Ústredný portál verejnej správy

Elektronizácia obchodného registra a ďalšie zmeny účinné od októbra 2020

Vážení používatelia,
Ministerstvo spravodlivosti SR informuje, že s účinnosťou od 1. októbra 2020 nastanú vo vzťahu k obchodnému registru viaceré zmeny, a to najmä:

 

Podávanie návrhov na zápis do obchodného registra výlučne elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronického formulára

Návrh na zápis údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov (ďalej len „návrh na zápis“) sa bude podávať výlučne elektronickými prostriedkami registrovému súdu prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy alebo špecializovaného portálu. Povedané inak, návrhy na zápis v listinnej (papierovej) podobe už nebudú možné. Výnimky...

Naďalej však zostáva možnosť podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra a návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o predmete podnikania alebo činnosti, ktorá sa preukazuje živnostenským oprávnením prostredníctvom okresného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta.

Podávania námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu výlučne elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronického formulára

Vzhľadom na podávanie návrhov na zápis údajov dôjde aj k úprave procesu podávania námietok už iba výlučne elektronickým spôsobom prostredníctvom na to určeného elektronického formulára.

Zmena rozsahu zapisovaných údajov do obchodného registra

Zapísané právnické osoby, ktorá nemajú v obchodnom registri zapísané všetky identifikačné údaje (najmä dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené) o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb podľa predpisov účinných do 30. septembra 2020, sú povinné zosúladiť (doplniť) zápis týchto údajov v obchodnom registri s týmto zákonom spolu s podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022. Zapísané osoby tak môžu urobiť spolu s najbližším návrhom na zápis zmeny iných zapísaných údajov (zmenovým návrhom) alebo doplnením týchto údajov cez samostatný zmenový návrh podľa príslušnej právnej formy danej spoločnosti.

Potvrdenie zapísaných údajov o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri

Podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb a organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb sú povinné do 30. septembra 2021 podať návrh na zápis, ktorým potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri alebo navrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri. Na splnenie tejto povinnosti je určený osobitný nový formulár zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR. Potvrdenie týchto údajov vykonané v lehote, nepodlieha poplatkovej povinnosti.

Zmena rozsahu zapisovaných subjektov do obchodného registra

Do obchodného registra sa už nebudú zapisovať fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré sú podnikateľmi podľa tohto zákona a ktoré sa do obchodného registra zapisovali na vlastnú žiadosť, alebo ak tak ustanovil osobitný zákon a ani podniky zahraničných fyzických osôb a organizačné zložky podnikov zahraničných fyzických osôb.

 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

(25. 09. 2020)

Zoznam oznamov

Archív oznamov