Ústredný portál verejnej správy

Dodatok k Zmluve na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb ich prevádzky

Vážení používatelia,

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) uzatvorila Dodatok č. 10 k Zmluve na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb ich prevádzky. Jeho predmetom je zabezpečenie časti legislatívnych požiadaviek na úpravu spoločných modulov Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS).

Požiadavky na úpravu spoločných modulov ÚPVS sú vyvolané legislatívnymi zmenami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 238/2017 Z. z. a nasledujúcimi platnými novelami, najmä zákona č. 211/2019 Z. z, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. (zákon o e-Governmente). Ďalšie úpravy sa týkajú optimalizácie a podpory prevádzky ÚPVS a prípravy rozhrania na budúcu integráciu ÚPVS s riešením „Slovensko v mobile“, pričom hodnota uzavretého dodatku predstavuje 845 172,00 eur vrátane DPH.

Prehľad jednotlivých úprav a zodpovedajúce finančné náklady:

305-IAM (Identity Access Management)
- I
ný spôsob autentifikácie........................................................................................................234 396,00 eur
- Úpravy súvisiace s  integráciou budúceho mobilného riešenia

305-MEP (Úhrada poplatkov) a G2G (Integračná a procesná platforma)
- Rozšírenie..................................................................................................................................330 888,00 eur
- Úprava procesu doručovania na úhradu a čiastočné úhrady

305-IAM (Identity Access Management)
-
RFO............................................................................................................................................131 376,00 eur
- Doplnenie modulu elektronického doručovania v súvislosti s podporou pre
  doručovanie listinných rovnopisov elektronických úradných dokumentov

305-MED (Modul elektronického doručovania)
- Doplnenie................................................................................................................................93 432,00 eur
- Rozšírenie modulu IAM a údaje z referenčného registra fyzických osôb

eIDAS
-
CEP klientske aplikácie.........................................................................................................55 580,00 eur
- Rozšírenie klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS

Celú zmluvu nájdete zverejnenú v Centrálnom registri zmlúv.

(22. 04. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov