Ústredný portál verejnej správy

Povinná aktivácia e-schránok

Vážení používatelia portálu slovensko.sk,

od 1. júla 2017 budú právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri so sídlom na území Slovenskej republiky povinne aktivované na doručovanie elektronické schránky. Prostredníctvom aktivovanej elektronickej schránky je možné od orgánov verejnej moci prijímať elektronické rozhodnutia, ktoré majú rovnaký právny účinok ako keby boli doručené v listinnej forme.

Zatiaľ čo existujúcim právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri so sídlom na území Slovenskej republiky bude elektronická schránka aktivovaná najneskôr 1. júla 2017, právnickým osobám, ktoré vzniknú po 20. júni 2017, bude schránka aktivovaná prvým prístupom oprávnenej osoby do schránky alebo najneskôr na desiaty deň odo dňa zriadenia.

Pre právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri (občianskej združenia, nadácie, neziskové organizácie a pod.) platí druhý termín procesu povinnej aktivácie elektronických schránok, a to 1. mája 2018, prípadne si do tohto termínu môžu elektronické schránky aktivovať na doručovanie dobrovoľne.

V prípade potreby, môže štatutár oprávniť určenú fyzickú alebo právnickú osobu na vstup do elektronickej schránky, a to prostredníctvom vyplnenia a odoslania žiadosti „Udelenie oprávnenia fyzickej/právnickej osobe na zastupovanie subjektu” sprístupnenej priamo v elektronickej schránke v sekcii „Nastavenia” alebo listinne vyplnením žiadosti, ktorú nájdete na portáli slovensko.sk v sekcii „Tlačivá”.

Viac informácií týkajúcich sa blížiacej sa povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb nájdete v sekcii „Otázky a odpovede”.

(19. 06. 2017)

Zoznam oznamov

Archív oznamov