Ústredný portál verejnej správy

Cezhraničné poskytovanie služieb na území Slovenskej republiky

Podnikanie

Služba o cezhraničnom poskytovaní služieb je určená poskytovateľom služieb usadeným v niektorom z členských štátov Európskej únie a štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorí majú záujem poskytovať svoje služby na území Slovenskej republiky príležitostne, dočasne, nepravidelné, prípadne jednorazovo.
 1. Príklady cezhraničného poskytovania služieb
 2. Oznamovanie povinnosti

Príklady cezhraničného poskytovania služieb

 • turistický sprievodca usadený v Španielsku v rámci turistického zájazdu sprevádza turistov na Slovensku,
 • český podnikateľ, ktorý ma vydané oprávnenie na podnikanie v oblasti stavebníctva získa jednorazovú zákazku na výstavbu obytného domu na území Slovenska,
 • slovenská firma získa zákazku na výstavbu fotovoltaickej elektrárne v Dánsku,
 • poľská cateringová spoločnosť usporiada podujatie pre firemné dni slovenskej spoločnosti v Bratislave.

Oznamovanie povinnosti

Cezhraničný poskytovateľ splní svoju oznamovaciu povinnosť v čase pred prvým poskytnutím služby na území Slovenskej republiky. Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje iba na poskytovanie služieb, ktoré patria medzi regulované (remeselné alebo viazané) živnosti. Oznamovacej povinnosti nepodliehajú voľné živnosti. Ohlásenie živnosti môžete vykonať osobne na okresnom (živnostenskom) úrade v postavení jednotného kontaktného miesta (JKM) alebo elektronicky. Oznamovaciu povinnosť si musíte splniť najneskôr v deň, ktorý predchádza skutočnému poskytovaniu oznamovanej služby po prvýkrát.  

Oznámenie môžete podať buď na vlastnom tlačive, alebo môže využiť vzorové tlačivo Oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR. Tlačivo sa vypĺňa len v slovenskom jazyku a predmetom poskytovanej služby je niektorá z regulovaných živností.

Povinnosť môžete aj splniť elektronicky prostredníctvom Oznamovanie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky - formulára k oznámeniu o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky s potrebnými prílohami. Formulár nie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa a služba je bez poplatku. Postup pri elektronickom podávaní žiadosti:

Prihlásiť sa je možné slovenským občiansky preukazom (eID), dokladom o pobyte alebo alternatívnym autentifikátorom. Ak ste obyvateľ inej krajiny EÚ použite prihlasovací prostriedok vydaný v krajine Európskej únie.

 • Po prihlásení v sekcii Podnikateľ, v časti Začatie podnikania pod záložkou Registrácia živnosti vyberte elektronickú službu označenú ako Služby živnostenského registra - jednotné kontaktné miesto.
 • Následne si zvoľte príslušný okresný (živnostenský) úrad v postavení JKM na území ktorého sa poskytne daná služba po prvýkrát a kliknutím prejdite na elektronickú službu.
 • Vyberte online formulár – Oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR a vyplňte ho.

Prílohy k podaniu:

 • kópia dokladu totožnosti (napr. občianskeho preukazu) fyzickej osoby alebo ňou ustanovenej zodpovednej osoby, u právnickej osoby doklad totožnosti ňou ustanovenej zodpovednej osoby,
 • (osvedčenú) kópiu dokladu o odbornej kvalifikácií zodpovednej (odborne spôsobilej) osoby vo vzťahu ku konkrétnej regulovanej (remeselnej alebo viazanej) živnosti, v prípade fyzickej osoby ide o túto osobu alebo ňou ustanovenú zodpovednú osobu, v prípade právnickej osoby ide o ňou ustanovenú zodpovednú osobu,
 • doklad o vykonaní najmenej 1-ročnej odbornej praxe počas predchádzajúcich 10-tich rokov. Tento doklad predkladá cezhraničný poskytovateľ len vtedy, ak má záujem poskytovať službu, ktorá je na území SR regulovaná, ale ktorá má v členskom štáte usadenia sa dotknutej osoby charakter neregulovanej podnikateľskej činnosti (doklad sa nepredkladá v prípade, ak je v členskom štáte usadenia sa regulované buď povolanie, alebo vzdelanie a odborná príprava, ktorá k tomuto povolaniu vedie),
 • doklad o oprávnení poskytovať služby rovnakého druhu vydaný príslušným orgánom členského štátu a doklad o tom, že poskytovanie služieb nie je poskytovateľovi obmedzené alebo zakázané, v prípade právnickej osoby ide zvyčajne o výpis z príslušného registra a v prípade fyzickej osoby ide zvyčajne o rozhodnutie o udelení oprávnenia na poskytovanie služby. Doklady musia byť preložené do štátneho (slovenského) jazyka, ale nemusia byť úradne osvedčené (doklady uvedené v českom jazyku nemusia byť preložené),
 • potvrdenie o tom, že poskytovateľovi služieb nebol dočasne alebo trvale pozastavený výkon povolania a že nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak ide o povolania v oblasti bezpečnosti, zdravotníctva alebo výchovy a vzdelávania.

Vyplnené elektronické podanie spolu s požadovanými prílohami je doručené do elektronickej schránky okresného (živnostenského) úradu v JKM. Následne do elektronickej schránky dostanete potvrdenie z ÚPVS o doručení podania okresnému (živnostenskému) úradu  (v prípade, ak je potrebné doplniť/opraviť podanie, okresný (živnostenský) úrad vás vyzve prostredníctvom výzvy zaslanej do elektronickej schránky na odstránenie nedostatkov podania).

Po splnení povinností vám bude vydané osobne „Potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky“ alebo vám bude zaslané do elektronickej schránky.

Vysvetľujúce zákony:

Dostupné na portáli Slov-lex:
 • Živnostenský zákon č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (nosná legislatíva),
 • Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (priamo súvisiaca legislatíva),
 • Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  (legislatíva vyplývajúca zo smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní  odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI),
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (priamo súvisiaca legislatíva),
 • Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov (Súvisiaca legislatíva vo vzťahu   k elektronickej podobe výkonu verejnej správy),
 • Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (Súvisiaca legislatíva vo vzťahu k elektronickej podobe výkonu verejnej správy),
 • Výnos MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov (Súvisiaca legislatíva vo vzťahu   k elektronickej podobe výkonu verejnej správy),
 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov (Súvisiaca legislatíva vo vzťahu k elektronickej podobe výkonu verejnej správy),
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Súvisiaca legislatíva vo vzťahu k elektronickej podobe výkonu verejnej správy),
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (Súvisiaca legislatíva  vo vzťahu k správnym poplatkom – položka 148),
 • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov  - § 67 ods. 11 (Súvisiaca legislatíva vo vzťahu k registračnej oznamovacej povinnosti JKM),
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov - § 49a ods. 9 (Súvisiaca legislatíva vo vzťahu k registračnej oznamovacej povinnosti JKM),
 • Zákon č. 580/2004 Z. z.  o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov -  §  6 ods. 13 v spojení s § 23 ods. 10) (Súvisiaca legislatíva vo vzťahu k  oznamovacej povinnosti JKM),
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov -   § 233 ods. 9 (Súvisiaca legislatíva vo vzťahu k  oznamovacej povinnosti JKM),
 • Smernica Európskeho parlamentu a rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu (priamo súvisiaca legislatíva).

Dátum poslednej zmeny: 22. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 12. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
+421800222222
callcentrum@minv.sk

Lokalita

 • Slovensko