Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 36 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 36

Notifying changes in the personal or professional circumstances of the person receiving social security benefits, relevant for such benefits

Sociálna poisťovňa
In connection with the implementation of the Single Digital Gateway project, the Social Insurance Agency has created an electronic form "Notifying changes in the personal or professional circumstances of the person receiving social security benefits, relevant for such benefits", which serves primarily for citizens of other EU Member States, i.e. those living outside the territory of the Slovak Republic. You can submit the e-form „Notifying changes in the personal or professional circumstances of the person receiving social security benefits, relevant for such benefits“ by filling in the e-form with a chip-activated ID card (Application/Sign-in via eID). The application requires a KEP signature (qualified electronic signature).

Podávanie čestného vyhlásenia k pandemickému ošetrovnému

Sociálna poisťovňa
Po podaní žiadosti o pandemické ošetrovné a priznaní nároku na dávku sa dávka vyplatí iba za predpokladu, ak poistenec predloží čestné vyhlásenie a iba za dni, počas ktorých poistenec osobne a celodenne ošetroval dieťa alebo sa staral o dieťa, resp. iného blízkeho príbuzného. Na to, aby bolo poistencovi ošetrovné aj vyplatené, na konci každého kalendárneho mesiaca, v ktorom poistenec osobne a celodenne ošetroval alebo sa osobne a celodenne staral o dieťa, resp. inú zákonom stanovenú osobu, musí zaslať pobočke vyplnené Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. Poistenec v ňom oznamuje skutočnosti potrebné pre posúdenie nároku na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac, prípadne za viac mesiacov spolu. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral, či bolo dieťa zapísané v detských jasliach, materskej škole alebo či je žiakom školy a či dieťa detské jasle, materskú školu alebo školu aj navštevovalo a pod.

Podávanie oznámenia o zmenách osobnej alebo pracovnej situácie

Sociálna poisťovňa
Podanie oznámenia o zmenách osobnej alebo pracovnej situácie osoby poberajúcej dôchodkové dávky, nemocenské dávky, úrazové dávky, dávku v nezamestnanosti alebo dávku garančného poistenia. Pre zaslanie formulára cez slovensko.sk je potrebný občiansky preukaz s čipom (eID). Podávanie žiadosti si vyžaduje podpísanie KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom).

Podávanie Vyhlásenia fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok

Sociálna poisťovňa
Služba poskytuje občanom možnosť elektronického podania vyhlásenia o rodičovský dôchodok. Klientovi sprístupňuje právo rozhodnúť sa, že časť uhradenej dane alebo časť uhradenej platby spojenej súčasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe bude poskytnutá osobe, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytnuté hmotné zabezpečenie v starobe. Výkon práva nesmie mať negatívny vplyv na primerané hmotné zabezpečenie v starobe. Pre zaslanie formulára cez slovensko.sk je potrebný občiansky preukaz s čipom (eID).

Podávanie výkazov pre odvádzateľov poistného na sociálne poistenie

Sociálna poisťovňa
Služba umožňuje odvádzateľovi poistného používať elektronické služby Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného a na tento účel doručovať podania v elektronickej forme v súlade s § 186 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z., prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného. Sociálna poisťovňa týmto spôsobom zabezpečuje mesačne elektronický zber údajov z nasledovným podkladov poistného: - mesačný výkaz - výkaz poistného a príspevkov zamestnávateľa - Registračný list fyzickej osoby.

1 2 3 4 5 6 7 8 z celkovo 8 strán.