Ústredný portál verejnej správy

Aké údaje musí obsahovať doklad o kúpe?

Občan a štát

Doklad o kúpe by ste si mali uchovať pre prípad, keby ste potrebovali tovar alebo službu v budúcnosti reklamovať.
Porovnanie dokladu o kúpe a dokladu z registračnej pokladnice
Povinné údaje dokladu o kúpe
 

Porovnanie dokladu o kúpe a dokladu z registračnej pokladnice

Každý predávajúci, ktorý predáva tovar alebo poskytuje služby, musí vydať kupujúcemu doklad o kúpe. Doklad z registračnej pokladnice je len jednou z možných foriem dokladu o kúpe, pretože evidovať tržbu v registračnej pokladnici nemusia osoby, na ktoré sa zákon nevzťahuje alebo ich výslovne nevymenováva. Ak teda nemá predávajúci zo zákona povinnosť používať registračnú pokladnicu, musí kupujúcemu vydať iný doklad o kúpe, napr. príjmový pokladničný doklad, faktúru, dodací list a podobne.

Povinné údaje dokladu o kúpe

Doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby musí obsahovať aspoň:
- obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby,
- adresu prevádzkarne,
- dátum predaja,
- názov a množstvo výrobku alebo druh služby,
- cenu jednotlivého výrobku alebo služby a celkovú zaplatenú sumu.
 

Pri predaji s následnou dodávkou musí doklad obsahovať miesto určenia, dátum a čas dodávky. Pri predaji použitého alebo upravovaného výrobku, výrobku s chybou alebo výrobku, ktorého úžitkové vlastnosti sú inak obmedzené, musia byť tieto skutočnosti v doklade zreteľne vyznačené. 

Praktická rada

Pozor na názov a množstvo tovaru alebo služby uvedených na doklade o kúpe. Názov a množstvo musia byť identifikované tak, aby kupujúci vedel aj po čase zistiť, o akú vec išlo. Slovenská obchodná inšpekcia môže postihnúť konanie predajcu, ak doklad o kúpe nevydá vôbec alebo ak neobsahuje všetky povinné údaje.

NESPRÁVNE: Olivový olej

SPRÁVNE: Olivový olej XYZ 500 ml

NESPRÁVNE: Vlasový doplnok

SPRÁVNE: Sponka do vlasov 110012

Dátum poslednej zmeny: 4. 5. 2017
Dátum zverejnenia: 4. 12. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, kn
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace agendy:

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko