Ústredný portál verejnej správy

Dedičstvo nachádzajúce sa v Slovenskej republike

Financie

Informácie sú určené pre dediča (cudzinca), aby sa dozvedel základné informácie potrebné k prechodu vlastníckeho práva, ak majetok zdedil na základe dedičského rozhodnutia vydaného príslušným orgánom v inom členskom štáte EÚ a nachádza sa na území Slovenskej republiky.

Ak ste občan EÚ: platný občiansky preukaz alebo cestovný pas, dedičské rozhodnutie (resp. verejná listina alebo súdne rozhodnutie o schválení zmieru) a potvrdenie vydané súdom alebo príslušným orgánom členského štátu pôvodu podľa čl. 46 ods. 3 písm. b) nariadenia na tlačive stanovenom v súlade s konzultačným postupom podľa článku 81 ods. 2, a to bez toho, aby bol dotknutý článok 47.

Ak nie ste občan EÚ: platný občiansky preukaz alebo cestovný pas, dedičské rozhodnutie (resp. verejná listina alebo súdne rozhodnutie o schválení zmieru), ak neexistuje prednostná dvojstranná zmluva so štátom, ktorého občianstvo mal poručiteľ v čase smrti, príslušné potvrdenie k tomuto rozhodnutiu vydané týmto orgánom.

Aký je postup?

Najprv cudzie rozhodnutie dajte preložiť súdnemu prekladateľovi do slovenského jazyka. Dedičské rozhodnutia vydané v členských štátoch EÚ v prípade úmrtia osoby v členskom štáte EÚ po 17. auguste 2015 nevyžadujú vyššie overenie.

Ak máte rozhodnutie vydané v sporovom konaní (nedohodli ste sa s ostatnými dedičmi a museli ste sa v cudzine obrátiť na súd, aby spor rozhodol), musíte požiadať o vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia na území Slovenskej republiky okresný súd podľa sídla/bydliska osoby, voči ktorej smeruje vyhlásenie vykonateľnosti. Lehota na požiadanie o vyhlásenie vykonateľnosti nie je stanovená. Súdny poplatok za konanie o vyhlásenie vykonateľnosti je 66 Eur.

Ak je rozhodnutie nesporové, predložíte ho s potvrdením pred orgán, ktorý majetok registruje (kataster nehnuteľností, banka, evidencia vozidiel a pod.), ktorý prizná účinky bez ďalšieho konania.

Na koho sa obrátiť, ak potrebujete pomoc?

V prípade potreby sa môžete obrátiť na advokátov alebo notárov. Kontakty nájdete na webovom sídle Slovenskej advokátskej komory alebo na webovom sídle Slovenskej komory notárov.

Otázky a odpovede

Čo je to európske dedičské osvedčenie (EDO) a osvedčenie o dedičstve?
EDO je dokladom platným vo všetkých členských štátoch EÚ (okrem štátu jeho vydania) o skutočnostiach, ktoré boli preukázané podľa rozhodného práva pre toto konkrétne dedenie. Osvedčenie o dedičstve je starý názov dedičského rozhodnutia , ktoré vydal notár v prípade nesporového konania, keď napr. schválil dohodu dedičov o vysporiadaní. V súčasnosti notár poverený ako súdny komisár rozhoduje uznesením.   

Platí sa v Slovenskej republike dedičská daň?
Neplatí sa, bola zrušená v roku 2004. 

Dátum poslednej zmeny: 22. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 12. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
+4212 888 91111
podatelnamssr@justice.sk

Lokalita

  • Slovensko