Ústredný portál verejnej správy

Ako postupovať pri fúzií alebo rozdelení obchodných spoločností

Podnikanie

Práva, povinnosti a ostatné pravidlá v tejto kapitole sa týkajú obchodných spoločností registrovaných v obchodnom registri (rovnako aj družstiev), ktoré chcú prejsť procesom zlúčenia alebo splynutia (fúzie) alebo rozdelenia. Informácie môžu obchodným spoločnostiam (družstvám) pomôcť porozumieť procesu fúzie alebo rozdelenia a umožniť tak zhodnotenie náročnosti tohto postupu či už z hľadiska naplnenia podnikateľského zámeru alebo nákladov s ním spojených.
 1. Definícia zlúčenia, splynutia, rozdelenia
 2. Rozhodnutie o fúzii alebo o rozdelení
 3. Správa štatutárneho orgánu
 4. Vyjadrenie dozorného orgánu
 5. Správa nezávislého experta
 6. Zánik účasti spoločníka v spoločnosti
 7. Registrácia fúzie v obchodnom registri a jej účinky
 8. Ochrana veriteľov
 9. Jednotlivé fázy procesu fúzie a rozdelenia v skratke

1. Definícia zlúčenia, splynutia, rozdelenia

Zlúčenie

Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.

Splynutie

Splynutie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku dvoch spoločností alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú novozaloženú spoločnosť, ktorá sa svojím vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.

Rozdelenie zlúčením

Rozdelenie spoločnosti je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku spoločnosti, pričom imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na iné už jestvujúce spoločnosti, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti.

Rozdelenie

Rozdelenie spoločnosti je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku spoločnosti, pričom imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na novozaložené spoločnosti, ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúcich spoločností.

Všeobecne platí, že procesu fúzie alebo rozdelenia sa môžu zúčastniť len spoločnosti:

 • ktoré nie sú v likvidácii,
 • voči ktorým nemôžu pôsobiť účinky vyhlásenia konkurzu, ibaže správca konkurznej podstaty súhlasí so splynutím, zlúčením alebo rozdelením spoločnosti,
 • voči ktorým nemôžu pôsobiť účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
 • voči ktorým sa nemôže viesť konanie o ich zrušení a nemôžu byť súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušené.

Členovia orgánov spoločnosti sú povinní zdržať sa úkonov smerujúcich k jej splynutiu, zlúčeniu alebo rozdeleniu, pokiaľ možno predpokladať, že nie sú splnené podmienky uvedené v odstavci vyššie; inak zodpovedajú veriteľom za škodu, ktorú im porušením tejto povinnosti spôsobia.

2. Rozhodnutie o fúzii alebo o rozdelení

Prijatiu rozhodnutia o fúzii alebo o rozdelení predchádza príprava a spracovanie návrhu zmluvy o splynutí alebo návrhu zmluvy o zlúčení; v prípade rozdelenia príprava a spracovanie projektu rozdelenia. Obsahové náležitosti uvedených dokumentov bližšie upravuje Obchodný zákonník všeobecne v § 69 ods. 6 a § 69 ods. 9. Táto úprava je osobitne doplnená v prípade fúzií akciových spoločností v § 218a ods. 1 Obchodného zákonníka.

Na schválenie návrhu zmluvy (resp. projektu rozdelenia) sa všeobecne vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov zanikajúcich spoločností, v prípade zlúčenia aj spoločníkov nástupníckej spoločnosti, ak zákon neustanovuje alebo spoločenské zmluvy (resp. stanovy) týchto spoločností neurčujú inak. Niektoré právne formy obchodných spoločností však majú osobitnú úpravu kvóra potrebného na prijatie uvedeného rozhodnutia.

3. Správa štatutárneho orgánu

Správa štatutárneho orgánu sa v zmysle § 218b Obchodného zákonníka vyžaduje v prípade fúzie, na ktorej sa zúčastňuje akciová spoločnosti (primerane na základe odkazu v § 152a Obchodného zákonníka aj na fúzie spoločností s ručením obmedzeným). Účelom správy štatutárneho orgánu je najmä z právneho a ekonomického hľadiska vysvetliť a odôvodniť proces fúzie spoločností, údaje návrhu zmluvy o fúzií, najmä výmenný pomer akcií.

V súlade s § 152a ods. 5 Obchodného zákonníka sa však vypracovanie správy konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným podieľajúcim sa na fúzií, resp. rozdelení nevyžaduje, ak sa všetci spoločníci písomne alebo do zápisnice z valného zhromaždenia vzdajú práva na jej predloženie.

4. Vyjadrenie dozorného orgánu

Dozorná rada každej zo spoločností podieľajúcich sa na fúzii preskúma fúziu spoločností, návrh zmluvy o fúzií spoločností ako aj správu štatutárneho orgánu a predkladá svoje vyjadrenie o zamýšľanej fúzii spoločností valnému zhromaždeniu.

V súlade s § 152a ods. 5 Obchodného zákonníka, ak spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá sa podieľa na fúzii, resp. rozdelení nemá zriadenú dozornú radu, vyjadrenie dozornej podľa § 218b ods. 2 Obchodného zákonníka sa nevyžaduje.

5. Správa nezávislého experta

Správa nezávislého experta (t.j. audítora alebo znalca) sa v zmysle § 218a ods. 3 a nasl. Obchodného zákonníka vyžaduje v prípade fúzie, na ktorej sa zúčastňuje akciová spoločnosť (primerane na základe odkazu v § 152a Obchodného zákonníka aj na fúzie spoločností s ručením obmedzeným).

Účelom vypracovania správy je nezávislé posúdenie vybraných ekonomických otázok procesu fúzie a jej dôsledkov.

V súlade s § 152a ods. 6 Obchodného zákonníka sa pri fúzii (rozdelení) spoločností s ručením obmedzeným vyžaduje preskúmanie nezávislým expertom len vtedy, ak o to požiada niektorý zo spoločníkov spoločností podieľajúcich sa na fúzii, alebo ak aspoň jedna z týchto spoločností je v kríze; náklady na nezávislý prieskum znáša spoločnosť.

6. Zánik účasti spoločníka v spoločnosti

Všeobecne platí, že pokiaľ zákon alebo návrh zmluvy o splynutí spoločností alebo návrh zmluvy o zlúčení spoločnosti neustanovuje inak, spoločníci spoločnosti zanikajúcej splynutím, zlúčením alebo rozdelením sa  jej zánikom stávajú spoločníkmi nástupníckej spoločnosti.

V návrhu zmluvy o splynutí alebo návrhu zmluvy o zlúčení však možno dohodnúť, že niektorí spoločníci zanikajúcich spoločností sa nestanú spoločníkmi nástupníckej spoločnosti; obdobné právo majú i spoločníci spoločnosti, na ktorú prechádza imanie zanikajúcich spoločností. Nástupnícka spoločnosť je povinná spoločníkom vyplatiť vyrovnací podiel. Na platnosť tejto dohody sa vyžaduje súhlas dotknutých spoločníkov. Uvedené pravidlo platí primerane aj pri rozdelení spoločnosti.

7. Registrácia fúzie v obchodnom registri a jej účinky

Poznámka:
S účinnosťou od 1.10.2020 nastali v procese registrácie v obchodnom registri zásadné zmeny, umožnená je výlučne len elektronická podoba návrhov do obchodného registra. Dovtedy možné listinné podanie je s účinnosťou od 1.10.2020 zrušené. Zároveň dochádza aj k zmene príslušných sadzieb súdnych poplatkov.

Účinky procesu fúzie alebo rozdelenia nastávajú jej zápisom do obchodného registra. K tomuto rozhodnému dňu:

a)      prechádza imanie zanikajúcich spoločností na nástupnícku spoločnosť,
b)      spoločníci zanikajúcich spoločností sa stávajú spoločníkmi nástupníckej spoločnosti,
c)      spoločnosti zanikajúce splynutím, zlúčením alebo rozdelením zanikajú,
d)      pri splynutí alebo rozdelení vznikajú nástupnícke spoločnosti.

V obchodnom registri sa vykoná výmaz zanikajúcej spoločnosti a zápis spoločností vzniknutých splynutím alebo rozdelením k tomu istému dňu. Výmaz zanikajúcej spoločnosti a zápis zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti zlúčením pri nástupníckej spoločnosti sa vykoná k tomu istému dňu.

Kto podáva návrh na zápis fúzie alebo rozdelenia

Návrh na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti do obchodného registra podávajú súčasne všetky zanikajúce spoločnosti a nástupnícke spoločnosti. Za novovznikajúce nástupnícke spoločnosti podávajú tento návrh a sú oprávnení konať vo všetkých veciach súvisiacich s ich vznikom členovia štatutárnych orgánov novovznikajúcich spoločností, ktorí sú určení v schválenej zmluve o splynutí alebo v schválenom projekte rozdelenia spoločnosti.

Pre zápis fúzie alebo rozdelenia predpisuje vyhláška MS SR č. 25/2004 Z. z. (§ 24 a nasl.) povinnosť použiť a vyplniť (súbežne) kombináciu (v závislosti od konkrétneho prípadu) nasledujúcich formulárov:

Splynutie:

 • tzv. výmazový – ktorý sa použije na zápis údajov pri obchodných spoločnostiach zanikajúcich v dôsledku splynutia do obchodného registra,
 • tzv. prvozápisový – ktorý sa použije na zápis novovznikajúcej nástupníckej spoločnosti do obchodného registra a na zápis údajov, ktoré sa pri tejto obchodnej spoločnosti zapisujú do obchodného registra,

Zlúčenie:

 • tzv. výmazový – ktorý sa použije na zápis údajov, ktoré sa pri obchodnej spoločnosti alebo obchodných spoločnostiach zanikajúcich v dôsledku zlúčenia zapisujú do obchodného,
 • tzv. zmenový – ktorý sa použije na zápis údajov, ktoré sa pri nástupníckej spoločnosti zapisujú do obchodného registra a ktorý sa volí v závislosti od právnej formy nástupníckej spoločnosti,

Rozdelenie:

 • tzv. výmazový – ktorý sa použije na zápis údajov, ktoré sa pri obchodnej spoločnosti zanikajúcej v dôsledku rozdelenia zapisujú do obchodného registra,
 • tzv. prvozápisový – ktorý sa použije na zápis novovznikajúcich nástupníckych spoločností do obchodného registra a na zápis údajov, ktoré sa pri novovznikajúcich nástupníckych spoločnostiach zapisujú do obchodného registra a ktorý sa volí v závislosti od právnej formy nástupníckej spoločnosti.

Ak ide o rozdelenie obchodnej spoločnosti zlúčením, na zápis údajov, ktoré sa pri nástupníckych spoločnostiach zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona, sa použije formulár návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov určené na základe právnej formy nástupníckej spoločnosti.

Lehota pre podanie návrhu na zápis fúzie alebo rozdelenia

Návrh na zápis zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spoločnosti do obchodného registra musia všetky zanikajúce spoločnosti a nástupnícke spoločnosti podať najneskôr do 30 dní od schválenia zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo projektu rozdelenia spoločnosti; táto lehota neplatí, ak zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie spoločnosti podlieha súhlasu podľa osobitných predpisov.

8. Ochrana veriteľov

Platí, že veritelia, ktorí majú ku dňu účinnosti fúzie akciových spoločností (primerane aj spoločnosti s ručením obmedzeným v dôsledku § 152a ods. 1 Obchodného zákonníka) voči niektorej zo splývajúcich alebo zlučujúcich sa spoločností nesplatné pohľadávky, majú právo, ak sa v dôsledku splynutia alebo zlúčenia zhorší vymožiteľnosť ich pohľadávok, do šiestich mesiacov odo dňa zverejnenia zápisu splynutia alebo zlúčenia spoločnosti v obchodnom registri požadovať od nástupníckej spoločnosti, aby dostatočným spôsobom zabezpečila splnenie ich neuhradených pohľadávok (bližšie pozri § 218f Obchodného zákonníka).

9. Jednotlivé fázy procesu fúzie a rozdelenia v skratke

 • Spracovanie návrhu zmluvy o fúzii (resp. projektu rozdelenia) a jeho uloženie v zbierke listín obchodného registra.
 • Riadne zvolanie príslušného najvyššieho orgánu spoločnosti, do ktorého pôsobnosti spadá rozhodovanie o fúzii spoločností.
 • Spracovanie správy štatutárneho orgánu.
 • Spracovanie správy nezávislého experta.
 • Vyjadrenie dozorného orgánu spoločnosti, ak je zriadený.
 • Prijatie rozhodnutia o fúzii.
 • Zápis fúzie v obchodnom registri.

K návrhu na zápis zlúčenia v obchodnom registri sa podľa § 25 ods. 4 (okrem listín podľa § 4) vyhlášky MS SR č. 25/2004 Z. z. prikladá:

a)      rozhodnutia spoločníkov alebo príslušného orgánu zrušovaných obchodných spoločností alebo družstiev zlúčení, ak ide o zlúčenie
         obchodnej spoločnosti alebo družstva a ak osobitný zákon neustanovuje inak,

b)      rozhodnutie nástupníckej spoločnosti o zlúčení spoločností, ak osobitný zákon neustanovuje inak,

c)      schválená zmluva o zlúčení obchodných spoločností, ak osobitný zákon neustanovuje inak,

d)      iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov,

e)      čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že:

 1. nástupnícka spoločnosť a zanikajúca spoločnosť nie sú v likvidácii,
 2. voči nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu, alebo písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu so zlúčením tejto spoločnosti,
 3. voči nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
 4. voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti sa nevedie konanie o ich zrušení alebo neboli súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušené,

f)       správa audítora podľa osobitného predpisu alebo správa nezávislého experta podľa osobitného predpisu.

K návrhu na zápis splynutia v obchodnom registri sa podľa § 24 ods. 4 (okrem listín podľa § 4) vyhlášky MS SR č. 25/2004 Z. z. prikladá:

a)       rozhodnutia spoločníkov alebo príslušného orgánu zrušovaných obchodných spoločností alebo družstiev o splynutí, a ak osobitný
          zákon neustanovuje inak,

b)      schválená zmluva o splynutí obchodných spoločností,

c)       iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov,

d)      čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že:

 1. nástupnícka spoločnosť a zanikajúca spoločnosť nie je v likvidácii,
 2. voči nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu alebo písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu so splynutím tejto spoločnosti,
 3. voči nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
 4. voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti sa nevedie konanie o ich zrušení alebo neboli súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušené,

e)      správa audítora podľa osobitného predpisu alebo správa nezávislého experta podľa osobitného predpisu.

V zmysle prílohy č. 1 k zákonu SNR č. 71/1992 Zb. (Sadzobník súdnych poplatkov) sa za návrh na zápis zmeny v dôsledku fúzie alebo rozdelenia vyberá súdny poplatok v sume 66 € (bližšie pozri položku 17, písm. c)).

Nedodržanie pravidiel má za následok odmietnutie registrácie fúzie alebo rozdelenia v obchodnom registri ako aj nároky plynúce zo zodpovednosti za škodu pri porušení osobitných povinností uložených členom štatutárneho orgánu, nezávislému expertovi (pozri bližšie § 69 ods. 12 v spojení s § 218g Obchodného zákonníka a ďalšie).

Dátum poslednej zmeny: 22. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 1. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
+421288891111
podatelnamssr@justice.sk

Lokalita

 • Slovensko