Ústredný portál verejnej správy

Na vybavenie možnosti voliť zo všetkých volebných okrskov môžete podať žiadosť už len osobne

Vážení používatelia,

29. februára 2020 sa uskutočnia voľby do Národnej rady SR. Mnoho voličov chce využiť hlasovacie preukazy, prostredníctvom ktorých bude môcť voliť na Slovensku mimo adresy svojho trvalého pobytu

Čo musím urobiť, aby som mohol voliť v Slovenskej republike, ale mimo miesta svojho trvalého pobytu? Osobne môžete požiadať až do 28. februára 2020!

Občan môže požiadať obec, v ktorej má trvalý pobyt, o vydanie hlasovacieho preukazu, a to najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v prípade osobnej žiadosti (najneskôr 28. februára 2020) alebo 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (najneskôr 10. februára 2020 musí byť žiadosť obci doručená) v prípade listinnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti (e-mail, elektronická schránka).

Podrobné informácie  o procese zažiadania o vydanie hlasovacieho preukazu nájdete na stránke ministerstva vnútra.

Čo musím urobiť, aby som mohol voliť zo zahraničia? Termín na podanie žiadosti uplynul 10. januára 2020!

Možnosť voľby zo zahraničia sa týka občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku (budú zapísaní v osobitnom zozname voličov) alebo občanov, ktorí trvalý pobyt na Slovensku majú, ale v deň volieb sa nenachádzajú na jeho území. V obidvoch prípadoch budú občania voliť prostredníctvom pošty, zásadný rozdiel je v adresátovi žiadosti.

Podrobné informácie o procese zažiadania o voľbu poštou zo zahraničia nájdete na stránke ministerstva vnútra.

 

(12. 02. 2020)

Zoznam oznamov

Archív oznamov