Ústredný portál verejnej správy

Kolektívne vyjednávanie

Zamestnanie

Zamestnanec v pracovnom pomere má právo vyjadrovať sa na pracovisku priamo, alebo nepriamo - prostredníctvom zástupcov zamestnancov.

Pod nepriamym zastupovaním sa rozumie zastupovanie prostredníctvom odborovej organizácie, ktorú si u zamestnávateľa založia prostredníctvom jej evidencie na Ministerstve vnútra SR, alebo prostredníctvom vyššieho odborového orgánu. Zastupovanie zamestnancov sa môže vykonávať aj prostredníctvom zamestnaneckého dôverníka alebo zamestnaneckej rady. Na základe plurality zástupcovia zamestnancov môžu pôsobiť u zamestnávateľa súbežne.

U zamestnávateľa môže súbežne pôsobiť:

  • odborová organizácia aj zamestnanecká rada
  • odborová organizácia a zamestnanecký dôverník,

Pôsobenie zamestnaneckej rady a zamestnaneckého dôverníka sa vzájomne vylučujú.

Vytváranie zamestnaneckej rady a zamestnaneckého dôverníka sa vykonáva na základe volieb.

Vzťahy medzi odborovým orgánom a zamestnávateľom upravuje zákon o kolektívnom vyjednávaní. Hlavnou náplňou odborového orgánu je kolektívne vyjednávať. Cieľom kolektívneho vyjednávania je uzavrieť kolektívnu zmluvu.

Kolektívna zmluva sa vzťahuje na všetkých zamestnancov zamestnávateľa nielen na členov odborovej organizácie.

Zastupovanie zamestnancov je založené na dobrovoľnosti.

Kompetencie zamestnaneckej rady resp. zamestnaneckého dôverníka a odborovej organizácie upravuje Zákonník práce.

Vysvetľujúce zákony:

Dátum poslednej zmeny: 11. 11. 2021
Dátum zverejnenia: 11. 11. 2021

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
+421220460000
web@employment.gov.sk