Ústredný portál verejnej správy

Ochrana pamiatok

Kultúra

Národné kultúrne pamiatky sú jednou z najhodnotnejších a najvýznamnejších súčastí hmotného kultúrneho dedičstva. Podľa Ústavy Slovenskej republiky je preto našou povinnosťou kultúrne pamiatky – ako súčasť kultúrneho dedičstva – chrániť.

Na nakladanie s kultúrnou pamiatkou, aj pokiaľ je súkromným majetkom, sa vzťahujú presné, zákonom stanovené pravidlá.

Pokiaľ som majiteľom kultúrnej pamiatky (hnuteľnej veci, alebo nehnuteľnosti), musím pri manipulácii s ňou tieto pravidlá dodržiavať:

  • V prípade, že chcem túto kultúrnu pamiatku predať, mám povinnosť prednostne ju ponúknuť na odkúpenie štátu.
  • Nemôžem ju premiestňovať bez súhlasu krajského pamiatkového úradu.
  • Nemôžem ju natrvalo vyviezť z územia Slovenskej republiky.
  • Mám právo na pomoc od štátu pri údržbe kultúrnej pamiatky.
  • Mám povinnosť udržiavať ju.

Ak máte podozrenie, že dochádza k poškodzovaniu alebo ničeniu konkrétnej kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia, môžete to nahlásiť na Pamiatkovom úrade, jeho krajských pobočkách alebo Ministerstvu kultúry SR.

Viac informácií o ochrane pamiatok je dostupných na webovom sídle Pamiatkového úradu SR.

Dátum poslednej zmeny: 30. 9. 2020
Dátum zverejnenia: 7. 7. 2015

Zodpovednosť za obsah:

redakcia NASES
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko