Ústredný portál verejnej správy

Pripravte sa na novelu zákona o e-Governmente

Vážení používatelia,

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 19. júna 2019 novelu zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, ktorá okrem niektorých ustanovení nadobudne účinnosť dňa 1. augusta 2019. Momentálne sa nachádza v redakcii Zbierky zákonov Slovenskej republiky.

Novela sa dotkne najmä nasledujúcich oblastí:

 • Autentifikácia: rozšírenie elektronickej identifikácie a overenia identity o prostriedky podľa Nariadenia eIDAS.
 • Zriadenie elektronických schránok: možnosť zriadiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti elektronickú schránku občanovi Slovenskej republiky, ktorý je mladší ako 18 rokov. Žiadosť budú autorizovať/podpisovať obaja rodičia alebo iný zákonný zástupca. K žiadosti sa priloží dokument, preukazujúci oprávnenie maloletého zastupovať, ak to nevyplynie z referenčného údaja. Z dôvodovej správy: najneskôr v období strednej školy by mal každý nadobudnúť praktické zručnosti zvládania základných životných situácií vrátane interakcie s verejnou správou. Elektronický občiansky preukaz, ktorý je primárnym nástrojom na prístup do elektronickej schránky, sa vydáva po dovŕšení 15. roku veku, preto považujeme za vhodné v tomto čase aj zriaďovať elektronické schránky pre fyzické osoby.
 • Deaktivácia elektronických schránok: umožnenie deaktivácie aj na žiadosť ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnice pre obvinených a odsúdených, ak s tým majiteľ elektronickej schránky bude súhlasiť.
 • Autorizácia a preukazovanie oprávnenia konať: na účely úradne osvedčeného podpisu sa bude používať už len kvalifikovaný elektronický podpis, nie kvalifikovaná elektronická pečať. Kvalifikovaná časová pečiatka sa k podpisu po novom nemá pripájať, ale je potrebné ju do autorizácie zahrnúť, pričom sa zároveň odporúča pripájať časovú pečiatku aj k podpisu, pokiaľ je potrebné preukazovať čas, kedy autorizácia nastala. Ďalej sa na účely zachovania overiteľnosti budú k podpisu na strane orgánu verejnej moci pripájať kvalifikované časové pečiatky všade tam, kde v podaniach chýbajú. Ide o snahu autorizáciu zosobniť.
  Ďalej sa zavedie povinná autorizácia v súlade s Nariadenia eIDAS, ak majú byť dokumenty použité mimo územia Slovenskej republiky (kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu a zároveň aj kvalifikovanou elektronickou pečaťou, s pripojením časovej pečiatky). Ide o podmienky, ktoré sú spoločné pre celú EÚ.
 • Neúčinnosť doručenia: konanie o neúčinnosti sa bude môcť začať aj bez návrhu dotknutého adresáta, ak správca modulu elektronických schránok oznámi odosielateľovi, že nastal objektívny technický problém.
 • Orgány verejnej moci: povinnosť umožniť využívanie elektronickej služby verejnej správy prostredníctvom ústredného portálu bez ohľadu na to, či takúto službu poskytujú prostredníctvom špecializovaného portálu.
 • Obce:  ak využívajú dátové centrum, budú mať povinnosť uhrádzať správny poplatok.
 • Zdrojové registre: (napr. obchodný register) budú môcť evidovať identifikátor cudzinca bez pobytu, zapísaného v registri fyzických osôb a poskytovať ho referenčnému registru. Všetci, ktorí budú tento referenčný údaj používať, budú teda môcť cudzinca takto identifikovať.
 • Evidencia záznamov o vykonanej zaručenej konverzii: zriadi sa centrálna evidencia a osobám vykonávajúcim konverziu sa budú prideľovať evidenčné čísla záznamov.  
 • OpenAPI: povinne sa budú zverejňovať nástroje na tvorbu elektronických podaní prostredníctvom Open Application Program Interface, t. j. cez verejne dostupné aplikačné programovacie rozhranie, ktorým je možné pre autorizovaného používateľa pracovať s elektronickou službou pomocou vlastných softvérových aplikácií.
 • Overenie totožnosti:možnosť používať občianske preukazy s elektronickým čipom (eID) alebo doklady o pobyte s elektronickým čipom a údaje z registrov subjektami súkromného sektora (napr. bankami, poštovými podnikmi, telekomunikačnými operátormi a pod.).
 • Akreditovaný platiteľ: vypustenie ustanovení o akreditovanom platiteľovi z dôvodu efektívneho riešenia platieb cez systém eKolok.
 • Autentifikačné certifikáty: zjednodušenie úpravy a rozšírenie evidencie údajov o autentifikačných certifikátoch v registri.
 • Slovenský pozemkový fond: elektronizácia procesov a oprávnenie pre Slovenský pozemkový fond vykonávať zaručenú konverziu.
 • Správne a súdne poplatky: realizácia bezhotovostných on-line platieb prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice.
 • Ďalšie úpravy na základe podnetov z praxe: napríklad zrušenie povinnosti spoločného podpisovania rozhodnutí a doložiek právoplatnosti, ak sú jednoznačne identifikované, úprava vzoru osvedčovacej doložky pri zaručenej konverzii, uľahčenie poskytovania údajov medzi orgánmi verejnej moci pri použití modulu procesnej integrácie a integrácie údajov.

Viac podrobností o novele zákona o e-Governmente, ako napríklad návrh, dôvodovú správu alebo schválené znenie zákona nájdete priamo na stránke Národnej rady SR.

(27. 06. 2019)

Zoznam oznamov

Archív oznamov