 3 dní po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti

Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku

Ak dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca trvá dlhšie ako 10 dní

Vznik platobnej neschopnosti

Do 8 dní od vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa

Oznámenie zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti

 

Údaje o zamestnancoch pri poskytovaní dávky garančného poistenia

Do 10 dní od doručenia tlačiva

Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančnéhopoistenia

 

Vznik pracovného úrazu

Do 3 dní od vzniku úrazu

Oznámenie poistnej udalosti

 

Lehoty

Lehota je zachovaná, ak sa v posledný deň lehoty urobí úkon na príslušnom orgáne vykonávajúcom sociálne poistenie alebo ak sa podanie odovzdá na prepravu poštou, alebo odošle elektronickou poštou.

Tlačivá

Uvedené povinnosti je zamestnávateľ povinný plniť na tlačivách alebo inou formou, ktorých obsah a spôsob zasielania určí Sociálna poisťovňa. Tlačivo odoslané faxom alebo elektronickou poštou, ak nie je podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo urobené v súlade s dohodou, treba potvrdiť písomne najneskôr do 3 dní odo dňa jeho doručenia Sociálnej poisťovni. Informáciu odoslanú prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS) je zamestnávateľ povinný potvrdiť na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou najneskôr do 3  dní odo dňa jej odoslania Sociálnej poisťovni. Aktuálne vzory tlačív sú dostupné na webovom sídle Sociálnej poisťovne.

Nelegálne zamestnávanie

Ak zamestnávateľ prihlási do Sociálnej poisťovne zamestnanca oneskorene, dopúšťa sa nelegálneho zamestnávania. Od roku 2018 sa za nelegálne zamestnávanie bude považovať nesplnenie prihlasovacej povinnosti až po uplynutí 7 dní od začatia výkonu činnosti zamestnanca. Pozor! Lehota v zákone o sociálnom poistení je nezmenená. Len pre účely nelegálneho zamestnávania platí, že zamestnávateľ sa nedopúšťa nelegálneho zamestnávania v prípade, že zamestnanca dodatočne do 7 dní od začatia výkonu jeho činnosti prihlási a zároveň nesplnenie tejto povinnosti kontrolné orgány nezistia.

 Viac informácií...

Najčastejsie otázky a odpovede

Koľko percent z hrubej mzdy zamestnanca budú predstavovať sociálne odvody zamestnávateľa v roku 2021?

Odvody zamestnávateľa v roku 2021 predstavujú 25,20 % z hrubej mzdy zamestnanca.

Koľko percent z hrubej mzdy zamestnanca budú predstavovať jeho sociálne odvody v roku 2021?
Odvody zamestnanca v roku 2021 predstavujú 9,40 % z jeho hrubej mzdy.

Je potrebné platiť preddavky pre účely sociálneho poistenia?
Pre účely sociálneho poistenia sa neplatia preddavky, takže výška odvedeného poistného je konečná, tzn. nemôžu vzniknúť nedoplatky a preplatky.

Súvisiace:

Dátum poslednej zmeny: 29. 11. 2022
Dátum zverejnenia: 14. 12. 2017

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS (knk)

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko
Hodnotiť môžu len prihlásení užívatelia.
Komentovať môžu len prihlásení užívatelia.