Ústredný portál verejnej správy

Materské školy - postavenie a autorizácia podaní

Vážení používatelia,
v súvislosti s podávaním žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ si vás dovoľujeme informovať, že:

Materské školy majú v zmysle aktuálne platnej a účinnej legislatívy postavenie právnických osôb, a preto môžu elektronické podania autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom štatutára (t. j. prostredníctvom jeho občianskeho preukazu bez nutnosti použiť mandátny certifikát) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou materskej školy.

Materským školám bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti napr. obce/mesta, môže byť na žiadosť obce/mesta zriadená elektronická schránka pre organizačnú zložku. Elektronické podania v tomto prípade autorizuje štatutár kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou materskej školy.

Viac informácií:

Poznámka:
S účinnosťou novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve budú materské školy od 1. januára 2021 rozhodovať o právach a povinnostiach v rámci správneho konania, a preto budú povinné pri výkone verejnej moci dodržiavať ustanovenia zákona o e-Governmente. Zároveň budú materským školám zriaďované a aktivované elektronické schránky aj pre právne postavenie orgánu verejnej moci.

(10. 08. 2020)

Zoznam oznamov

Archív oznamov