Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 11 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 11

Podávanie čestného vyhlásenia k pandemickému ošetrovnému

Sociálna poisťovňa
Po podaní žiadosti o pandemické ošetrovné a priznaní nároku na dávku sa dávka vyplatí iba za predpokladu, ak poistenec predloží čestné vyhlásenie a iba za dni, počas ktorých poistenec osobne a celodenne ošetroval dieťa alebo sa staral o dieťa, resp. iného blízkeho príbuzného. Na to, aby bolo poistencovi ošetrovné aj vyplatené, na konci každého kalendárneho mesiaca, v ktorom poistenec osobne a celodenne ošetroval alebo sa osobne a celodenne staral o dieťa, resp. inú zákonom stanovenú osobu, musí zaslať pobočke vyplnené Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. Poistenec v ňom oznamuje skutočnosti potrebné pre posúdenie nároku na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac, prípadne za viac mesiacov spolu. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral, či bolo dieťa zapísané v detských jasliach, materskej škole alebo či je žiakom školy a či dieťa detské jasle, materskú školu alebo školu aj navštevovalo a pod.

Podávanie Vyhlásenia fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok

Sociálna poisťovňa
Služba poskytuje občanom možnosť elektronického podania vyhlásenia o rodičovský dôchodok. Klientovi sprístupňuje právo rozhodnúť sa, že časť uhradenej dane alebo časť uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe bude poskytnutá osobe, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe. Výkon práva nesmie mať negatívny vplyv na primerané hmotné zabezpečenie v starobe. Pre zaslanie formulára cez slovensko.sk je potrebný eID.

Podávanie výkazov pre odvádzateľov poistného na sociálne poistenie

Sociálna poisťovňa
Služba umožňuje odvádzateľovi poistného používať elektronické služby Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného a na tento účel doručovať podania v elektronickej forme v súlade s § 186 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z., prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného. Sociálna poisťovňa týmto spôsobom zabezpečuje mesačne elektronický zber údajov z nasledovným podkladov poistného: - mesačný výkaz - výkaz poistného a príspevkov zamestnávateľa - Registračný list fyzickej osoby.

Podávanie základných zúčtovacích dokladov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivost

Sociálna poisťovňa
Služba umožňuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podávanie základných zúčtovacích dokladov, ktorými vykazuje zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia.

Podávanie žiadosti o pandemické nemocenské

Sociálna poisťovňa
Pandemické nemocenské je nemocenská dávka poskytovaná počas krízovej situácie poistencovi, ktorý bol uznaný dočasne práceneschopným výlučne z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie. Rozdiel medzi „klasickým“ nemocenským a pandemickým nemocenským je v tom, že pandemické nemocenské sa poskytuje všetkým poistencom od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti potvrdenej z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie počas krízovej situácie a to vo výške 55 % denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. „Klasické“ nemocenské sa poskytuje zamestnancovi až od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti a to vo výške 55 % denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu . Samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe sa „klasické“ nemocenské poskytuje prvé tri dni iba vo výške 25 % denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu a až od 4. dňa vo výške 55 % denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Žiadosť o „klasické“ nemocenské podáva poistenec zaužívaným spôsobom, t. j. predložením podpísaného originálu Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti. Žiadosť o pandemické nemocenské predkladá poistenec na elektronickom formulári.

1 2 3 z celkovo 3 strán.