Ústredný portál verejnej správy

Návrhy nových formulárov k zaručenej konverzii

Vážení používatelia,

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zverejnil na svojej webovej stránke dňa 10. júla 2019 návrhy nových formulárov osvedčovacích doložiek pre zaručenú konverziu a záznamov o zaručenej konverzii podľa vyhlášky o zaručenej konverzii.

Osobou oprávnenou vykonávať zaručenú konverziu v zmysle zákona o e-Governmente je:

  • orgán verejnej moci,
  • advokát,
  • notár,
  • poštový podnik, poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta,
  • patentový zástupca, ak nejde o konverziu verejnej listiny,
  • právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora, ak ide o zaručenú konverziu dokumentov týkajúcich sa pohľadávok

Účelom zverejnenia návrhov nových formulárov je zabezpečiť ich implementáciu do informačných systémov uvedených oprávnených osôb do 31. decembra 2019.

Návrhy nových formulárov budú sprístupnené v priebehu mesiaca júl 2019 aj v úložisku formulárov testovacieho prostredia Ústredného portálu verejnej správy a neskôr budú s účinnosťou od 1. januára 2020 sprístupnené aj v module elektronických formulárov.

Viac informácií a vzory formulárov nájdete priamo na stránke Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

(11. 07. 2019)

Zoznam oznamov

Archív oznamov