Ústredný portál verejnej správy

Hľadanie zamestnania na Slovensku

Zamestnanie

Podľa právnych predpisov Európskej únie (ďalej len EÚ) voľný pohyb osôb zahŕňa aj právo občanov EÚ pracovať v ktorejkoľvek inej členskej krajine. Pri hľadaní práce na Slovensku sa odporúča vychádzať z reálnych pracovných príležitostí na slovenskom trhu práce a brať do úvahy popri nedostatkových profesiách aj kvalifikačné, odborné či jazykové predpoklady a pracovné skúsenosti. Najčastejším spôsobom uchádzania sa o pracovné miesto na Slovensku je predloženie žiadosti o zamestnanie, motivačného listu a životopisu. Užitočné informácie v prípade hľadania zamestnania vám pomôžu zorientovať sa na trhu práce na Slovensku a nájsť si vhodné pracovné uplatnenie.
 1. Aké dokumenty a doklady si musí občan EÚ pripraviť pred príchodom na Slovensko?
 2. Kde hľadať voľné pracovné miesta na Slovensku?
 3. Ako sa uchádzať o pracovné miesto na Slovensku?
 4. Ak ste na Slovensku nezamestnaný.
 5. Na koho sa môže občan EÚ obrátiť?
 6. Sankcie za nedodržanie povinností.

1. Aké dokumenty a doklady si musí občan EÚ pripraviť pred príchodom na Slovensko?

Pred príchodom na Slovensko odporúčame:

 • zabezpečiť si ubytovanie (aspoň dočasné);
 • vziať si so sebou dostatočné finančné prostriedky na živobytie aspoň na prvý mesiac do výplaty vašej prvej mzdy;
 • zistiť, aké povolenia týkajúce sa pobytu a práce na Slovensku sa na vás vzťahujú;
 • zabezpečiť si pracovný prísľub (resp. pracovnú zmluvu) vopred; 
 • overiť si zamestnávateľa, pracovné podmienky, výšku  mzdy, výšku poistenia a povinných odvodov sociálneho zabezpečenia, miesto výkonu práce, druh práce, dĺžku pracovného pomeru a pod.;
 • ubezpečiť sa, či je potrebné uznanie dokladov o vzdelaní a odbornej kvalifikácie zo zahraničia na účel vykonávania určitého druhu odbornej práce na území Slovenska;
 • vziať si so sebou potrebné doklady a dokumenty:

-   platný cestovný pas / identifikačnú kartu;
-   vodičský preukaz;
-   európsky preukaz zdravotného poistenia;
-   formuláre U1(E301) resp. U2(E303), prípadne ďalšie prenosné dokumenty na koordináciu sociálneho zabezpečenia,
    ktoré sa môžu vzťahovať na vašu životnú situáciu;
-   doklady o dosiahnutom vzdelaní, o odbornej praxi, najlepšie úradne preložené do slovenského jazyka;
-   profesijný životopis v slovenskom jazyku;
-   niekoľko fotografií pasového formátu;
-   výpis z registra trestov (ak ide o prácu, pri ktorej sa vyžaduje bezúhonnosť alebo si to vyžaduje povaha práce).

2. Kde hľadať voľné pracovné miesta na Slovensku?

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ÚPSVR) ako aj jednotlivé úrady práce, sociálnych vecí a rodiny priebežne aktualizujú ponuku voľných pracovných miest vo svojej databáze. Aktuálne pracovné ponuky na Slovensku nájdete na stránke www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk , ktorú spravuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a pomáha uchádzačom o zamestnanie pri hľadaní pracovného uplatnenia.

Môžete kontaktovať poradcov siete  EURES Slovensko, ktorí vám pomôžu s vyhľadávaním pracovných ponúk a poskytnú informačné, poradenské a sprostredkovateľské služby. EURES  uľahčuje voľný pohyb pracovných síl v Európe a disponuje databázou voľných pracovných miest v rámci celej EÚ. Európsky portál EURES obsahuje aj informácie o životných a pracovných podmienkach v členských štátoch a o situácii na jednotlivých trhoch práce.

S hľadaním práce vám môžu pomôcť aj neštátne služby zamestnanosti. Služby sprostredkovateľov zamestnania za úhradu, agentúr dočasného zamestnávania alebo agentúr podporovaného zamestnávania predstavujú jednu z možností ako si hľadať prácu na Slovensku.

Pri aktívnom vyhľadávaní pracovných miest a užitočných informácií o pracovnom trhu na Slovensku vám môžu byť nápomocné internetové stránky:

3. Ako sa uchádzať o pracovné miesto na Slovensku?

Dajte si záležať na tvorbe žiadosti o zamestnanie, motivačného listu a životopisu, keďže ide o váš prvý kontakt s budúcim zamestnávateľom. Dbajte na formálnu úpravu, kvalitný písomný prejav a bezchybný pravopis.

Žiadosť má byť presvedčivá a jej úlohou je vzbudiť záujem o osobné stretnutie. Žiadosť nemá presahovať jednu stranu formátu A4. Uveďte pozíciu, o ktorú sa uchádzate a zdroj kde ste sa dozvedeli o pracovnej ponuke. Stručne uveďte svoje doterajšie pracovné skúsenosti, vzdelanie, schopnosti a zručnosti.  Odporúča sa uviesť dátum možného nástupu do zamestnania a prejaviť záujem o pohovor. Nezabudnite uviesť vaše kontaktné údaje. Text motivačného listu by mal byť krátky a výstižný. Uveďte dôvod prečo sa o dané miesto uchádzate, čo môžete zamestnávateľovi poskytnúť a prečo ste práve vy ten správny kandidát na uvedené pracovné miesto.

Životopis je väčšinou vyžadovaný v štruktúrovanej forme. Mal by obsahovať osobné údaje, vzdelanie, pracovné skúsenosti, ďalšie kvalifikácie, jazykové znalosti, počítačovú gramotnosť, vodičský preukaz, ďalšie certifikáty či školenia, referencie. Všeobecne odporúčanou formou životopisu je Europass.

4. Ak ste na Slovensku nezamestnaný.

Ako občan EÚ máte pri hľadaní zamestnania na Slovensku nárok na rovnakú pomoc zo strany verejných služieb zamestnanosti ako štátni príslušníci tejto krajiny. Ak ste nezamestnaný a hľadáte si prácu, môžete sa zaevidovať na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť o sprostredkovanie vhodného zamestnania môžete podať aj elektronicky.

Ak ste poberateľom dávky v nezamestnanosti, môžete ju aj naďalej poberať aj počas obdobia, kedy si hľadáte prácu v inej krajine EÚ. Pokiaľ si prenášate dávku v nezamestnanosti na Slovensko, zaevidujte sa na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny do 7 kalendárnych dní od dátumu, kedy ste prestali byť k dispozícii službám zamestnanosti členského štátu, z ktorého ste odišli. Následne predložte formulár PD U2 (E 303 alebo SED U008) o zachovaní nároku na dávku v nezamestnanosti príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Pri exporte dávky v nezamestnanosti vám bude naďalej táto dávka vyplácaná inštitúciou členského štátu, podľa právnych predpisov ktorého vám bol nárok na dávku v nezamestnanosti priznaný v prípade splnenia zákonných podmienok. Export dávky v nezamestnanosti sa povoľuje spravidla na tri mesiace, pričom toto obdobie možno v určitých výnimočných prípadoch na žiadosť klienta predĺžiť maximálne na šesť mesiacov. Počas doby exportu dávky v nezamestnanosti je potrebné, aby si občan EÚ plnil všetky povinnosti voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

5. Na koho sa môže občan EÚ obrátiť?

6. Sankcie za nedodržanie povinností.

Počas doby exportu dávky v nezamestnanosti je potrebné, aby si občan EÚ plnil všetky povinnosti voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, pretože v prípade vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie by prišiel o ešte nevyplatenú časť exportovanej dávky v nezamestnanosti.  

Dátum poslednej zmeny: 6. 2. 2024
Dátum zverejnenia: 12. 11. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Lokalita

 • Slovensko