Ústredný portál verejnej správy

Centrá voľného času

Vzdelanie a šport

Pre správny vývoj dieťaťa je nevyhnutné nielen vzdelávanie v škole, ale aj rozvíjanie jeho potenciálu v mimoškolskom čase. Na Slovensku majú deti a mládež do veku 30 rokov preto možnosť stráviť svoj voľný čas zmysluplne, pod dohľadom odborníkov v centre voľného času (ďalej len „centrum“). Centrá vytvárajú podmienky na neformálne vzdelávanie, organizujú a zabezpečujú podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu činnosť, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. Okrem toho umožňujú interakciu s rovesníkmi, čo posilňuje sociálne väzby a rozvíja komunikačné schopnosti detí a ostatných zúčastnených osôb. Centrum sa spravidla člení podľa záujmových oblastí na oddelenia a na záujmové útvary.


Zodpovedná osoba: prislúchajúce centrum voľného času

Doba prihlásenia: individuálne

 1. Zriadenie centra voľného času
 2. Aktivity v centre voľného času
 3. Prijímanie do centra
 4. Poplatky

Zriadenie centra voľného času

Centrá poskytujú širokú škálu vzdelávacích a zábavných aktivít, ktoré podporujú rozvoj detí a mládeže vo viacerých oblastiach ako napr. umelecké krúžky (hudba, tanec, výtvarné a remeselné dielne), športových aktivít, vzdelávacích programov, turistických  klubov až po súťaže,  olympiády, kultúrne či medzinárodné podujatia. Nejde však len o zábavu, ale aj o podporu fyzického, emocionálneho a sociálneho rozvoja detí a mládeže. Z uvedeného vyplýva, že centrá rozvíjajú a zdokonaľujú ich praktické zručnosti, podieľajú sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času a zabezpečujú podľa potrieb súťaže žiakov základných a stredných škôl. Záleží na jednotlivých centrách, čo môžu svojim uchádzačom a návštevníkom ponúknuť. 

Aktivity v centre voľného času

Tieto centrá poskytujú širokú paletu aktivít od umeleckých krúžkov, športových aktivít, turistických  klubov až po súťaže a olympiády. Záleží na jednotlivých centrách, čo môžu svojim návštevníkom ponúknuť. Ide hlavne o popoludňajší program pre deti a dospievajúcich, ale aj o letné tábory či medzinárodné projekty.

Prijímanie do centra

Neplnoletá osoba sa do centra prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Plnoletá osoba sa do centra prijíma na základe jej písomnej žiadosti.
V súlade s platnou legislatívou centrá získavajú a spracúvajú na účely výchovy a vzdelávania a aktivít v čase mimo vyučovania osobné údaje

o uchádzačovi v rozsahu

 • meno, priezvisko a rodné priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako na rodnom liste),
 • dátum a miesto narodenia,
 • adresa trvalého pobytu alebo adresa, kde sa uchádzač obvykle zdržiava,
 • rodné číslo,
 • štátna príslušnosť,
 • národnosť.

o zákonných zástupcoch neplnoletého uchádzača

 • titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko,
 • adresa bydliska a druh pobytu,
 • kontakt na účely komunikácie.

O prijatí uchádzača do centra v príslušnom školskom roku rozhoduje riaditeľ. Na rozhodovanie o prijatí dieťaťa alebo inej osoby do centra sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, preto proti takémuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie riaditeľovi centra. Zákonný zástupca alebo plnoletá osoba môže v prípade, ak nesúhlasí s vydaním rozhodnutím, podať žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia riaditeľa centra.

Skončenie dochádzky do centra

Dochádzka do centra sa skončí na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu neplnoletej osoby alebo na základe písomného oznámenia plnoletej osoby, ktorá centrum navštevuje. Dochádzka do centra sa skončí dňom uvedeným v písomnom oznámení. Ak je v písomnom oznámení uvedený iný dátum, tak sa dochádzka končí dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného oznámenia. Dochádzka do centra sa skončí aj uplynutím času uvedeného v rozhodnutí o prijatí, na ktorý bola osoba do centra prijatá.

Poplatky

Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, ktorého zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. Vzhľadom na uvedené, sa môže výška mesačného poplatku v jednotlivých centrách voľného času odlišovať.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času sa neuhrádza, ak sa poskytuje rodine pomoc v hmotnej núdzi. Podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určuje zriaďovateľ; ak je zriaďovateľom obec alebo samosprávny kraj, podmienky zníženia alebo odpustenia príspevku určuje všeobecne záväzným nariadením.

Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2023
Dátum zverejnenia: 6. 4. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss

Lokalita

 • Slovensko