Ústredný portál verejnej správy

Elektronicky môžete požiadať o hlasovací preukaz do 20. mája

Vážení používatelia,

volič, ktorý sa v deň konania volieb nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, môže elektronicky požiadať obec, v ktorej má trvalý pobyt, o vydanie hlasovacieho preukazu do 20. mája 2024. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku na Slovensku. Osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb.

Akými spôsobmi môžete požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu?

Elektronicky (e-mailom)

vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 20. 5. 2024). Miestny úrad na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na svojej úradnej tabuli. Obec zašle hlasovací preukaz voličovi do vlastných rúk na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti.

Listinne

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 20. 5. 2024).

Osobne

Najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 7. 6. 2024) počas úradných hodín obce na počkanie.

Čo musí žiadosť obsahovať?

  • meno a priezvisko voliča,
  • jeho rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz

Viac dôležitých informácií, ako aj postup k tomu, ako s hlasovacím preukazom voliť, nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

(16. 05. 2024)

Zoznam oznamov

Archív oznamov