Ústredný portál verejnej správy

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika spustila elektronické vydávanie rozhodnutí v rámci prijímacieho konania

Tlačová správa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciacach a Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika vydáva na www.slovensko.sk študentom rozhodnutia z prijímacích skúšok elektronicky

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) spustila dňa 2. júna 2015 prepojenie Akademického informačného systému univerzity (AiS2) a vydávanie rozhodnutí v rámci prijímacieho konania s Ústredným portálom verejnej správy (ÚPVS). Toto prepojenie spočíva v integrácii služieb portálu do Akademického informačného systému AiS2, ktorý univerzita vyvíja a prevádzkuje na 18 slovenských vysokých školách.

Táto aktivita sa realizuje v rámci projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pod názvom „Integrácia Akademického informačného systému 2 s rezortným informačným systémom a väzby na e-Government“. Pri vývoji tejto služby UPJŠ úzko spolupracovala so spoločnosťou Disig, a. s.

Prepojenie umožňuje uchádzačovi odoslať vyplnenú elektronickú prihlášku z akademického informačného systému AiS2 (resp. z portálu VŠ) prostredníctvom osobnej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy do schránky univerzity. Riešenie je overované v rámci aktuálneho prijímacieho konania na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Po vyhodnotení pilotnej prevádzky bude následne riešenie k dispozícii v rámci konzorcia AiS2 (13 verejných vysokých škôl a 5 súkromných) a bude ponúknuté aj ďalším vysokým školám.

Fungovanie tejto novinky bližšie objasňuje dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD,: „Uchádzač o štúdium vyplní formulár elektronickej prihlášky v Akademickom informačnom systéme univerzity, ktorá toto podanie uloží do osobnej schránky uchádzača na www.slovensko.sk.Po pripojení príloh sa podanie odošle do schránky fakulty resp. univerzity. Po rozhodnutí prijímacej komisie nasleduje podpísanie rozhodnutia o prijatí elektronickým mandátnym certifikátom dekanom fakulty a zaslanie tohto rozhodnutia do schránky uchádzača“.

Ďalšiu možnosť zjednodušenia prístupu občanov, mladých ľudí k informáciám privítal aj Rastislav Janota z príspevkovej organizácie Úradu vlády SR – Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, ktorá zriadila Ústredný portál verejnej správy ako platformu pre komunikáciu občanov s inštitúciami: „Sme radi, že môžeme dobré nápady uviesť do reálneho fungovania. Implementované riešenie je jednou z elektronických služieb, ktoré zatiaľ majú občania Slovenska k dispozícii. Rozširovanie počtu takýchto služieb je aktuálne trendom v celom vyspelom svete.“

Elektronické vydávanie rozhodnutí z prijímacích skúšok pomôže vysokým školám a jej študentom šetriť nielen finančné prostriedky za administratívu či poštu, ale aj čas. Kontakt: tel.: +421 (55) 234 1127, mobil: 0905 367 726, e-mail: jana.olenicova@upjs.sk, web: www.upjs.sk Na implementovanú službu môžu v prostredí vysokých škôl nadväzovať ďalšie, ktoré napomôžu priamej komunikácii so štátnymi orgánmi, napríklad: dôveryhodné dokladovanie dosiahnutého vzdelania, zasielanie potvrdení súvisiacich s návštevou vysokej školy na Sociálnu poisťovňu, možnosť získať elektronický odpis diplomu, vysvedčenia, rôznych certifikátov a iné.

Informačný zdroj: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

(10. 06. 2015)

Zoznam oznamov

Archív oznamov