Ústredný portál verejnej správy

PPA poskytuje pomoc potravinárom aj tento rok

Vážení používatelia,

v súvislosti s pokračujúcim vojnovým konfliktom sa zvyšujú ceny rozličných komodít potrebných na výrobu potravín a nápojov. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) preto aj tento rok spustila schému pomoci potravinárom na Slovensku. Vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí na opatrenie štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine. Oprávneným príjemcom pomoci je každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania. Hospodárskou činnosťou je každá činnosť spočívajúca v ponuke tovarov a/alebo služieb na trhu.

Posielať svoje žiadosti môžete v termíne od 16. novembra 2023 do 30. novembra 2023, a to elektronicky alebo poštou. V oboch prípadoch je potrebné prihlásiť sa na stránku ITMS2014+, kde žiadosť vyplníte. Následne ju buď podáte elektronicky, alebo vytlačíte a odošlete poštou.

Elektronické podanie je možné, ak máte občiansky preukaz s čipom (eID) a platný certifikát kvalifikovaného elektronického podpisu. Podrobný návod nájdete v Usmernení PPA.

V prípade odoslania žiadosti listinne, pošlite dokument s úradne overenými podpismi na žiadosti na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci,
Odbor štátnej pomoci,
Hraničná 12,
815 26 Bratislava

 

Tie žiadosti, ktoré splnia požadované kritériá, budú vyplatené ešte do konca roka 2023. Alokovaná suma na túto výzvu je 20 miliónov eur. Viac informácií o podmienkach poskytnutia pomoci nájdete v Schéme štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine.

V prípade, že žiadateľ nie je evidovaný v Registri právnických osôb (obec ho nezaregistrovala prostredníctvom Dátového centra obcí a miest do Registra právnických osôb), čo znamená, že ho nie je možné automaticky overiť voči registru a podniká podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov ako samostatne hospodáriaci roľník, je povinný k žiadosti priložiť a na adresu PPA doručiť:

  • originál alebo úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka,
  • potvrdenie obecného úradu nie staršie ako 60 dní, že osvedčenie trvá,
  • kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla.

Informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci môžu žiadatelia získať od PPA priamo od Sekcie organizácie trhu a štátnej pomoci cez e-mailovú adresu docasnyramec@apa.sk.

(22. 11. 2023)

Zoznam oznamov

Archív oznamov