Ústredný portál verejnej správy

Ako prihlásim dieťa do materskej školy?

Vzdelanie a šport

Do materskej školy môžu byť zapísané deti od 3 rokov. Zákonní zástupcovia ich môžu zapísať do ktorejkoľvek materskej školy bez prihliadania na miesto trvalého pobytu či miesto práce.


Zodpovedná osoba: jednotlivé zariadenia

Doba zápisu: individuálne

  1. Ktoré deti môžu byť zapísané do materskej školy?
  2. Kedy dieťa zapísať?
  3. Do ktorej materskej školy môže byť dieťa zapísané?
  4. Deti so zdravotným znevýhodnením či špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  5. Forma prihlášky

Ktoré deti môžu byť zapísané do materskej školy?

Do materskej školy môžu byť oficiálne zapísané deti od 3 do 6 rokov. Výnimku tvoria deti od 2 rokov, ktoré môžu byť priaté za určitých materiálnych a personálnych podmienok. Mladšie deti nesmú byť prijaté do škôlky.

Pri prijímaní však majú vždy prednosť deti, ktoré majú 5 rokov (prípadne 6 a nasledujúci rok nastupujú na základnú školu), odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo dodatočný odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky.

Kedy dieťa zapísať do materskej školy?

Zápis prebieha počas celého roka s ohľadom na kapacity danej materskej školy. Prednosť majú opäť deti, ktoré nasledujúci rok nastupujú na základnú školu. Dieťa možno zapísať aj s nástupom od septembra. Takýto zápis prebieha zvyčajne od apríla, no treba sa vopred informovať v jednotlivých zariadeniach, keďže je na nich, kedy zápis vypíšu.

Do ktorej materskej školy môže byť dieťa zapísané?

Dieťa môže byť zapísané do ktorejkoľvek materskej školy podľa uváženia zákonného zástupcu.

Deti so zdravotným znevýhodnením či špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Zákonní zástupcovia detí so znevýhodnením prípadne špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami priložia k prihláške potvrdenie od odborného lekára (v prípade zmyslového alebo telesného postihnutia) prípadne zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Forma prihlášky

Záväzná forma prihlášky neexistuje, hoci si zariadenia môžu vytvoriť vlastný vzor. Riaditeľ materskej školy je však povinný prijať aj žiadosť o zápis napísanú ručne, ktorá bude poskytovať potrebné údaje.

Zákonný zástupca predloží:

  • Žiadosť s údajmi o dieťati a zákonnom zástupcovi (meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo dieťaťa, telefonický kontakt)
  • Potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast (zvyčajne majú žiadosti vyhradené miesto na toto potvrdenie)
  • V prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb potvrdenie od zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
  • V prípade špeciálnej diéty, písomné potvrdenie od odborného lekára

Dátum poslednej zmeny: 4. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 9. 11. 2015

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ss

Lokalita

  • Slovensko