Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nájomné

Ministerstvo hospodárstva SR
Služba umožňuje podať žiadosť o poskytnutie dotácie na nájomné na predmet nájmu, ktorého užívanie na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgánov verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky znemožnené uzavretím prevádzok, prerušením vyučovania na školách a školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v prevádzkach. Formulár žiadosti je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom. Pre viac informácií k podaniu elektronickej žiadosti kliknite na https://najmy.mhsr.sk/

1 z celkovo 1 strán.