Ústredný portál verejnej správy

Upozornenie pre majiteľov čipových kariet Siemens (ATOS) verzia CardOSv4.4

Vážení používatelia,

dovoľujeme si upozorniť všetkých majiteľov čipových kariet Siemens (ATOS) verzia CardOSv4.4, že dňa 16. decembra 2021 budú zrušené všetky kvalifikované certifikáty vydané Slovenskou národnou certifikačnou autoritou („ďalej iba SNCA“) na tieto zariadenia.

Odôvodnenie:

Podľa čl. 19 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 910/2014  a na základe usmernenia získaného od Národného bezpečnostného úradu, ako orgánu dohľadu nad poskytovateľmi kvalifikovaných dôveryhodných služieb, je prevádzkovateľ kvalifikovaných dôveryhodných služieb povinný informovať všetkých odberateľov a spoliehajúce sa strany o všetkých zmenách pri poskytovaní svojich kvalifikovaných dôveryhodných služieb. V  zmysle uvedeného SNCA informuje o skutočnosti ukončenia platnosti certifikácie čipových kariet Siemens (ATOS) verzia CardOSv4.4 15. decembru 2021.

Poskytovatelia dôveryhodných služieb sú v zmysle zákona č. 272/2016 Z. z. povinní zabezpečiť, aby vydaný kvalifikovaný certifikát obsahoval presné, pravdivé a úplné údaje. Všetkým subjektom a majiteľom čipových kariet Siemens (ATOS) verzia CardOSv4.4
s platným kvalifikovaným mandátnym certifikátom pre elektronický podpis, resp. kvalifikovaným certifikátom pre elektronickú pečať, ktorého platnosť je dlhšia ako do 15. decembra 2021, budú vzhľadom na uvedenú povinnosť certifikáty v uvedenom termíne zrušené. Informácie o blížiacom sa konci platnosti certifikácie uvedených čipových kariet klientov žiadajúcich o vydanie nových certifikátov NASES poskytoval od januára 2021.

Subjektom a majiteľom týchto typov čipových kariet odporúčame zabezpečiť si v dostatočnom predstihu vydanie kvalifikovaných certifikátov opätovne štandardným postupom platným pre ich vydanie na inom zariadení na vyhotovenie kvalifikovaných elektronických podpisov alebo pečatí.

Informácie k vydaniu kvalifikovaných certifikátov pre mandátny certifikát, resp. elektronickú pečať 

(23. 04. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov