Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 134 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 134

Elektronická úradná tabuľa

Obec Slovenská Ľupča (OVM)
eSlužba, ktorá je elektornickým zrkadlom bežnej úradnej tabule. Úradná tabuľa je nástroj na informovanie verejnosti o dôležitých záležitostiach v rámci správy obce, alebo iných orgánov verejnej správy. Slúži predovšetkým na doručovanie oznamov a rozhodnutí ak je počet adresátov neznámy, alebo príliš veľký, aby im mohlo byť rozhodnutie alebo oznam doručený priamo. Úradná tabuľa sa ako základný oficiálny informačný kanál používa na zverejňovanie oficiálnych oznamov obce, zverejňujú sa na nej návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, oznámenia o zrušení trvalého pobytu, doručené zásielky osobám s adresou doručovania v sídle obecného úradu, vykonávajú sa prostredníctvom nej doručenia verejnou vyhláškou, zverejňujú sa dôležité oznamy, napr. o mieste a čase volieb a podobne.

Elektronické verejné obstarávanie

Obec Slovenská Ľupča (OVM)
Elektronické verejné obstarávanie je riešené v rámci služieb verejného obstarávania predovšetkým prostredníctvom elektronického trhoviska – elektronického kontraktačného systému (EKS). EKS je od 01. 02. 2015 v riadnej prevádzke, pričom od 01. 03. 2015 je povinné pre všetkých verejných obstarávateľov.

Informovanie o centrách voľného času

Obec Slovenská Ľupča (OVM)
Centrum voľného času je jedným z školských výchovnovzdelávacích zariadení, ktoré zabezpečuje záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov. Prostredníctvom informovania o centrách voľného času sa poskytujú informácie o existencii centier voľného času na území obce, základné informácie a kontaktné informácie o jednotlivých centrách voľného času, ponuke a podmienkach poskytovania ich služieb.

Informovanie o cestovnom ruchu

Obec Slovenská Ľupča (OVM)
Cestovný ruch je jednou z významných ekonomických činností obcí. Prostredníctvom poskytovania informácií o cestovnom ruchu môžu byť verejnosti sprostredkované základné informácie o existencii oblastnej organizácie cestovného ruchu, jej členoch a poslaní, koncepcie rozvoja cestovného ruchu, ročných plánov aktivít, monitorovacej správy o vývoji cestovného ruchu. Taktiež môžu byť predmetom informácie o vytvorených programoch, plánoch, stratégiách zameraných na rozvoj cestovného ruchu. Prostredníctvom tejto služby môže zverejňovať základné štatistické informácie. Taktiež môžu byť zverejnené informácie obci, o atrakciách nachádzajúcich sa v obci alebo jej blízkosti, o službách poskytovaných v rámci turistického ruchu na území obce, o službách poskytovaných v rámci cestovného ruchu.

Informovanie o cintorínoch obce

Obec Slovenská Ľupča (OVM)
Poskytovanie informácií o pohrebiskách zahŕňa najmä informácie o ich umiestnení, prevádzkovateľoch a prevádzkových poriadkoch ako aj o zrušení pohrebiska. Informácie o pohrebiskách môžu obsahovať aj prehľadné informácie o čase prístupnosti verejnosti, dopravných možnostiach, informácie o hroboch významných osobností, či iné informácie určené pre verejnosť.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 z celkovo 27 strán.