Ústredný portál verejnej správy

Kolektívne vyjednávanie a rovnaké zaobchádzanie

Zamestnanie

 1. Kolektívne vyjednávanie
 2. Rovnaké zaobchádzanie

1. Kolektívne vyjednávanie

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa (centrálna úroveň)

 • uzatvára ju štát a príslušný vyšší odborový orgán,
 • upravuje priaznivejšie podmienky vykonávania štátnej služby ako právny predpis,
 • je záväzná pre všetky služobné úrady,
 • spravidla upravuje skrátenie služobného času, zvýšenie základnej výmery dovolenky a zvýšenie platových, odstupného a odchodného.

Podľa platnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa je:

 • služobný čas štátneho zamestnanca 37 a  1/2 hodiny týždenne,
 • základná výmera dovolenky päť týždňov alebo šesť týždňov, ak štátny zamestnanec dovŕši do konca kalendárneho roka najmenej 33 rokov veku, alebo sa trvale stará o dieťa,
 • odchodné zvýšené o jeden funkčný plat,
 • odstupné zvýšené o jeden funkčný plat.

Podniková kolektívna zmluva (na úrovni služobného úradu)

 • uzatvára ju konkrétny služobný úrad a príslušný odborový orgán,
 • upravuje priaznivejšie podmienky vykonávania štátnej služby, ako právny predpis alebo ako kolektívna zmluva vyššieho stupňa,
 • je záväzná pre konkrétny služobný úrad,
 • zvyčajne upravuje zvýšenie odstupného, odchodného, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, odmenu.

2. Rovnaké zaobchádzanie v štátnej službe

Služobný úrad je povinný zaobchádzať so štátnym zamestnancom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou antidiskriminačným zákonom, najmä ak ide o:

 • podmienky vykonávania štátnej služby,
 • odmeňovanie,
 • vzdelávanie,
 • príležitosti na funkčný postup v štátnej službe a
 • skončenie štátnozamestnaneckého pomeru.

V štátnozamestnaneckých vzťahoch sa zakazuje diskriminácia  z dôvodu pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, farby pleti, jazyka, sociálneho pôvodu, majetku, rodu, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, veku, manželského stavu, rodinného stavu, politického zmýšľania, členstva v odborovej organizácii alebo činnosti v odborovej organizácii, v inom združení, z dôvodu iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

Štátny zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho práva boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať ochrany v služobnom úrade alebo na súde. Rovnako sa môže ochrany domáhať občan, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby.

Dátum poslednej zmeny: 26. 10. 2021
Dátum zverejnenia: 26. 11. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Úrad vlády SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
+4212 20925 111, +421 2 2046 0000
uvsrinfo@vlada.gov.sk, web@employment.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko