Ústredný portál verejnej správy

Kde hľadať pomoc v spotrebiteľských záležitostiach?

Občan a štát

Každý spotrebiteľ má právo na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a kontroly. V nasledujúcom článku sa dozviete, na ktoré inštitúcie sa môže spotrebiteľ obrátiť v prípade, že bol ukrátený na svojich právach.
 1. Slovenská obchodná inšpekcia
 2. Spotrebiteľské združenia
 3. Alternatívne riešenie sporov
 4. Európske spotrebiteľské centrum
 5. Spotrebiteľský rozhodcovský súd
 6. Všeobecný súd

V prípade, ak sa dostanete do sporu s predávajúcim, máte možnosť sa pri uplatňovaní svojich práv obrátiť na nasledujúce subjekty:

1. Slovenská obchodná inšpekcia

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) ) je orgánom štátnej kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa s celoslovenskou pôsobnosťou. SOI vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa. Kontrolu vnútorného trhu SOI vykonáva prostredníctvom inšpektorov.

SOI ako dozorný orgán môže zakázať poskytnutie služby, uvádzanie výrobku na trh alebo jeho predaj, nariadiť okamžité stiahnutie výrobku alebo služby z trhu, alebo stiahnutie výrobku z predaja. Rovnako vybavuje sťažnosti spotrebiteľov, ktoré sa objasňujú ako priestupok, ak je spotrebiteľ poškodený klamaním na kvalite, množstve alebo hmotnosti tovaru alebo druhu, akosti a množstve poskytovaných výkonov, alebo ak je spotrebiteľ poškodzovaný uvádzaním na trh výrobkov, prác alebo služieb, ak sa zataja ich podstatné chyby.

Ak získa podozrenie o porušovaní spotrebiteľských práv, môže vydať predbežné opatrenie. V prípade, zistenia porušení niektorých z povinností ustanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa, môže ukladať pokuty.

Viac k podávaniu podnetov, sťažností a návrhov...

2. Spotrebiteľské združenia 

Spotrebiteľské združenia sú občianske združenia založené alebo zriadené na ochranu spotrebiteľa, ktoré presadzujú a chránia záujmy spotrebiteľov a pomáhajú im uplatňovať spotrebiteľské práva, a to bezodplatne. Spotrebiteľské združenia vám poskytnú právne poradenstvo, pomoc a podporu predovšetkým mimosúdne, avšak v krajnom prípade nie je vylúčené ani vaše zastupovanie na základe plnej moci pred súdom, prípadne iným štátnym orgánom. Ako spotrebiteľ by ste však mali dbať nato, aby ste v záujme dosiahnutia čo najlepšieho výsledku poskytli združeniu maximálnu súčinnosť a pravdivo opísal všetky rozhodujúce skutočnosti.

3. Alternatívne riešenie sporov

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ďalej len „ARS“) predstavuje nestrannú, nezávislú, finančne nenáročnú (častokrát bezplatnú) a menej formálnu cestu k riešeniu vzniknutého sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, pričom sa usiluje dospieť k vzájomnej dohode medzi oboma stranami. Dohoda medzi spotrebiteľom a predávajúcim je záväzným právnym podkladom pre obe strany. Začatiu ARS predchádza návrh spotrebiteľa na začatie ARS adresovaný jednému zo subjektov ARS.  V prípade, ak sa ako spotrebiteľ rozhodnete uplatniť si svoje práva týmto spôsobom, musíte subjektu ARSdoručiť (listinne, elektronicky, osobne) návrh na začatie ARS, ktorý musí obsahovať nasledovné náležitosti:

 • meno a priezvisko, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a tel. kontakt,
 • presné označenie predávajúceho,
 • úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 • označenie čoho sa spotrebiteľ domáha,
 • dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
 • vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu ARS, nerozhodol vo veci súd, alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácií ani nebolo vo veci ukončené ARS.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov poskytujú zákonom ustanovené subjekty, niektoré spotrebiteľské združenia, ako aj záujmové združenia právnických osôb. Ich kompletný zoznam nájdete na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a na webovom portáli Vaša Európa

4. Európske spotrebiteľské centrum

Ak ste si zakúpili výrobok alebo službu v inom členskom štáte EÚ vrátane Nórska a Islandu a chcete ich reklamovať, prípadne ak máte iný spotrebiteľský problém týkajúci sa výrobku alebo služby, ktoré ste si zakúpili v rámci EÚ a nesúvisí s vašou podnikateľskou činnosťou alebo so zamestnaním, môžete sa obrátiť  na Európske spotrebiteľské centrum.

5. Spotrebiteľský rozhodcovský súd

Na spotrebiteľské rozhodcovské súdy sa môžete obrátiť v prípade, ak ste uzavreli s predávajúcim tzv. rozhodcovskú zmluvu (musí byť písomná a obsahovo oddelená od spotrebiteľskej zmluvy), teda dohodu o tom, že v prípade vzniku sporu zo spotrebiteľskej zmluvy rozhodne v rozhodcovskej zmluve určený stály rozhodcovský súd. Zoznam rozhodcovských súdov je dostupný na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Uzavretím rozhodcovskej zmluvy nie je dotknuté vaše právo podať žalobu aj na príslušný súd.

6. Všeobecný súd

Každý sa môže domáhať ochrany svojho práva na vecne príslušnom súde. V prípade spotrebiteľských sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy budete ako spotrebiteľ považovaný za tzv. slabšiu stranu v konaní, z čoho Vám budú vyplývať viaceré zvýhodnenia týkajúce sa vašich procesných práv v konaní pred súdom a navyše budete oslobodený od súdnych poplatkov. Upozorňujeme však, že v prípade neúspechu budete stále povinný uhradiť trovy konania, a to vo výške, ktorú určí súd v rozhodnutí. Trovy konania môžu byť v konečnom dôsledku oveľa vyššie ako hodnota predmetu sporu.

Dátum poslednej zmeny: 22. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 4. 12. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo hospodárstva SR
+421248541111
info@mhsr.sk

Lokalita

 • Slovensko