Ústredný portál verejnej správy

Prístup k obsahu e-schránky deaktivovanej z dôvodu zániku/úmrtia subjektu

Vážení používatelia portálu,

po mimoriadnej technickej odstávke Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), ktorá sa uskutoční v dňoch 31. augusta 2018 až 2. septembra 2018,  sa umožní pristupovať k obsahu elektronických schránok fyzických osôb (FO), fyzických osôb podnikateľov (FO-podnikateľ), právnických osôb (PO) a orgánov verejnej moci (OVM), ktoré boli deaktivované z dôvodu úmrtia, ukončenia podnikania alebo zrušenia (zániku) subjektu.

Úprava zabezpečí uvedeným osobám len možnosť prihlásenia a prístupu k obsahu elektronickej schránky po dobu v súlade s § 14 ods. 1 a § 15 písm. a) zákona o e-Governmente (1). Zastupovania, resp. udelené oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickými schránkami ostanú zachované. Do takýchto elektronických schránok nebude možné doručovať rozhodnutia (odosielateľovi rozhodnutia sa zašle chybová správa s informáciou, že doručovanie do schránky adresáta nie je možné) a taktiež sa z nich nebudú dať odosielať správy.

Uvedená zmena vyplýva z novelizovaného ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o e-Governmente: „Správca modulu elektronických schránok zabezpečí majiteľovi elektronickej schránky a jeho právnemu nástupcovi, ak o ňom vie, prístup k obsahu elektronickej schránky aj po jej deaktivácii, a to podobu podľa § 15 písm. a).“(1)Po uplynutí 3 rokov odo dňa, keď sa správca elektronických schránok dozvie o smrti/zániku majiteľa bez právneho nástupcu, elektronickú schránku zruší a vymaže jej obsah.

(30. 08. 2018)

Zoznam oznamov

Archív oznamov