Ústredný portál verejnej správy

Ako zapísať dieťa do základnej školy?

Vzdelanie a šport

Základná škola je prvým stupňom vzdelania, ktorý položí základy pre ďalšie štúdium žiaka. Samotný zápis je prvým stretnutím dieťaťa so systémom školy, a preto je preň dôležitý. Rodič alebo zákonný zástupca musí dieťa zapísať do školy a dohliadať na to, aby si plnilo povinnú školskú dochádzku.


Zodpovedná osoba: prislúchajúca základná škola

Dĺžka zápisu: individuálna

  1. Povinná školská dochádzka
  2. Výber základnej školy
  3. Kedy prebieha zápis?
  4. Priebeh zápisu

Povinná školská dochádzka

Podľa zákona každé dieťa, ktoré k 31. augustu daného roku dovŕši 6  rok života, musí začať svoju povinnú školskú dochádzku. Teda musí byť zapísané v základnej škole. Výnimkou sú deti, ktoré podľa rodičov alebo odborníkov napriek veku nedospeli natoľko, aby zvládli školské vyučovanie. V tomto prípade rodičia požiadajú o odloženie začatia školskej dochádzky. V opačnom prípade, ak je dieťa aj pred 6 rokom dostatočne vyspelé, je možné ho zapísať do prvého ročníka aj skôr. Vždy sa prihliada na individuálny stav dieťaťa.

Výber základnej školy

Každé dieťa musí byť zapísané do základnej školy podľa bydliska, teda do spádovej školy, alebo do školy podľa výberu rodiča. Takáto škola prijme žiaka len ak sú všetci žiadatelia zo spádovej oblasti už zapísaní. Rodičia môžu dieťa zapísať do viacerých škôl, ale následne im musia oznámiť, najneskôr do 31. augusta, ktorú školu si vybrali.

Kedy prebieha zápis?

Zápis do základnej školy prebieha približne v termíne od 1. apríla do 30. apríla. Je na každom riaditeľovi, aby stanovil konkrétny dátum, ktorý uverejní na verejne dostupnom mieste.

Priebeh zápisu

Na zápis do prvého ročníka sa dostaví žiak a jeho rodič alebo zákonný zástupca.

Doklady potrebné na zápis žiaka:

  • Občiansky preukaz zákonného zástupcu
  • Rodný list dieťaťa
  • V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa doklad o zdravotnom postihnutí
  • Vyplnená prihláška (tú môže rodič vyplniť aj priamo v škole)

Počas zápisu učitelia zisťujú aj pripravenosť žiakov na nástup do prvého ročníka. Je na rodičoch, aby rozhodli, či ich dieťa je schopné zvládnuť prvý ročník. Pomôcť s rozhodnutím im môžu pedagogickí pracovníci škôlky alebo zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Ak dieťa nebude prvý ročník zvládať, môže byť zaradené do nultého ročníka alebo sa vrátiť do škôlky. 

Vysvetľujúce zákony:

zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Dátum poslednej zmeny: 26. 8. 2020
Dátum zverejnenia: 9. 3. 2017

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ss