Ústredný portál verejnej správy

Povinná aktivácia e-schránok PO nezapísaných v OR SR až v roku 2020

Vážení používatelia portálu slovensko.sk,

začiatok aktivácie elektronických schránok na doručovanie sa v prípade právnických osôb, ktoré nemajú dobrovoľne aktivovanú elektronickú schránku a nie sú zapísané v Obchodnom registri SR, opäť posunie. Tentokrát z 1. februára 2019 až na 1. jún 2020. Prechodné obdobie predĺžil zákon č. 313/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

K predĺženiu prechodného obdobia došlo z viacerých dôvodov. Jedným z nich je vylúčenie bezpečnostných rizík spojených s chybnou alebo podvodnou aktiváciou, keďže v súčasnosti sa v zákonom ustanovených evidenciách takýchto právnických osôb stále neuvádza identifikátor štatutárneho zástupcu, t. j. osoby, ktorá by mala mať oprávnenie do elektronickej schránky pristupovať a disponovať s ňou automaticky zo zákona.

Poznámka: Schválený zákon, ktorý by mal uvedené riziká odstrániť zriadením registra mimovládnych neziskových organizácií a úpravou osobitných zákonov tak, aby bolo možné identifikovať ich štatutárnych zástupcov v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo, prezident SR dňa 8. novembra 2018 vrátil Národnej rade SR na opätovné prerokovanie s odôvodnení, že „zaradenie dátumu narodenia fyzickej osoby medzi údaje verejnej časti registra je neprimeraným zásahom do ochrany osobných údajov, ktorý nemá žiadne opodstatnenie.“ Úplné znenie rozhodnutia prezidenta SR...

(16. 11. 2018)

Zoznam oznamov

Archív oznamov