Ústredný portál verejnej správy

Návrhy nových formulárov k zaručenej konverzii

Vážení používatelia,

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zverejnil na svojej webovej stránke dňa 10. júla 2019 návrhy nových formulárov osvedčovacích doložiek pre zaručenú konverziu a záznamov o zaručenej konverzii podľa vyhlášky o zaručenej konverzii.

Osobou oprávnenou vykonávať zaručenú konverziu v zmysle zákona o e-Governmente je:

  • orgán verejnej moci,
  • advokát,
  • notár,
  • poštový podnik, poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta,
  • patentový zástupca, ak nejde o konverziu verejnej listiny,
  • právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora, ak ide o zaručenú konverziu dokumentov týkajúcich sa pohľadávok

Účelom zverejnenia návrhov nových formulárov je zabezpečiť ich implementáciu do informačných systémov uvedených oprávnených osôb do 31. decembra 2019.

Návrhy nových formulárov boli sprístupnené aj v úložisku formulárov testovacieho prostredia Ústredného portálu verejnej správy a neskôr budú s účinnosťou od 1. januára 2020 sprístupnené aj v module elektronických formulárov.

Záznamy dostupné v testovacom prostredí Ústredného portálu verejnej správy:

Osvedčovacie doložky dostupné v testovacom prostredí Ústredného portálu verejnej správy:

Ďalšie informácie nájdete priamo na stránke Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

(11. 07. 2019)

Zoznam oznamov

Archív oznamov