Ústredný portál verejnej správy

Dobrovoľnícka činnosť v inom členskom štáte

Zamestnanie

Dobrovoľnícka činnosť predpokladá ochotu venovať svoj čas a schopnosti iným. Vzťah medzi organizáciou, ktorá dobrovoľníka prijíma a dobrovoľníkom je založený na dôvere a chápaní cieľa, o ktorý sa spoločne usilujú.

Ako sa stať dobrovoľníkom na Slovensku a v zahraničí

Dobrovoľnícke centrá prepájajú záujemcov o dobrovoľníctvo s organizáciami, ktoré dobrovoľníkov potrebujú a pracujú s nimi.

 1. Potrebná administratíva
 2. Postup
 3. Na koho sa môže občan obrátiť?
 4. Najčastejšie otázky a odpovede
 5. Sankcie za nedodržanie povinností

1. Potrebná administratíva

Pri prvom (informačnom) kontakte nepotrebujete žiadne doklady či potvrdenia. Pred zapojením sa do konkrétnej dobrovoľníckej aktivity môže v závislosti od jej typu od Vás organizácia potrebovať predložiť niektoré doklady. Včas Vás na to upozornia a poskytnú rady či pomoc pri ich získavaní.

Možno budete potrebovať:

 • Občiansky preukaz (občan inej krajiny ID alebo cestovný pas)
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • Výpis z registra trestov

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti Vám vydá Váš obvodný lekár.

Ak ste občan SR, o výpis z registra trestov môžete požiadať:

elektronicky (ak vlastníte elektronický občianky preukaz s čipom (eID kartu), čítačku a všetky aplikácie potrebné k elektronickému podpisu),

osobne:

 • na generálnej prokuratúre (len na Registri trestov Generálnej prokuratúry SR, na pracovisku na ulici Kvetná 13, Bratislava),
 • na obciach, ktoré vedú matriku,
 • na integrovaných obslužných miestach na pracoviskách Slovenskej pošty,
 • ak ste v zahraničí, žiadosť sa podáva na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky.

Občania iných krajín postupujú pri žiadosti o výpis z registra trestov podľa pravidiel ich domovskej krajiny.

Užitočná informácia:
V prípade, že organizácia žiada od záujemcu o dobrovoľníctvo doklady, ktorých vystavenie je spoplatnené (napr. potvrdenie o zdravotnom stave), organizácia môže následne tieto náklady refundovať.

2. Postup

So zapojením sa do dobrovoľníckej činnosti na Slovensku Vám môžu pomôcť regionálne dobrovoľnícke centrá. Tie Vás prepoja na dobrovoľnícku organizáciu, ktorá aktuálne hľadá dobrovoľníkov. Podmienky pre občanov SR aj iných krajín EÚ sú rovnaké.

Ak máte záujem o dobrovoľníctvo v krajinách EÚ, špeciálne pre mládež je vytvorený program Európsky zbor solidarity. Starší záujemcovia alebo záujemcovia o dobrovoľníctvo mimo krajín EÚ musia pre zistenie aktuálnych možností kontaktovať jednotlivé vysielajúce organizácie.

Dobrovoľnícke centrá prepájajú záujemcov o dobrovoľníctvo s organizáciami, ktoré dobrovoľníkov potrebujú a pracujú s nimi.

1. Skôr, ako nakontaktujete dobrovoľnícke centrum, premyslite si:

 • koľko voľného času reálne máte na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti,
 • akú činnosť/aktivitu by ste chceli vykonávať,
 • čo od dobrovoľníckej činnosti očakávate,
 • aké limity vzhľadom k možnej dobrovoľníckej činnosti máte (napr. zdravotné obmedzenia, nemožnosť zapájať sa počas víkendu, konkrétna cieľová skupina, s ktorou nechcete pracovať a pod.).

2. Na stránke www.dobrovolnictvo.com podľa kraja nájdete databázy aktuálnych dobrovoľníckych ponúk, prezrite si ich.

3. Ak si z nich nevyberiete, nakontaktujte príslušné regionálne dobrovoľnícke centrum, kontakty nájdete na tej istej web stránke ako dobrovoľnícke ponuky z bodu 2.

4. Regionálne dobrovoľnícke centrum s vami dohodne ďalší postup (požiada o vyplnenie vstupného dotazníka, ponúkne osobné stretnutie, pozve na informačný workshop a pod.).

5. Po výbere dobrovoľníckej ponuky, o ktorú máte záujem, prebehne osobné stretnutie v organizácii, ktorého súčasťou je pohovor a informovanie o podmienkach vykonávania dobrovoľníckej činnosti v danej organizácii.

6. Pred výkonom dobrovoľníckej činnosti absolvujete zaučenie alebo školenie, ktorých rozsah závisí od podmienok a typu klientov dobrovoľníckej organizácie. Organizácia Vás o všetkom bude včas informovať.

Upozornenie: 
Zapojenie do dobrovoľníckej činnosti môže trvať dlhšie v závislosti od vybraného typu organizácie, aktuálneho dopytu po dobrovoľníkoch, nutnosti absolvovať zaškolenie a pod.

Dobrovoľnícka činnosť v členských štátoch EÚ:

Ak máte 17-30 rokov:

1. Zaregistrujte sa na Európskom portáli pre mládež. Po registrácii budete mať prístup k databáze projektov, do ktorých sa môžete zapojiť.
    Každý z nich vyžaduje účasť v rôznej dĺžke trvania, v rozmedzí 2-12 mesiacov.
2. Vyberte si projekt, nakontaktujte hostiteľskú organizáciu, absolvujte online pohovor a dohodnite si s nimi detaily.
3. Na Slovensku nakontaktujte akreditovanú vysielajúcu organizáciu, ktorá Vás bude celým procesom sprevádzať
    (napr. Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií).

Upozornenie:
Celý proces vysielania dobrovoľníka do zahraničia môže trvať aj niekoľko mesiacov. O svojich časových možnostiach komunikujte s vysielajúcou aj hostiteľskou organizáciou.

Dobrovoľnícka činnosť v zahraničí (aj rozvojová, charitatívna či misijná činnosť):

Podmienky a požiadavky na záujemcov o dobrovoľníctvo sa líšia v závislosti od projektu a vysielajúcej organizácie. Možnosti zahraničného dobrovoľníctva je nutné komunikovať s každou vysielajúcou organizáciou zvlášť.

Užitočné odkazy:

3. Na koho sa môže občan obrátiť?

Upozornenie:
Pracovná doba a možnosť osobného kontaktu sa v jednotlivých regionálnych centrách môžu rôzniť, odporúča sa osobnú návštevu dohodnúť e-mailom alebo telefonicky (linky na weby jednotlivých dobrovoľníckych centier s kontaktmi nájdete na stránke Dobrovoľnícvta).

4. Najčastejšie otázky a odpovede

Kde a ako sa dozviem o voľných dobrovoľníckych príležitostiach?
Ponuky podľa jednotlivých krajov na Slovensku nájdete na stránke Dobrovoľníctva.

5. Sankcie za nedodržanie povinností

Dobrovoľnícka činnosť predpokladá ochotu venovať svoj čas a schopnosti iným. Vzťah medzi organizáciou, ktorá dobrovoľníka prijíma a dobrovoľníkom je založený na dôvere a chápaní cieľa, o ktorý sa spoločne usilujú.

V prípade neochoty akceptovať pravidlá či pri porušovaní pravidiel, ktoré si každá dobrovoľnícka organizácia stanovuje v závislosti od svojej cieľovej skupiny a zamerania, nebude so záujemcom o dobrovoľníctvo nadviazaná spolupráca, príp. bude už uzavretá dohoda o dobrovoľníckej činnosti zrušená.

Dátum poslednej zmeny: 18. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 5. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
+421800222222
callcentrum@minv.sk

Lokalita

 • Slovensko