Ústredný portál verejnej správy

Druhy štátnej služby a podmienky prijatia do štátnej služby

Zamestnanie

 1. Druhy štátnej služby
 2. Kto sa môže zamestnať v štátnej službe
 3. Podmienky prijatia do štátnej služby

1.  Druhy štátnej služby

Štátnu službu možno vykonávať ako stálu štátnu službu alebo dočasnú štátnu službu.

Stála štátna služba

 • štátna služba na neurčitý čas,
 • prijatie - na základe výberového konania,
 • skúšobná doba (3 mesiace).

Dočasná štátna služba

 • štátna služba na určitý čas,
 • prijatie - aj bez výberového konania,
 • využíva sa napr. na zastupovanie počas materskej dovolenky alebo pracovnej neschopnosti,
 • skúšobná doba (3 mesiace).

2. Kto sa môže zamestnať v štátnej službe

Právo uchádzať sa o prijatie do štátnej služby má:

 • občan Slovenskej republiky,
 • občan iného členského štátu Európskej únie,
 • občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo
 • občan Švajčiarskej konfederácie.

Dôležité:
Nariadením vlády č. 114/2017 Z. z. boli ustanovené štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky. Podľa nariadenia môže štátnu službu vykonávať len občan Slovenskej republiky napr. na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky alebo na štátnozamestnaneckom mieste, na ktorom sa vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.

3. Podmienky prijatia do štátnej služby

Do štátnej služby je možné prijať na základe písomnej žiadosti občana, ak spĺňa tieto predpoklady:

 • dosiahol vek najmenej 18 rokov,
 • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je bezúhonný,
 • spĺňa kvalifikačné predpoklady,
 • ovláda štátny jazyk,
 • bol úspešný a vybraný vo výberovom konaní (ak sa pozícia obsadzuje vo výberovom konaní).

Bezúhonnosť

Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené.

Občan, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, preukazuje bezúhonnosť:

I. na účel zaradenia do výberového konania:           

 • čestným vyhlásením o bezúhonnosti

II. na účel prijatia do štátnej služby:

 • výpisom z registra trestov
 • listinou rovnocennou s výpisom z registra trestov alebo čestným vyhlásením (to platí, ak sa výpis z registra trestov v krajine, ktorej je občan štátnym príslušníkom, nevydáva)
 • odpisom z registra trestov, ak sa obsadzuje napr. štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca. V uvedenom prípade sú kritéria na splnenie predpokladu bezúhonnosti nastavené prísnejšie.

Kvalifikačné predpoklady sú:

 • vzdelanie,
 • osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu,
 • študijný odbor, ak túto požiadavku ustanoví služobný úrad

Splnenie kvalifikačných predpokladov vzdelania a študijného odboru sa preukazuje spôsobom ustanoveným zákonom o štátnej službe v závislosti od požadovaného stupňa vzdelania. Kópie dokladov ktoré je potrebné predložiť, sú spravidla uvedené v oznámení o vyhlásení výberového konania, prípadne je možné kontaktovať príslušný služobný úrad.

Ďalšie požiadavky

Na prijatie občana do štátnej služby môžu byť osobitnými predpismi alebo služobným úradom ustanovené aj iné zákonné požiadavky (napr. zdravotná spôsobilosť, znalosť cudzieho jazyka alebo odborná prax).

Dátum poslednej zmeny: 8. 3. 2021
Dátum zverejnenia: 5. 3. 2021

Zodpovednosť za obsah:

Úrad vlády SR
+4212 20925 111
uvsrinfo@vlada.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko