Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 3 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 3

Podávanie žiadosti o vydávanie rozhodnutí na úseku verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Topoľčany
Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o vydanie rozhodnutia pre vykonávanie činnosti v oblasti verejného zdravia. Systém proaktívne ponúkne príslušný úrad verejného zdravotníctva, ktorý danú službu rieši na základe vecnej a zároveň miestnej príslušnosti, zároveň doplní zoznam príloh k podaniu podľa obsahu formulára a odošle potvrdenie o prijatí podania. Príslušný úrad verejného zdravotníctva vydá rozhodnutie na úseku verejného zdravotníctva na základe žiadosti. Pre využitie služby je potrebné prihlásenie s eID s čipom. Podanie je potrebné podpísať KEP/ZEP.

Publikovanie informácií Úradom verejného zdravotníctva SR a Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Topoľčany
Publikovanie informácií RÚVZ Topoľčany na webových stránkach RÚVZ Topoľčany. Na web stránkach sú publikované: aktuality z epidemiologickej situácie v okrese Topoľčany, informácie o nebezpečných výrobkoch, mesačné informácie o aktivitách úradu v hygienickej a epidemiologickej činnosti v okrese Topoľčany, zoznam objednávok a faktúr, register odborne spôsobilých osôb na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti, informácie o činnosti a odborné informácie jednotlivých oddelení úradu, kvalita vôd na kúpanie počas kúpacej sezóny, tlačivá na stiahnutie, sadzobníky poplatkov za odborné úkony, publikovanie edukačných materiálov verejnosti na stiahnutie, informácie pre cestovateľov do zahraničia, vybrané demografické ukazovatele, ďalšie užitočné informácie pre verejnosť v problematike ochrany a podpory zdravia.

Všeobecná agenda

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Topoľčany
Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.

1 z celkovo 1 strán.